Email Home Moniteur belge Bijlagen van het Belgisch Staatsblad

TARIEVEN (neerleggingen vanaf 1 maart 2023)

Het bedrag dat U moet betalen bij neerlegging van Uw akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank is afhankelijk van Uw rechtsvorm, van het onderwerp van Uw akte en van de wijze van neerlegging.

Per rechtsvorm, zijnde of onderneming of vereniging zijn er telkens 3 mogelijke tarieven en een bijkomend gratis tarief.

Definities :

Oprichtingsdossier : onder oprichtingsdossier wordt een neerlegging verstaan van een rechtsvorm waaraan nog geen ondernemingsnummer toegekend werd. Als de rechtsvorm al een ondernemingsnummer heeft dan vallen alle verdere neerleggingen onder de noemer wijzigende akte.

Wijzigende akte : onder een wijzigende akte wordt een neerlegging verstaan waarbij wijzigingen aangebracht worden aan de statuten van een bestaande rechtsvorm. Ook allerhande ontslagen en benoemingen vallen hieronder.

Neerlegging op papier : als een dossier neergelegd wordt op de ondernemingsrechtbank dan betreft het een neerlegging op papier.

Elektronische neerlegging : als een dossier ingediend wordt via één van de toepassingen die ontwikkeld werden voor online indiening dan spreekt men van een elektronische neerlegging. Momenteel zijn er twee toepassingen beschikbaar (e-depot en e-griffie)

e-depot : deze toepassing is enkel toegankelijk voor notarissen. Zowel neerleggingen van oprichtingen als van wijzigingen zijn voor een groot aantal rechtsvormen mogelijk.

e-griffie (www.e-griffie.be) : deze toepassing staat open voor elke burger in het bezit van een elektronische identiteitskaart (EID). Momenteel zijn enkel neerleggingen van oprichtingsakten van rechtsvormen, die via een onderhandse akte opgericht mogen worden, mogelijk. Wijzigende akten kunnen voorlopig enkel op papier neergelegd worden.

Gratis publicatie :indien Uw adres verandert door een beslissing van een lokale overheid (nieuwe straatnamen of hernummeringen) dan kan deze wijziging gratis gepubliceerd worden. Een attest van de overheid moet dan als betalingsbewijs bijgevoegd worden. Deze neerleggingen kunnen enkel op papier.

 

1) Ondernemingen.
Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd :

- oprichting

Op papier 277,20 euro + 21% B.T.W : 335,41 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Elektronisch 223,90 euro + 21% B.T.W. : 270,92 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).


- wijziging

Op papier en elektronisch : 162,60 euro + 21% B.T.W. : 196,75 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

 

 

2) Verenigingen.
Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) worden de volgende tarieven gehanteerd :

- oprichting

Op papier 191,90 euro + 21% B.T.W. : 232,20 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Elektronisch 138,60 euro + 21% B.T.W. : 167,71 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).


- wijziging

Op papier en elektronisch : 130,10 euro + 21% B.T.W. : 157,42 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

 

 

WIJZE VAN BETALING

1.   Elektronische neerlegging

Bij neerlegging via e-depot worden de publicatiekosten verrekend via Uw notaris.

Bij neerlegging via e-griffie betaalt u online op het moment van indiening van Uw dossier. Het tarief wordt bepaald door de toepassing. U betaalt dus altijd het juiste bedrag.

 

2.   Neerlegging op papier

De publicatiekosten betalen kan op één van volgende wijzen :

1. per cheque uitgeschreven op naam van het Belgisch Staatsblad
2. per voorafgaandelijke bankoverschrijving op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad.
3. per voorafgaandelijke storting op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad.
4. per internationale overschrijving op rekening CODE IBAN BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad. CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB.

De cheque of het bewijs van betaling van de overschrijving of storting wordt bij het voor het Belgisch Staatsblad bestemde stuk gevoegd (luiken A en B van formulier 1).

De betaling met een bankoverschrijving of storting moet in geval van een wijzigende akte het ondernemingsnummer, of in geval van een oprichting de naam en het adres van de zetel, als mededeling vermelden. Deze gegevens moeten ook uitdrukkelijk vermeld staan op het bewijs van betaling dat samen met het dossier ingediend wordt.

Wanneer de betaling geschiedt met een bankoverschrijving of storting bestaat het bewijs ervan :

- hetzij uit een afschrift van het formulier van de overschrijving of de storting ten voordele van de rekening van het Belgisch Staatsblad (BE 48 6792 0055 0227) waarop de stempel is aangebracht van de financiële instelling die de overschrijving heeft verricht,

- hetzij uit een rekeninguittreksel dat bevestigt dat de betaling daadwerkelijk is verricht.

CONSULTATIE VAN GEPUBLICEERDE AKTEN

1. ondernemingen :
Alle akten van ondernemingen gepubliceerd vanaf 1 januari 1997 zijn online beschikbaar via de 'referentiedatabank rechtspersonen'.

2. verenigingen:
Wat de verenigingen betreft zijn de akten online beschikbaar :

- voor de akten gepubliceerd tussen 1 december 1998 en 30 juni 2003 via de ‘referentiedatabank VZW – akten tot 30 juni 2003’
- voor de akten gepubliceerd vanaf 1 juli 2003 via de rubriek ‘akten van rechtspersonen’ of via de ‘referentiedatabank rechtspersonen’.

Voor het afleveren van afschriften van gepubliceerde akten van rechtspersonen die niet via de website gedownload kunnen worden rekenen de diensten van het Belgisch Staatsblad:
- Bundel  1 - 10 pagina's : 2,60 euro + 21% B.T.W.= 3,15 euro.
- Bundel 11 - 40 pagina's : 4,00 euro + 21% B.T.W.= 4,84 euro.
- Bundel 41 - 150 pagina's : 8,00 euro + 21% B.T.W.= 9,68 euro.

Deze kopies worden enkel verstuurd via de Post.

Bestellen kan via bestellingen.staatsblad@just.fgov.be, via fax op het nummer 02 511 01 84 met de vermelding 't.a.v. de dienst verkoop' of via brief op het adres : Antwerpsesteenweg 53 te 1000 Brussel.