einde

Publicatie : 2020-09-21

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

22 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsersFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. In de Franse versie van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg wordt artikel 2.68 vervangen als volgt:
"2.68. Rue scolaire : une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire où, temporairement et à certaines heures, l'accès de véhicules à moteur est interdit par un signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue scolaire", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur."
Art. 3. In de Franse versie van hetzelfde koninklijk besluit worden in artikel 2.15.1 de woorden "sont assimilés aux cycles" vervangen door de woorden "sont assimilés aux bicyclettes".
Art. 4. In artikel 9.1.2 van hetzelfde koninklijk besluit worden in de bepaling onder 1° de woorden "De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen." opgeheven.
Art. 5. In de Franse versie van hetzelfde koninklijk besluit worden in artikel 22novies de woorden "les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs" vervangen door de woorden "les conducteurs de speed pedelecs".
Art. 6. In artikel 22undecies van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende woorden opgeheven : "Uitrijden van de schoolstraat is toegelaten tenzij anders bepaald door de wegbeheerder."
Art. 7. In de Franse versie van hetzelfde koninklijk besluit worden in artikel 43.2 de woorden "les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs" vervangen door de woorden "les conducteurs de speed pedelecs".
Art. 8. In artikel 61.1 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de bepaling onder 7° wordt het woord "oranje" bij de eerste vermelding vervangen door het woord "oranjegele" en bij de tweede vermelding vervangen door het woord "oranjegeel";
2° in de bepaling onder 7° worden de woorden "Deze lichten gelden enkel voor fietsers." vervangen door de woorden "Deze lichten gelden uitsluitend voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen indien ze op het fietspad mogen rijden.";
3° in de Franse versie van de bepaling onder 7° worden de woorden "la silhouette d'un vélo" vervangen door de woorden "la silhouette d'une bicyclette";
4° in de Franse versie van de bepaling onder 8° worden de woorden "éclairée d'un cycliste et d'un pieton" vervangen door de woorden "éclairée d'une bicyclette et d'un piéton".
5° in de bepaling onder 8° worden de woorden "gelden deze lichten enkel voor fietsers en voetgangers." vervangen door de woorden "gelden deze lichten uitsluitend voor fietsers, voor bestuurders van tweewielige bromfietsen indien ze op het fietspad mogen rijden en voor voetgangers.".
Art. 9. De Koning kan de bij de artikelen 2 tot en met 8 gewijzigde bepalingen opheffen, wijzigen, vervangen of aanvullen.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 22 juni 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Mobiliteit,
Fr. BELLOT
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
Parlementaire verwijzingen :
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
Doc 55 0849/ (2019/2020):
- 001: Wetsvoorstel van de heer Van den Bergh.
- 002 tot 004: Amendementen.
- 005: Verslag.
- 006: Tekst aangenomen door de - commissie.
- 007: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.
Integraal verslag : 11 juni 2020.


begin

Publicatie : 2020-09-21