J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/01/06/2014200158/justel

Titel
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 72 van de Grondwet

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 31-01-2014 nummer :   2014200158 bladzijde : 8559       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-01-06/16
Inwerkingtreding : 25-05-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994021048       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Artikel 72 van de Grondwet wordt opgeheven op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
E. DI RUPO
De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
M. WATHELET
De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
S. VERHERSTRAETEN
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Verklaring tot herziening van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2010). Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-1729 Handelingen van de Senaat : 26 en 28 november 2013. Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53 3170 Integraal verslag : 18 en 19 december 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie