Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Algemene vragen


Wat zijn de contactgegevens?
Belgisch Staatsblad
Antwerpsesteenweg 53
1000 Brussel
Tel: 0800 98 809 (gratis)
E-mail: info.staatsblad@just.fgov.be

Belgisch Staatsblad


Hoe een publicatie aanvragen?
Klik hier
Welke teksten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?
Wetten, decreten, verordeningen en reglementen
Andere besluiten
OfficiŽle bekendmakingen
Juridische publicaties en diverse berichten
Wie kan publicatie in het Belgisch Staatsblad aanvragen?
De klanten van de publicaties van het Belgisch Staatsblad zijn :
Federale, gewestelijke en gemeenschapsinstellingen
Notariskantoren, rechtbanken, gemeenten, enz.
Hoe dien ik een publicatie in bij het Belgisch Staatsblad?
Ik vertegenwoordig een federale, gewestelijke of gemeenschapsinstelling : Klik hier

Ik vertegenwoordig een notariskantoor, een rechtbank, een advocaat, een gemeente of een andere organisatie die een publicatie kan aanvragen onder een van de volgende rubrieken :
Stuur uw verzoek naar aankondigingen@just.fgov.be

Ik vertegenwoordig een bedrijf, vereniging of stichting :
Stuur de formulieren I en II naar de territoriaal bevoegde rechtbank voor vennootschappen
Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Rechtspersonen

Ik ben een particulier :
Bel 0800 98 809 (gratis)
info.staatsblad@just.fgov.be

Bijlage van de Rechtspersonen


Hoe vervolledig ik de formulieren bij een oprichtingsakte of wijzigingsakte ?
U dient het publicatieproces zoals hierna omschreven te volgen:

Download de formulieren I en II via volgende link: Formulieren

De formulieren bestaan uit verschillende luiken. Hierna vindt u een overzicht van de te vervolledigen luiken:

    Aanvraagformulier I (in drievoud):
  • Luik A: Invullen
  • Luik B: Invullen
  • Luik C: enkel voor oprichtingen
    Aanvraagformulier II (in drievoud):
  • Luik A: Invullen
  • Luik C: Invullen

Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vereniging / vennootschap, nodig voor de facturatie.

Luik B bevat in de hoofding de huidige gegevens van de vereniging / vennootschap en de tekst met de wijzigingen die u bekend wenst te maken.

Onderaan luik B komen de namen en functies van de bestuurders die de vennootschap of vzw rechtsgeldig vertegenwoordigen.

Op de achterkant van het laatste blad van luik B komen diezelfde namen en de handtekeningen. Dit betekent dat u de formulieren enkelzijdig moet afdrukken.

U heeft luik A en C nodig van aanvraagformulier II vereniging / vennootschap.

Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vereniging (zoals luik A van aanvraagformulier I vzw).

In luik C vult u de gewijzigde informatie in. Eventueel niet relevante items kunt u gewoon blanco laten. In de tabel onder deel 3 "Bestuur, vertegenwoordiging" noteert u de gegevens van bestuurders die ontslag nemen of benoemd worden. In de eerste kolom kiest u "E" voor een bestuurder die ontslag neemt of "B" voor een bestuurder die benoemd wordt.

In de volgende kolommen noteert u het rijksregisternummer, de naam en voornaam, de functie ("hoedanigheid") en de datum van de ingang van het ontslag of de benoeming. Onderaan luik C komt de handtekening van de persoon die het formulier invult.

Bij het dossier voegt u een uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering waarop de wijzigingen vermeld staan (dit stemt overeen met de tekst die u in Aanvraagformulier I, Luik B vermeld heeft).
Hoeveel bedragen de publicatiekosten ?
Dit hangt af van het type publicatie, zijnde een oprichtings- of wijzigingsakte
De publicatiekosten worden jaarlijks geÔndexeerd in de maand maart.
De actuele publicatiekosten voor beide types zijn raadpleegbaar via volgende link: Publicatiekosten
Waar dien ik mijn publicatieaanvraag in te dienen?
De publicatieaanvraag (= de ingevulde formulieren) moet neergelegd worden in drievoud samen met uw bewijs van betaling bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw of vennootschap. Via deze link kunt u nakijken bij welke Ondernemingsrechtbank u uw documenten moet neerleggen: https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl
Hoe lang duurt het vooraleer mijn publicatie verschijnt in de repertoriumdatabank?
De procedure van ontvangst van de publicatieaanvragen door de diensten van het Belgisch Staatsblad tot publicatie neemt ongeveer 10 kalenderdagen in beslag.
Uiteraard dient rekening te worden gehouden met de verwerkingstijden van publicatieaanvragen door de verschillende ondernemingsrechtbanken.
Kan ik mijn vereniging of vennootschap ook online oprichten?
Dat kan via de applicatie JustAct!

Via de website www.Justonweb.be heeft u gemakkelijk toegang tot de applicatie en kunt u een onderneming of vereniging oprichten waar voor geen notariŽle oprichtingsakte vereist is.

De rechtspersonen die u hier kunt oprichten zijn een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), Vennootschap Onder Firma (VOF) , de Commanditaire, Vennootschap (CommV) en Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV). Dit zijn rechtspersonen die tot stand komen via een onderhandse akte.

Andere vennootschapsvormen zoals de Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV) kunnen bijgevolg niet worden opgericht, gezien hiervoor een notariŽle akte vereist is.

Klik hier om de applicatie te starten
Kan ik ook wijzigingsakten online doorgeven via JustAct ?
Deze functionaliteit is momenteel nog niet online binnen de applicatie, maar onze teams zijn druk bezig deze te integreren.

Hoe dan ook zal het in een eerste fase mogelijk zijn om kleine wijzigingen online door te geven. Het gaat dan over adreswijzigingen, benoemingen en ontslagen en de mededeling van de website en het e-mailadres van de vennootschap of vereniging.

In latere fases zullen ook statutenwijzigingen en fusies en splitsingen online doorgegeven kunnen worden.

Uiteraard communiceren we hierover indien er nieuwe functionaliteiten aan de applicatie worden toegevoegd.
Kan ik een bijkantoor in BelgiŽ voor een Europese rechtspersonen online oprichten ?
Ook dit is mogelijk via de applicatie JustAct.
U dient na het openen van de applicatie het oprichtingsproces te volgen.

Klik hier om de applicatie te starten: https://egrf.prod.pub.techasadav.be/app/
Ik heb geen onderhandse akte voor mijn vzw die ik wil oprichten, wat nu?
De applicatie JustAct voorziet de keuze om ofwel je eigen onderhandse akte oprichtingsakte op te laden, ofwel om de applicatie zelf modelstatuten te laten genereren.

Hiervoor dient u in stap 2 van de applicatie aan te duiden dat u wenst dat het systeem de statuten voor u genereert.

Het is dan mogelijk om deze modelstatuten zelf nog aan te passen waar nodig, zodat deze op maat van uw vzw gegenereerd worden.

Klik hier om de applicatie te starten: https://egrf.prod.pub.techasadav.be/app/
Ik heb een fout gemaakt in mijn publicatie, wat nu?
Afhankelijk van de omvang van de fout, kan het nodig zijn dat een erratum dient gepubliceerd te worden.

Dit is een verbeterende publicatie die de foutieve publicatie vervangt en volgt hetzelfde publicatieprocedť als een wijzigingsakte. U betaalt dus ook opnieuw het publicatietarief voor een wijzigingsakte.

Gelet op het onherroepelijke karakter van een publicatie in de repertoriumdatabank, is het dus steeds aan te raden de te publiceren tekst goed te controleren.

Bent u niet zeker of een bepaalde publicatie een erratum vereist? Neem dan contact op met de dienst Rechtspersonen van het Belgisch Staatsblad: RP-PM@just.fgov.be
Ik wens een terugbetaling van de publicatiekosten te ontvangen. Welke procedure volg ik?
Allereerst is het belangrijk om contact op te nemen met de dienst Rechtspersonen van het Belgisch Staatsblad, om na te gaan of een terugbetaling opportuun is of niet.

De dienst Rechtspersonen kunt u contacteren op volgend e-mailadres: RP-PM@just.fgov.be

Indien de dienst Rechtspersonen heeft geoordeeld dat uw publicatieverzoek voor terugbetaling in aanmerking komt, zal u een formulier "aanvraag terugbetaling" worden overgemaakt.

U dient dit formulier in te vullen en vervolgens naar de dienst boekhouding van het Belgisch Staatsblad te verzenden: boekhouding.staatsblad@just.fgov.be

Deze dienst zal binnen de kortst mogelijke termijn uw aanvraag behandelen.

Justel databank


Wat kan ik in de Justel databank terugvinden?
Klik hier
Hoe kan ik een fout in de Justel databank melden?
Per email: justel@just.fgov.be

Bulletin der Aanbestedingen


Waar kan ik het "Bulletin der Aanbestedingen" vinden?
Klik hier