J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/06/15/2020202718/justel

Titel
15 JUNI 2020. - Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 22-06-2020 nummer :   2020202718 bladzijde : 45846       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-06-15/05
Inwerkingtreding : 22-06-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens tijdelijke overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
  Bij opzegging door de werknemer gegeven vr of tijdens de in het eerste lid bedoelde schorsing, loopt de opzeggingstermijn tijdens die schorsing.
  Bij opzegging door de werkgever gegeven vr of tijdens de in het eerste lid bedoelde schorsing, houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens de schorsing.
  In afwijking van het voorgaande lid loopt de opzeggingstermijn door indien deze reeds lopend was voor 1 maart 2020.

  Art. 3. Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 15 juni 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
N. MUYLLE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: Doc 55 1212/ (2019/2020): 001: Wetsvoorstel van de dames Kitir en Vanrobaeys. 002: Amendementen. 003: Verslag van de eerste lezing. 004: Artikelen aangenomen in eerste lezing. 005 en 006: Amendementen. 007: Verslag van de tweede lezing. 008: Tekst aangenomen in tweede lezing. 009: Amendementen. 010: Advies van de Raad van State. 011: Amendementen. 012: Aanvullend verslag. 013: Tekst aangenomen door de Commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen. 014: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal verslag: 11 juni 2020

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie