einde

Publicatie : 2020-11-13

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

27 OKTOBER 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (1)FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vervangen bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, wordt aangevuld met de volgende leden:
"In afwijking van het eerste lid zijn de operatoren in de ambulante detailhandel en de horecasector geen heffing verschuldigd voor het jaar 2020.
De toekenning en/of betaling van enige steun in het kader van de aangemelde steun voor iedere onderneming die eerdere, onrechtmatige steun heeft ontvangen hetzij als individuele steun of als steun in het kader van een steunregeling die door een besluit van de Europese Commissie onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden opgeschort totdat die onderneming het totale bedrag aan onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare steun, vermeerderd met terugvorderingsrente, heeft terugbetaald of op een geblokkeerde rekening heeft gestort.".
Art. 3. De Koning kan de bij deze wet gewijzigde bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 27 oktober 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL
Met 's Lands zegel gezegzld:
De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE
_______
Nota
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken : 0064 - 55-1513
Integraal verslag : 15 oktober 2020.


begin

Publicatie : 2020-11-13