Belgisch Staatsblad
Inhoudstafel van 6 december 2022

Belgisch Staatsblad

        
        
        
        

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
30 oktober 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de toekenning van een eenmalige toelage aan de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp voor het aankopen van bijzonder materiaal, in het kader van het beheer van het Seveso-risico, bl. 89457.

Federale Overheidsdienst Financiën
18 september 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor belegging in schuldvorderingen, bl. 89459.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
5 juli 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het tijdskrediet voor de periode van 1 oktober 2021tot 31 december 2022, bl. 89476.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
5 juli 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet, bl. 89478.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
5 juli 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021 betreffende de loonprogrammatie 2021-2022 en de coronapremie(nr. 168673/CO/118), bl. 89482.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
5 juli 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijdrage "risicogroepen" voor het jaar 2022, bl. 89483.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
26 oktober 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van debijlage III van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, bl. 89484.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
7 november 2022. - Koninklijk besluit betreffende de voorschriften voor inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden en de traceerbaarheid van paardachtigen, bl. 89489.

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 78/2022 van 9 juni 2022, bl. 89523.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid
16 september 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de reisvoorwaarden en de regels voor de handhaving ervan door de VVM - De Lijn, bl. 89531.

Vlaamse overheid
Omgeving
25 november 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van drie addenda die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit, bl. 89539.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap
23 september 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling in het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2019 betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming, van de nadere regels die gemeen zijn aan alle overheidsinstellingen voor jeugdbescherming en van de nadere regels bepaald door elke overheidsinstelling voor jeugdbescherming, bl. 89542.

Waals Gewest

Waalse Overheidsdienst
18 november 2022. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels ( SePAC)" (Secretariaat voor steun aan het beheer en de interne controle van ministeriële kabinetten), bl. 89545.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Personeel. - Aanstelling, bl. 89547.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid, bl. 89547.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Personeel. - Benoeming, bl. 89547.

Federale Overheidsdienst Justitie
Rechterlijke Orde, bl. 89548.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Personeel. - Benoeming, bl. 89548.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid
KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE
23 september 2022. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, bl. 89548.

Vlaamse overheid
KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE
10 mei 2022. - Vernietiging, bl. 89550.

Vlaamse overheid
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
19 april 2022. - Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Vlaamse sociale bescherming tot delegatie van de bevoegdheid tot het geven van een opdracht tot betalen, bl. 89550.

Vlaamse overheid
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 september 2022. - Aanwijzing van de voorzitter van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, bl. 89550.

Vlaamse overheid
Omgeving
26 september 2022. - Goedkeuringen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, bl. 89551.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap
29 september 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proef voor het behalen van het getuigschrift basisstudies aan het einde van het lager onderwijs voor de schooljaren 2021-2022en 2022-2023, bl. 89551.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
29 september 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende benoeming van de leden van de werkgroepen belast met het opstellen van de gemeenschappelijke externe certificeringsproeven aan het einde van de derde stap van het pedagogische continuüm voor de jaren 2021-2022en 2022-2023, bl. 89553.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
29 september 2022. - Besluit van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proeven aan het einde van het hoger secundair onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, bl. 89554.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
10 november 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, bl. 89566.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
10 november 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, bl. 89566.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
10 november 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, bl. 89567.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
10 november 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, bl. 89567.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 91/2022 van 30 juni 2022, bl. 89568.

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 92/2022 van 30 juni 2022, bl. 89577.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Selectie van de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie (m/v/x) voor de FOD FINANCI"N. - Selectienummer : ANG22742, bl. 89584.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, bl. 89584.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Bericht betreffende de opheffing van een paritair comité en een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, bl. 89584.

Federale Overheidsdienst Justitie
Naamsverandering. - Bekendmaking, bl. 89585.

Ministerie van Landsverdediging
Krijgsmacht. - Officieel bericht. - Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2023, bl. 89585.

Ministerie van Landsverdediging
Krijgsmacht. - Officieel bericht. - Werving, bl. 89587.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Bericht van openbaar onderzoek (plan/stedenbouwkundige verordening), bl. 89615.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 89616 tot 89664.