Ondernemingen : akten
 

Datum van publicatie

De akten van de ondernemingen worden sinds 2 september 2002 en de akten van de Verenigingen en stichtingen sinds 1 juli 2003 dagelijks elektronisch gepubliceerd, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen en de dagen waarop de administratie gesloten is. De akten van deze rechtspersonen staan door elkaar. U kan dus enkel aan de rechtsvorm die vermeld staat op het gepubliceerde document zien of het om een onderneming of een vereniging gaat. Voor de periode 01/09/2002 tot 30/06/2003 vindt U in deze bijlage enkel akten van ondernemingen terug. Vanaf 01/07/2003 is ze uitgebreid met de verenigingen en stichtingen.

Wanneer u selecteert, krijgt u de meest recente datum van publicatie. Voor een overzicht van eerder verschenen akten, kan u :

  • ofwel het daartoe bestemde vak (rechts bovenaan het scherm) op de volgende wijze invullen : 4 karakters voor het jaartal, liggend streepje, 2 karakters voor de maand, liggend streepje, 2 karakters voor de dag, of omgekeerd.

    bv. : wilt u het overzicht van de publicatie van 4 september 2002 bekijken, dan voert u het volgende in: 2002-09-04 of 04-09-2002

  • ofwel klikken op het vak "andere datum" waarin de data van publicatie in dalende volgorde (van de meest naar de minst recente) zijn opgenomen, met een maximum van 250 gearchiveerde datums.

Wanneer u een datum selecteert, heeft u rechtstreeks toegang tot het betreffende overzicht. De geselecteerde datum van publicatie verschijnt links bovenaan het scherm.

Overzicht

Het overzicht bevat een alfabetisch gerangschikte lijst met de benamingen van alle rechtspersonen waarvoor op de geselecteerde datum een akte is bekengemaakt.

De benamingen waarvan het eerste karakter geen letter is, staan bovenaan de lijst.

vb. : '2000 zonnen' De benamingen die een ander karakter dan een letter bevatten, worden ook bovenaan bij de betreffende letter gerangschikt.
vb. : 'A2C' deze benaming staat bovenaan in de lijst onder letter A

Ingeval dezelfde benaming herhaaldelijk in het overzicht voorkomt, betekent zulks dat diverse rechtspersoon met dezelfde benaming een akte hebben gepubliceerd, dan wel dat een rechtspersoon verscheidene akten heeft gepubliceerd op de geselecteerde datum.

De benamingen in dit alfabetische overzicht nemen in beginsel getrouw de benaming over van het opschrift van de ingediende akte, met uitzondering van de juridische termen die vrijwillig worden weggelaten om de alfabetische lijst uniform en eenvoudig te houden.

vb. : voor de rechtspersonen 'BVBA Afima', 'Teus NV' of voor 'Houblon CV Challenge', zoekt u naar 'Afima', 'Teus' en 'Houblon Challenge'.

Als het opschrift van de ingediende akte een fout bevat, wordt die bijgevolg ook overgenomen in de lijst.

Gelet op het groot aantal akten dat iedere dag wordt gepubliceerd, kan u via het scherm rechtstreeks toegang krijgen tot alle rechtspersonen via hun beginletter door op deze letter te klikken in het alfabet bovenaan het scherm. Door op 'up' te klikken, gaat u automatisch terug naar het begin van de inhoudstafel.

Naast iedere benaming wordt op het scherm het aantal bladzijden van de ingediende akte vermeld.

Door de muis op een specifieke benaming te plaatsen, krijgt u onderaan het scherm het http-adres waarin de laatste 8 karakters het inkom nummer en/of het publicatienummer van de bedoelde akte betreffen (de bijvoorbeeld: 02092337 : akte met inkom nummer en/of publicatienummer 92337 (zie de laatste zes karakters) voor het jaar 2002 (zie de eerste twee karakters).

Door op de benaming van uw keuze te klikken, krijgt u toegang tot de weergave van formulier 1 dat ter griffie is neergelegd met het oog op publicatie. De door het Belgisch Staatsblad verrichte toevoegingen bestaan uit :

  • de streepjescode met het inkom nummer en/of het publicatienummer van de akte (bovenaan links)
  • de datum van publicatie (links op het scherm in verticaal stand)
  • de stempel met de datum waarop de akte door het Belgisch Staatsblad is ontvangen in geval van laattijdige verzending door de griffies (te weten na de wettelijke termijn van 48 uur) In de elektronische versie komt het inkom nummer overeen met het publicatienummer.

Gecomprimeerde bestanden

Door te klikken op 'download zip' onderaan het overzicht kan u tijdens een periode van twintig werkdagen na de publicatiedatum het geheel van de PDF downloaden voor de betrokken datum van publicatie (de omvang van het gecomprimeerde bestand wordt rechts van deze functie vermeld).

: via een shortcut krijgt u rechtstreeks toegang tot de publicatie van de mededelingen van de jaarrekeningen.

Voor meer complexe opzoekingen kan U terecht in onze referentiedatabanken (rechtspersonen en VZW's) die U op de site vindt. Lees de informatie die vermeld staat bij de databanken en onder de helpknop door voor U een opzoeking begint. De tijd die U hieraan besteedt zal U ruimschoots gecompenseerd zien eens U een opzoeking start.

FAQ