J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/04/13/2019012168/justel

Titel
13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 14-05-2019 nummer :   2019012168 bladzijde : 46353       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-04-13/28
Inwerkingtreding : 01-11-2020

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2013009225        1956060252        1879082150        1999A09646        1958050503        1971100950        1994025189        1998021437        2012003255        1804032151        1804032153        1804032154        1851121650        1991022051        2013A09377        1951043003        1804032155        1804032150        1969110450        2006023149        2010A09589        2012003296        2014011239        1803031601        2019A40586        1804032152        2013A11134       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Nieuw Burgerlijk Wetboek
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Inhoud van boek 8 "Bewijs" in het nieuw Burgerlijk Wetboek
Art. 3
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingsbepalingen
Afdeling 1. - Wijzigingen van het oude Burgerlijk Wetboek
Art. 4-13
Afdeling 2. - Wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851
Art. 14
Afdeling 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 15-18
Afdeling 4. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen
Art. 19-33
Afdeling 5. - Wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek
Art. 34-36
Afdeling 6. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
Art. 37-39
Afdeling 7. - Wijzigingen van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen
Art. 40-45
Afdeling 8. - Wijziging van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt
Art. 46
Afdeling 9. - Wijziging van Statuut van 2 juni 1956 van de nationale kas voor beroepskrediet
Art. 47
Afdeling 10. - Wijziging van de wet van 5 mei 1958 tot bevordering van de financiering van de voorraden van de steenkolenmijnen
Art. 48
Afdeling 11. - Wijziging van Statuten van 9 oktober 1971 van het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen, afkorting: "I.R.E.", instelling van openbaar nut
Art. 49
Afdeling 12. - Wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Art. 50
Afdeling 13. - Wijziging van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro
Art. 51
Afdeling 14. - Wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
Art. 52
Afdeling 15. - Wijziging van de wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector
Art. 53
Afdeling 16. - Wijziging van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen
Art. 54
Afdeling 17. - Wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
Art. 55
Afdeling 18. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Art. 56-72
HOOFDSTUK 5. - Opheffingsbepalingen
Art. 73-74
HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding
Art. 75

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Nieuw Burgerlijk Wetboek

  Art. 2. Er wordt een Burgerlijk Wetboek ingevoerd, bestaande uit de volgende boeken:
  1° boek 1. Algemene bepalingen;
  2° boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;
  3° boek 3. Goederen;
  4° boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
  5° boek 5. Verbintenissen;
  6° boek 6. Bijzondere overeenkomsten;
  7° boek 7. Zekerheden;
  8° boek 8. Bewijs;
  9° boek 9. Verjaring.
  Te rekenen van de inwerkingtreding van de onderhavige wet, zal het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 het opschrift "oud Burgerlijk Wetboek" dragen.

  HOOFDSTUK 3. - Inhoud van boek 8 "Bewijs" in het nieuw Burgerlijk Wetboek

  Art. 3. Boek 8 van het bij artikel 2 ingevoerde Burgerlijk Wetboek, bevat de volgende bepalingen:
  (NOTA : Voor het boek 8, zie : 2019-04-13/29)

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingsbepalingen

  Afdeling 1. - Wijzigingen van het oude Burgerlijk Wetboek

  Art. 4. In de Franse tekst van artikel 406, § 1, tweede lid, van het oude Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 29 april 2001, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 5. In de Franse tekst van artikel 577-3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wet van 18 juni 2018, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden"sous signature privée".

  Art. 6. In de Franse tekst van artikel 577-4, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door "sous signature privée".

  Art. 7. In de Franse tekst van artikel 1582, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 8. In de Franse tekst van artikel 1985, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 9. In de Franse tekst van artikel 2004, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 10. In artikel 2043quinquies, § 5, van hetzelfde Wetboek, wordt het cijfer "1326" vervangen door de woorden "8.21 van het Burgerlijk Wetboek".

  Art. 11. In artikel 2281, derde lid, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 20 oktober 2000, wordt het cijfer "1322" vervangen door de woorden "8.1,2°, van het Burgerlijk Wetboek".

  Art. 12. In artikel 26.2, boek III, titel VIII, afdeling 3, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in de Franse tekst van het derde lid, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée";
  2° in de Franse tekst van het zesde lid, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 13. In boek III, titel XVII, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in artikel 4, tweede lid, vernummerd en vervangen bij de wet 11 juli 2013, die gewijzigd is bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "van artikel 1325 of artikel 1326" vervangen door de woorden "van artikel 8.20 of artikel 8.21 van het Burgerlijk Wetboek".
  2° in artikel 40, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "van artikel 1325 of artikel 1326" vervangen door de woorden "van artikel 8.20 of artikel 8.21 van het Burgerlijk Wetboek";
  3° in artikel 61, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "van artikel 1325 of artikel 1326" vervangen door de woorden "van artikel 8.20 of artikel 8.21 van het Burgerlijk Wetboek".

  Afdeling 2. - Wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851

  Art. 14. In de hypotheekwet van 16 december 1851 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in de Franse tekst van artikel 2, eerste lid, vervangen bij de wet van 10 oktober 1913, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée";
  2° in de Franse tekst van artikel 76, eerste lid, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée";
  3° in de Franse tekst van artikel 81quater, § 3, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée";
  4° in de Franse tekst van artikel 110, 1°, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 15. In artikel 509, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014, wordt het cijfer "1317" vervangen door het cijfer "8.1, 5° ".

  Art. 16. In artikel 870 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Iedere partij moet" vervangen door de woorden "Onverminderd artikel 8.4, lid 5, van het Burgerlijk Wetboek, moet iedere partij".

  Art. 17. In artikel 877 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens" vervangen door de woorden "ernstige en bepaalde aanwijzingen".

  Art. 18. In artikel 959 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de artikelen 1341 tot en met 1348" vervangen door de woorden "artikel 8.28".

  Afdeling 4. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen

  Art. 19. In artikel 66, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° het cijfer "1325" wordt vervangen door het cijfer "8.20";
  2° in de Franse tekst worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 20. In de Franse tekst van artikel 67, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 21. In de Franse tekst van artikel 68, tweede lid, 1° en 2°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 december 2005, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 22. In de Franse tekst van artikel 69, eerste lid, 13°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 december 2005, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 23. In de Franse tekst van artikel 71 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 24. In de Franse tekst van artikel 100, § 1, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 25. In de Franse tekst van artikel 508, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 december 2005, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 26. In de Franse tekst van artikel 693, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 27. In de Franse tekst van artikel 706, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 28. In de Franse tekst van artikel 719, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 29. In de Franse tekst van artikel 728, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 30. In de Franse tekst van artikel 743, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 31. In de Franse tekst van artikel 760, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 32. In de Franse tekst van artikel 772/6, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2006, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 33. In de Franse tekst van artikel 787, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 5. - Wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek

  Art. 34. In artikel 100/3, paragraaf 2, van het Sociaal Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012, worden de woorden "artikelen 1322 en volgende" vervangen door de woorden "artikelen 8.18 en volgende".

  Art. 35. In de Franse tekst van artikel 163, eerste lid, 1°, c), van hetzelfde Wetboek worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 36. In de Franse tekst van artikel 164, eerste lid, 1°, b), van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 6. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

  Art. 37. In de Franse tekst van artikel VIII.39, § 1, van het Wetboek van economisch recht worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 38. In artikel XII.25 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 3 wordt het cijfer "1323" vervangen door het cijfer "8.19";
  2° in paragraaf 10 wordt het cijfer "1328" vervangen door het cijfer "8.22".

  Art. 39. In artikel XX.6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, worden de woorden "gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens" vervangen door de woorden "ernstige en bepaalde aanwijzingen".

  Afdeling 7. - Wijzigingen van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen

  Art. 40. In de Franse tekst van artikel 10 van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 41. In de Franse tekst van artikel 12, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 februari 1908 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "sous seing privé" telkens vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 42. In de Franse tekst van artikel 14, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 februari 1908 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "sous seing privé" telkens vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 43. In de Franse tekst van artikel 33, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 februari 1908 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "sous seing privé" telkens vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 44. In de Franse tekst van artikel 35, tweede, vierde en vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 februari 1908 en gewijzigd bij de wetten van 21 oktober 1997 en 25 december 2016, worden de woorden "sous seing privé" telkens vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 45. In de Franse tekst van artikel 272bis, § 4, 2°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 april 1965 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016,worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 8. - Wijziging van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt

  Art. 46. In de Franse tekst van artikel 114 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 9. - Wijziging van Statuut van 2 juni 1956 van de nationale kas voor beroepskrediet

  Art. 47. In de Franse tekst van artikel 9, § 5, eerste lid, van Statuut van 2 juni 1956 van de nationale kas voor beroepskrediet worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 10. - Wijziging van de wet van 5 mei 1958 tot bevordering van de financiering van de voorraden van de steenkolenmijnen

  Art. 48. In de Franse tekst van artikel 8, tweede lid, van de wet van 5 mei 1958 tot bevordering van de financiering van de voorraden van de steenkolenmijnen worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 11. - Wijziging van Statuten van 9 oktober 1971 van het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen, afkorting: "I.R.E.", instelling van openbaar nut

  Art. 49. In de Franse tekst van artikel 24 van Statuten van 9 oktober 1971 van het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen, afkorting: "I.R.E. ", instelling van openbaar nut worden de woorden "sous seing privé" vervangen door "sous signature privée".

  Afdeling 12. - Wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

  Art. 50. In de Franse tekst van artikel 39, tweede lid, van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 13. - Wijziging van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro

  Art. 51. In de Franse tekst van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in artikel 47, eerste lid, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée";
  2° in artikel 48 worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée";
  3° in artikel 49, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 14. - Wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

  Art. 52. In artikel 46, tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° wordt het cijfer "1325" vervangen door het cijfer "8.20";
  2° in de Franse tekst, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Afdeling 15. - Wijziging van de wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector

  Art. 53. In artikel 7, § 1, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector, vervangen bij de wet van 25 december 2016, wordt het cijfer "1328" vervangen door het cijfer "8.22".

  Afdeling 16. - Wijziging van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen

  Art. 54. In artikel 271/8, eerste lid, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, wordt het cijfer "1328" vervangen door het cijfer "8.22".

  Afdeling 17. - Wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

  Art. 55. In artikel 64, § 1, derde lid, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, wordt het cijfer "1328" vervangen door het cijfer "8.22".

  Afdeling 18. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  Art. 56. In artikel 2:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in de Franse tekst van § 1, eerste lid, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée";
  2° in hetzelfde lid, wordt het cijfer "1325" vervangen door het cijfer "8.20";
  3° in de Franse tekst van § 2, eerste lid, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée";
  4° in hetzelfde lid, wordt het cijfer "1325" vervangen door het cijfer "8.20".

  Art. 57. In artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in de Franse tekst van § 1, eerste lid, 1° en 3°, worden de woorden "sous seing privé" telkens vervangen door de woorden "sous signature privée";
  2° in de Franse tekst van § 2, eerste lid, 14°, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 58. In de Franse tekst van artikel 2:12, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden in het eerste en het derde lid de woorden "sous seing privé" telkens vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 59. In de Franse tekst van artikel 3:12, § 1, 3°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 60. In de Franse tekst van artikel 9:4, 2°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 61. In de Franse tekst van artikel 12:24, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 62. In de Franse tekst van artikel 12:37, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 63. In de Franse tekst van artikel 12:50, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 64. In de Franse tekst van artikel 12:59, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 65. In de Franse tekst van artikel 12:75, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 66. In de Franse tekst van artikel 12:93, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 67. In de Franse tekst van artikel 12:111, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 68. In de Franse tekst van artikel 14:10, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privés" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 69. In de Franse tekst van artikel 14:14, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 70. In de Franse tekst van artikel 14:35, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privés" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  Art. 71. In de Franse tekst van artikel 14:40, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privés" vervangen door de woorden "sous signature privée"."

  Art. 72. In de Franse tekst van artikel 14:49, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "sous seing privé" vervangen door de woorden "sous signature privée".

  HOOFDSTUK 5. - Opheffingsbepalingen

  Art. 73. In boek III, titel III, van het oude Burgerlijk Wetboek, wordt hoofdstuk VI, dat de artikelen 1315 tot 1369 bevat, opgeheven, met uitzondering van de artikelen 1321, 1338, 1339 en 1340.

  Art. 74. De wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

  Art. 75. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de achttiende maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  Artikel 8.15, tweede lid, van boek 8, ingevoegd bij artikel 3 van deze wet, treedt evenwel maar in werking op de datum bepaald in artikel 26, eerste lid, 2°, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen en artikel 8.26, § 1, 1°, tweede lid, van hetzelfde boek treedt maar in werking op de datum bepaald in artikel 26, eerste lid, 3°, van voormelde wet.
  Artikel 8.22, 3°, van boek 8, ingevoegd bij artikel 3 van deze wet, is slechts van toepassing op de feiten die zich voordoen na de datum van inwerkingtreding van deze wet, zoals bepaald in het eerste lid van dit artikel.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 13 april 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) - Stukken: 54 3349. - Integraal Verslag: 4 april 2019.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie