J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/03/29/2019202371/justel

Titel
29 MAART 2019. - Wet betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 17-05-2019 nummer :   2019202371 bladzijde : 47298       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-03-29/40
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. § 1. Deze wet is van toepassing op autopsies, met inbegrip van bijbehorende diagnostische en genetische tests, die worden uitgevoerd op personen jonger dan 35 jaar die overlijden tijdens het uitoefenen van een sportactiviteit of onverwacht overlijden als topsporters en die niet plaatsvinden in het kader van een gerechtelijk onderzoek als bedoeld in artikel 44 van het Wetboek van Strafvordering.
  § 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder een sportactiviteit: elke voorbereiding op of initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of demonstratieve doeleinden in georganiseerd verband.

  Art. 3. Een autopsie met inbegrip van bijbehorende diagnostische en genetische tests, wordt uitgevoerd conform de bepalingen van deze wet voor de personen bedoeld in artikel 2, § 1, tenzij de echtgenoot, de meerderjarige partner of een meerderjarige bloed- of aanverwant in eerste graad zich hiertegen verzet.

  Art. 4. Artikel 22 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt aangevuld met een bepaling onder 22°, luidende:
  "22° sluit, op voorstel van het College van artsendirecteurs een overeenkomst af met een ziekenhuis dat beschikt over een dienst voor anatomopathologie voor de integrale tenlasteneming van de kosten van de autopsie en de bijbehorende diagnostische en genetische tests na overlijden bij personen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 29 maart 2019 betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters.
  De Koning bepaalt het aantal ziekenhuizen waarmee een overeenkomst wordt gesloten.
  De dienst voor anatomopathologie bedoeld in het eerste lid moet een ruime expertise hebben in congenitaal hartlijden en cardiogenetica. Bovendien moet de betrokken dienst voor anatomopathologie een afdeling "Forensische Pathologie" of "Forensische Geneeskunde" bevatten of een regelmatige en structurele samenwerking hebben met forensische experts.".

  Art. 5. De kosten met betrekking tot het transport van het lichaam zijn ten laste van de Staat.
  De Koning bepaalt de nadere regels met betrekking tot het transport en de financiering van het transport.

  Art. 6. Het lichaam van de overleden persoon wordt overgebracht naar een ziekenhuis waarmee een overeenkomst werd gesloten conform artikel 22, 22°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

  Art. 7. De autopsie en de bijhorende diagnostische of genetische tests worden uitgevoerd met respect voor het stoffelijke overschot en volgens de meest recente wetenschappelijke standaarden.

  Art. 8. De betrokken dienst voor anatomopathologie treedt via bemiddeling van de huisarts van de betrokken overledene of van de betrokken nabestaanden in contact met de echtgenoot of de meerderjarige partner of met de meerderjarige bloed- of aanverwanten in eerste graad van de overledene.
  Na het in contact treden bedoeld in het eerste lid worden de betrokken nabestaanden voor aanvang van de autopsie geïnformeerd over de mogelijkheid om de autopsie te weigeren, en worden de betrokken nabestaanden na het onderzoek in kennis gesteld van de resultaten, rekening houdend met de geldende deontologische regels en met inachtneming van het beroepsgeheim van de arts.
  De Koning kan de nadere regels met betrekking tot het betrekken en informeren van de echtgenoot of de bloed- of aanverwanten in eerste graad bepalen.

  Art. 9. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 29 maart 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
Met 's lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Nota (1) Zie : Doc. Kamer nr 54-3230/8

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie