J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/07/30/2018031580/justel

Titel
30 JULI 2018. - Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 10-08-2018 nummer :   2018031580 bladzijde : 62710       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-07-30/14
Inwerkingtreding : 20-08-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en definities
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied
Art. 3-4
HOOFDSTUK 3. - Tariefvrijheid
Art. 5-6
HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Art. 7

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en definities

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
  1° toeristische logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, die aan een of meer gebruiker(s) tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nacht(en);
  2° gebruiker: elke persoon die in het kader van zijn privé of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijft in een toeristische logies zonder er zijn woonplaats te vestigen;
  3° exploitant: elke onderneming die een toeristische logies uitbaat of voor rekening van wie een toeristische logies wordt uitgebaat;
  4° platformoperator: elke onderneming die een digitale dienst aanbiedt die het consumenten en/of ondernemingen mogelijk maakt online overeenkomsten met betrekking tot het verhuren van één of meerdere toeristische logies te sluiten met exploitanten, ofwel op de website van deze onderneming, ofwel op de website van exploitanten die gebruik maken van deze aangeboden digitale dienst;
  5° onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

  HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

  Art. 3. Deze wet is van toepassing op de contracten afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator.

  Art. 4. Deze wet is van toepassing indien het toeristische logies in België gelegen is, ongeacht het recht dat van toepassing is op het contract afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator.

  HOOFDSTUK 3. - Tariefvrijheid

  Art. 5. De prijs van het verhuren van een toeristische logies wordt vrij door de exploitant bepaald. Hij is eveneens vrij om enige korting of enig tarifair voordeel toe te kennen, van welke aard ook.

  Art. 6. Iedere clausule van een contract afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator die in strijd is met artikel 5, wordt als niet-geschreven en van rechtswege nietig beschouwd.

  HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

  Art. 7. Deze wet is van toepassing op de contracten bedoeld in artikel 3 die lopende zijn alsook op deze die afgesloten zijn na haar inwerkingtreding.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te l'Île-d'Yeu, 30 juli 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s,
D. DUCARME
Met 's Lands zegel gezegeld :
Voor de Minister van Justitie, afwezig,
de Minister van Economie en Consumentenzaken,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van Volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-3164 (2017/2018). Integraal verslag : 17 en 19 juli 2018.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie