J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/05/22/2019013057/justel

Titel
22 MEI 2019. - Wet betreffende de handel in menselijke organen en betreffende het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 21-06-2019 nummer :   2019013057 bladzijde : 63970       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-22/19
Inwerkingtreding : 01-07-2019

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2008018385        1878041750        1987009088        1867060850        1808111701       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Bepalingen tot wijziging van het Strafwetboek
Art. 2-13
HOOFDSTUK 3. - Bepalingen tot wijziging van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering
Art. 14
HOOFDSTUK 4. - Bepalingen tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering
Art. 15
HOOFDSTUK 5. - Bepalingen tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Art. 16-17
HOOFDSTUK 6. - Bepaling tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
Art. 18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Bepalingen tot wijziging van het Strafwetboek

  Art. 2. In artikel 433quinquies van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en vervangen bij de wet van 29 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in § 1, eerste lid, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt:
  "4° de uitbuiting door het wegnemen van organen of van menselijk lichaamsmateriaal;";
  2° artikel 433quinquies wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende:
  " § 5. Het slachtoffer van mensenhandel dat betrokken is bij misdrijven als rechtstreeks gevolg van zijn uitbuiting loopt geen straf op voor deze misdrijven.".

  Art. 3. In Boek II van hetzelfde wetboek, wordt een Hoofdstuk IIIter/1 ingevoegd, luidende "Handel in menselijke organen".

  Art. 4. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/2 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/2. Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van zevenhonderdvijftig euro tot vijfenzeventigduizend euro wordt gestraft hij die een orgaan wegneemt bij een persoon in de volgende gevallen:
  1° wanneer het wegnemen bij een levende gebeurt zonder zijn vrije, geïnformeerde en specifieke toestemming, of wanneer het wegnemen bij een overledene gebeurt in strijd met de in de wet bedoelde voorwaarden inzake toestemming of verzet;
  2° wanneer, in ruil voor het wegnemen van het orgaan, die persoon of een derde, rechtstreeks of onrechtstreeks, een profijt of een vergelijkbaar voordeel werd voorgesteld, aangeboden, beloofd of heeft verkregen, zulks zelfs indien de persoon heeft toegestemd in het wegnemen;
  3° wanneer het wegnemen gebeurt door een persoon die daartoe niet is gemachtigd door de wet, of buiten een door de wet gemachtigde verzorgingsinrichting.
  Vormen geen "profijt of vergelijkbaar voordeel" in de zin van het eerste lid, 2° :
  1° de vergoeding van de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten, bedoeld in artikel 4, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, en in artikel 6, § 2, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek;
  2° de vergoeding van de inkomstenderving die met de orgaandonatie verband houdt.".

  Art. 5. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/3 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/3. Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van zevenhonderdvijftig euro tot vijfenzeventigduizend euro wordt gestraft hij die:
  1° bij een persoon een orgaan transplanteert dat is weggenomen in strijd met artikel 433novies/2 of dat is weggenomen in een andere Staat onder de in voornoemd artikel bedoelde voorwaarden, of een dergelijk orgaan gebruikt voor andere doeleinden dan de transplantatie, zulks met kennis van zaken;
  2° bij een persoon een orgaan transplanteert zonder daartoe te zijn gemachtigd door de wet of buiten een door de wet gemachtigde verzorgingsinrichting.
  De in België of een andere lidstaat van de Europese Unie weggenomen organen worden geacht niet te zijn weggenomen in strijd met artikel 433novies/2 of onder de in voornoemd artikel bedoelde voorwaarden, tot bewijs van het tegendeel, indien zij werden toegewezen door een openbare of private non-profitorganisatie die zich bezighoudt met binnenlandse en grensoverschrijdende orgaanuitwisselingen.".

  Art. 6. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/4 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/4. Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van zevenhonderdvijftig euro tot vijfenzeventigduizend euro wordt gestraft hij die, met kennis van zaken:
  1° een orgaan dat is weggenomen in strijd met artikel 433novies/2 of dat is weggenomen in een andere Staat onder de voorwaarden bedoeld in artikel 433novies/2, voorbereidt, preserveert, opslaat, vervoert, overbrengt, ontvangt of uitvoert;
  2° een orgaan dat is weggenomen in een andere Staat onder de voorwaarden bedoeld in artikel 433novies/2 invoert of laat doorvoeren.
  De in België of een andere lidstaat van de Europese Unie weggenomen organen worden geacht niet te zijn weggenomen in strijd met artikel 433novies/2 of onder de in voornoemd artikel bedoelde voorwaarden, tot bewijs van het tegendeel, indien zij werden toegewezen door een openbare of private non-profitorganisatie die zich bezighoudt met binnenlandse en grensoverschrijdende orgaanuitwisselingen.".

  Art. 7. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/5 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/5. Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van zevenhonderdvijftig euro tot vijfenzeventigduizend euro wordt gestraft hij die een kandidaat orgaandonor of ontvanger benadert of werft teneinde rechtstreeks of onrechtstreeks een profijt of een vergelijkbaar voordeel voor zichzelf of voor een derde te verkrijgen.".

  Art. 8. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/6 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/6. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro wordt gestraft hij die op enigerlei wijze:
  1° de handelwijzen bedoeld in de artikelen 433novies/2 tot 433novies/4 en 433novies/7, vergemakkelijkt, bevordert of tot dergelijke handelwijzen aanzet;
  2° direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor die handelwijzen;
  3° de behoefte aan of de beschikbaarheid van organen direct of indirect onder de aandacht brengt teneinde rechtstreeks of onrechtstreeks een profijt of een vergelijkbaar voordeel voor zichzelf of voor een derde aan te bieden of te behalen.
  Poging tot het in het eerste lid bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van één jaar tot drie jaar en met geldboete van honderd euro tot tienduizend euro.".

  Art. 9. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/7 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/7. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro wordt gestraft hij die, met kennis van zaken, voor zichzelf de transplantatie van een orgaan dat is weggenomen in strijd met artikel 433novies/2 of dat is weggenomen in een andere Staat onder de voorwaarden bedoeld in artikel 433novies/2, heeft aanvaard.
  De in België of een andere lidstaat van de Europese Unie weggenomen organen worden geacht niet te zijn weggenomen in strijd met artikel 433novies/2 of onder de in voornoemd artikel bedoelde voorwaarden, tot bewijs van het tegendeel, indien zij werden toegewezen door een openbare of private non-profitorganisatie die zich bezighoudt met binnenlandse en grensoverschrijdende orgaanuitwisselingen.".

  Art. 10. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/8 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/8. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro wordt gestraft hij die, rechtstreeks of door tussenpersonen, aan een persoon een voordeel van welke aard dan ook, voor zichzelf of voor een derde, belooft, aanbiedt of overhandigt, opdat hij een orgaan wegneemt, transplanteert of gebruikt in strijd met de artikelen 433novies/2 tot 433novies/4, of het plegen van een dergelijke handeling vergemakkelijkt.
  Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, rechtstreeks of door tussenpersonen, een voordeel van welke aard dan ook, voor zichzelf of voor een derde, vraagt, aanvaardt of ontvangt, teneinde een orgaan weg te nemen, te transplanteren of te gebruiken in strijd met de artikelen 433novies/2 tot 433novies/4, of het plegen van een dergelijke handeling te vergemakkelijken.".

  Art. 11. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/9 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/9. De straffen zullen worden vastgesteld als bepaald bij het derde en vierde lid:
  1° ingeval het misdrijf is gepleegd ten opzichte van een minderjarige of enige andere bijzonder kwetsbare persoon;
  2° ingeval het is gepleegd door een persoon die misbruik heeft gemaakt van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen;
  3° ingeval het leven van het slachtoffer opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar is gebracht;
  4° ingeval het misdrijf de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het slachtoffer ernstig heeft aangetast;
  5° ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;
  6° ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet;
  7° ingeval de dader reeds werd veroordeeld voor een in dit Hoofdstuk bedoeld misdrijf, onder voorbehoud van de toepassing van Hoofdstuk V van Boek I van het Strafwetboek.
  Voor de toepassing van het eerste lid, 7°, kan rekening worden gehouden met de veroordeling uitgesproken door een strafgerecht van een andere Staat die Partij is bij het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen, voor een van de feiten die strafbaar zijn gesteld overeenkomstig dat Verdrag, voor zover de dader niet op minder gunstige wijze wordt behandeld dan indien de vroegere veroordeling was uitgesproken door een Belgisch gerecht.
  In de gevallen bedoeld in de artikelen 433novies/2 tot 433novies/5 zijn de straffen opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en geldboete van duizend euro tot honderdduizend euro.
  In de gevallen bedoeld in de artikelen 433novies/6 en 433novies/8 zijn de straffen opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en geldboete van zevenhonderdvijftig euro tot vijfenzeventigduizend euro.".

  Art. 12. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/10 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/10. De straffen zullen worden vastgesteld als bepaald bij het tweede en derde lid:
  1° ingeval het misdrijf de dood van het slachtoffer heeft veroorzaakt;
  2° ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een criminele organisatie betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet.
  De misdrijven bedoeld in de artikelen 433novies/2 tot 433novies/5 worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend euro tot honderdvijftigduizend euro.
  De misdrijven bedoeld in de artikelen 433novies/6 en 433novies/8 worden gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend euro tot honderdduizend euro.".

  Art. 13. In Hoofdstuk IIIter/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 433novies/11 ingevoegd, luidende:
  "Art. 433novies/11. § 1. In de gevallen bedoeld in dit Hoofdstuk worden de schuldigen bovendien veroordeeld tot ontzetting van de in artikel 31, eerste lid, genoemde rechten.
  § 2. De rechtbanken kunnen de personen die veroordeeld zijn voor feiten bedoeld in dit Hoofdstuk, voor een termijn van een jaar tot twintig jaar verbieden een beroepsactiviteit of sociale activiteit uit te oefenen die verband houdt met het plegen van een van de in dit Hoofdstuk strafbaar gestelde feiten.
  § 3. Zonder rekening te houden met de hoedanigheid van natuurlijke persoon of rechtspersoon van de uitbater, eigenaar, huurder of zaakvoerder, kan de rechtbank de tijdelijke of definitieve, gedeeltelijke of volledige sluiting bevelen van de inrichting waar de misdrijven bedoeld in dit Hoofdstuk gepleegd zijn, in overeenstemming met de nadere regels bepaald in artikel 382, § 3, tweede tot vijfde lid.
  § 4. Artikel 389 is van toepassing op de paragrafen 1, 2 en 3.
  § 5. De bijzondere verbeurdverklaring bedoeld in artikel 42, 1°, wordt toegepast op degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan het in dit Hoofdstuk bedoelde misdrijf, zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking heeft geen eigendom van de veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring schaadt. Zij moet in dezelfde omstandigheden ook worden toegepast op het roerend goed, het deel ervan, het onroerend goed, de kamer of enige andere ruimte. Ze kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of onroerende goederen die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en de definitieve rechterlijke beslissing.
  § 6. In geval van beslag op een onroerend goed, wordt gehandeld overeenkomstig de vormvoorschriften van artikel 35bis van het Wetboek van strafvordering.".

  HOOFDSTUK 3. - Bepalingen tot wijziging van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering

  Art. 14. In artikel 10ter, eerste lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995, vervangen bij de wet van 28 november 2000 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 mei 2016, wordt de bepaling onder 1bis ingevoegd, luidende:
  "1bis". een van de misdrijven bepaald in de artikelen 433novies/2 tot 433novies/10, in geval van uitgevoerde of overwogen wegneming van organen in ruil voor een profijt of een vergelijkbaar voordeel;".

  HOOFDSTUK 4. - Bepalingen tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering

  Art. 15. In artikel 90ter, § 2, van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, wordt de bepaling onder 22/1 ingevoegd, luidende:
  "22/1° ". de artikelen 433novies/2 tot 433novies/10 van hetzelfde Wetboek;".

  HOOFDSTUK 5. - Bepalingen tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

  Art. 16. In artikel 17 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, gewijzigd bij de wetten van 3 juli 2012 en van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1, worden de woorden "500 frank tot 5 000 frank" vervangen door de woorden "500 euro tot 5 000 euro";
  2° in paragraaf 2, worden de woorden "van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 100 frank tot 500 frank" vervangen door de woorden "van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 1 000 euro";
  3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "van drie maanden tot één jaar en met geldboete van 1 000 frank tot 10 000 frank" vervangen door de woorden "van één jaar tot vijf jaar en met geldboete van 1 000 euro tot 10 000 euro".

  Art. 17. In dezelfde wet wordt een artikel 18/1 ingevoegd, luidende:
  "Art. 18/1. In geval van veroordeling kan de rechter bovendien het verbod uitspreken een beroepsactiviteit of sociale activiteit uit te oefenen die verband houdt met het plegen van een van de in artikel 17, § 3, bedoelde misdrijven, zulks voor een termijn van een jaar tot vijf jaar.".

  HOOFDSTUK 6. - Bepaling tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

  Art. 18. In artikel 24 van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd bij de wetten van 19 maart 2013 en van 30 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in § 1, tweede lid, wordt het woord "12," ingevoegd tussen de woorden "10, §§ 1, 4 en 5, tweede en derde lid," en het woord "14";
  2° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende:
  " § 2 /1. In geval van veroordeling kan de rechter bovendien het verbod uitspreken een beroepsactiviteit of sociale activiteit uit te oefenen die verband houdt met het plegen van een van de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde misdrijven, zulks voor een termijn van een jaar tot vijf jaar.".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 22 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-3537 Integraal Verslag : 24 april 2019

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie