J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/05/05/2019202414/justel

Titel
5 MEI 2019. - Wet betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 16-05-2019 nummer :   2019202414 bladzijde : 47026       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-05/04
Inwerkingtreding : 26-05-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Iedere persoon geboren op het Belgische grondgebied of van Belgische nationaliteit die lijdt aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap en die de aanvraag bedoeld bij artikel 6 heeft ingediend, heeft recht op de éénmalige toekenning van een forfaitair bedrag van 125 000 euro. Ingeval de persoon overlijdt na indiening van de aanvraag en voordat er een beslissing over diens aanvraag is genomen, wordt deze aanvraag zonder voorwerp.

  Art. 3. Een forfaitair bedrag van 30 000 euro wordt toegekend zowel aan de moeder als aan de vader van de persoon bedoeld in artikel 2 die overleden is :
  1° ofwel vóór de inwerkingtreding van deze wet;
  2° ofwel voordat de in artikel 6 bedoelde aanvraag is ingediend;
  3° ofwel voordat een beslissing omtrent diens aanvraag als bedoeld in artikel 6 is genomen.
  Het in dit artikel bedoelde forfaitair bedrag kan hen slechts worden toegekend indien ze de in artikel 7 bedoelde aanvraag hebben ingediend en ze aantonen dat de voorwaarden van artikel 2 vervuld zijn.

  Art. 4. Een facultatieve toelage ten laste van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) wordt, onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, toegekend aan de verenigingen van slachtoffers die vóór de inwerkingtreding van deze wet opgericht zijn als verenigingen zonder winstoogmerk, om hun werking ten gunste van de in artikel 2 bedoelde personen te financieren.
  De in het vorige lid bedoelde toelage wordt door de FOD BOSA toegekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat. De aanvraag van de toelage moet bij de minister bevoegd voor Sociale Zaken ingediend worden vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.
  Het totaalbedrag van de in dit artikel bedoelde toelage wordt vastgesteld op het saldo van een globaal bedrag van 5 000 000 euro, waarop het totaalbedrag van de overeenkomstig artikel 2 toe te kennen vaste bedragen vooraf in mindering wordt gebracht.

  Art. 5. De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) onderzoekt de aanvragen en beslist over de toekenning van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde bedragen. De beslissingen worden aan de aanvragers betekend.
  De beslissingen tot de toekenning worden ook aan de FOD BOSA betekend, die de forfaitaire bedragen bedoeld in de artikelen 2 en 3 betaalt.

  Art. 6. § 1. De aanvraag van het forfaitair bedrag bedoeld in artikel 2 moet bij de HZIV ingediend worden binnen een termijn van twee jaar volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.
  § 2. De aanvraag bevat volgende inlichtingen :
  1° de signaletiekgegevens van de aanvrager, waaronder het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of, in voorkomend geval, het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen;
  2° de gegevens van een kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen en het bankrekeningnummer waarop de betaling kan worden gedaan.
  § 3. De aanvraag wordt vergezeld van elk nuttig stuk waaruit blijkt dat de aanvrager lijdt aan de aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.
  § 4. In afwijking van paragraaf 3 kan de aanvrager, uitsluitend met als doel zijn recht te laten vaststellen, de HZIV machtigen om rechtstreeks contact op te nemen met de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waar een dossier is geopend, en dit om alle informatie te verzamelen die relevant is voor de toepassing van deze wet en aldus de neerlegging van bepaalde documenten te vervangen, die verklaren dat de aanvrager lijdt aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.
  § 5. De HZIV stelt de FOD BOSA in kennis van haar beslissing om het in artikel 2 bedoelde forfaitair bedrag toe te kennen. Deze kennisgeving bevat alle informatie die nodig is voor de betaling door de FOD BOSA van het forfaitair bedrag aan de aanvrager.

  Art. 7. § 1. De aanvraag van het forfaitair bedrag bedoeld bij artikel 3 moet bij de HZIV ingediend worden binnen een termijn van twee jaar volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.
  § 2. De aanvraag bevat volgende inlichtingen :
  1° de signaletiekgegevens van de aanvrager, waaronder het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of, in voorkomend geval, het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen;
  2° de signaletiekgegevens van de persoon bedoeld bij artikel 2;
  3° de gegevens van een kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 25 april 2014 over het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen en het bankrekeningnummer waarop de betaling kan worden gedaan.
  § 3. De aanvraag wordt vergezeld van elk nuttig stuk waaruit blijkt dat de persoon bedoeld in artikel 2 leed aan de aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.
  § 4. In afwijking van paragraaf 3 kan de aanvrager, uitsluitend met als doel zijn recht te laten vaststellen, de HZIV machtigen om rechtstreeks contact op te nemen met de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waar een dossier werd geopend en dit om alle informatie te verzamelen die relevant is voor de toepassing van deze wet en aldus de neerlegging van een medisch attest te vervangen, dat verklaart dat de persoon bedoeld bij artikel 2 leed aan aangeboren misvormingen die het gevolg waren van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.
  § 5. De HZIV stelt de FOD BOSA in kennis van haar beslissing om het in artikel 3 bedoelde forfaitair bedrag toe te kennen. Deze kennisgeving bevat alle informatie die nodig is voor de betaling door de FOD BOSA van het forfaitair bedrag aan de aanvrager.

  Art. 8. De forfaitaire bedragen die worden toegekend op grond van de artikelen 2 en 3 van deze wet zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen.
  De uitbetaling van de bedragen in het kader van de uitvoering van deze wet doet niets af aan de sommen, zorgen, materiële, menselijke, technische of andere vormen van hulp of aan de rechten waarop de in artikel 2 of 3 bedoelde personen op grond van andere bepalingen gerechtigd zouden zijn.

  Art. 9. De Koning kan alle nodige maatregelen nemen voor de uitvoering van deze wet.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgische Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 5 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
Met 's lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zie : Doc. Kamer nr. 54-3622

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie