einde

Publicatie : 2021-02-08

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

2 FEBRUARI 2021. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht, betreffende de verlenging van de wintersolden 2021 ingevolge de COVID-19-pandemie (1)FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. In artikel VI.25 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 27 mei 2020, wordt paragraaf 4 vervangen als volgt :
" § 4. Voor het jaar 2021, wordt de periode bedoeld in paragraaf 1, 1, verlengd tot en met 15 februari 2021."
Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 2 februari 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
P.-Y. DERMAGNE
De Minister van Justitie, belast met Noordzee,
V. VAN QUICKENBORNE
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's,
D. CLARINVAL
De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming,
E. DE BLEEKER
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE
_______
Nota
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers :
(www.dekamer.be)
Stukken : 55-1710 (2020/2021)
Integraal Verslag : 21 januari 2021.


begin

Publicatie : 2021-02-08