J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/05/02/2002010001/justel

Titel
2 MEI 2002. - Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-12-2002 en tekstbijwerking tot 05-02-2003). Zie wijziging(en)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 11-12-2002 nummer :   2002010001 bladzijde : 55696       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-05-02/51
Inwerkingtreding :
01-07-2003 (ART. (66))     (ART. 1 - ART. 4(4))     (ART. 19 - ART. 26)     (ART. 28 - ART. 39)     (ART. 40)     (ART. 41)     (ART. 42 - ART. 65(4))     (ART. 5 - ART. 18)     (ART. 67 - ART. 68(4))
01-01-2004 (ART. 27(17))     (ART. 40(37))     (ART. 41(53))
01-01-2005 (ART. 18(10L2)


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1989010647        1964061003        1919102551        1947062660        1995003340        1921062701        1936033102        1939113002        1927030201       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.
Art. 2-41
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het Wetboek van registratie-, hypotheek-, en griffierechten.
Art. 42-44
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het Wetboek der successierechten.
Art. 45-56
HOOFDSTUK V. - Andere wijzigingsbepalingen.
Art. 57-62
HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepaling.
Art. 63
HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.
Art. 64-68

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

  Art. 2. Het opschrift van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, wordt vervangen als volgt : " Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen ".

  Art. 3. De Nederlandse tekst van het opschrift van titel I van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Titel I. - Verenigingen zonder winstoogmerk ".

  Art. 4. Voor artikel 1 van dezelfde wet wordt het volgende opschrift ingevoegd :
  " Hoofdstuk I. - Belgische verenigingen zonder winstoogmerk ".

  Art. 5. Artikel 1 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Artikel 1. - De zetel van een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, in dit hoofdstuk " vereniging " genoemd, is gevestigd in België.
  De vereniging geniet rechtspersoonlijkheid, onder de voorwaarden omschreven in dit hoofdstuk.
  De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen. "

  Art. 6. Artikel 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1984 en 30 juni 2000, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 2. - De statuten van een vereniging vermelden tenminste :
  1° de naam, voornamen, woonplaats, geboortedatum en -plaats van iedere stichter, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel;
  2° de naam en het adres van de zetel van de vereniging, alsook de vermelding van het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert;
  3° het minimumaantal leden, dat niet minder mag zijn dan drie;
  4° de precieze omschrijving van het doel of van de doeleinden waarvoor zij is opgericht;
  5° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden;
  6° de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht;
  7° a) de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en de duur van hun mandaat;
  b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen gemachtigd de vereniging overeenkomstig artikel 13, vierde lid, te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college;
  c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen overeenkomstig artikel 13bis , eerste lid, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college;
  d) in voorkomend geval, de wijze van benoeming van de commissarissen;
  8° het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden;
  9° de bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden, welk vermogen tot een belangenloze doelstelling moet worden aangewend;
  10° de duur van de vereniging ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.
  Deze statuten worden bij authentieke of bij onderhandse akte vastgesteld. In dat laatste geval moeten zij in afwijking van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek, slechts in twee originelen worden opgesteld. "

  Art. 7. In dezelfde wet wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 2bis. - Onverminderd de artikelen 3, § 2, en 11, gaan de leden in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. "

  Art. 8. In dezelfde wet wordt een artikel 2ter ingevoegd, luidende :
  " Art. 2ter. - De statuten van de vereniging kunnen bepalen onder welke voorwaarden derden die een band hebben met de vereniging als toegetreden lid van de vereniging kunnen worden beschouwd. De rechten en plichten van de leden omschreven in deze wet zijn niet van toepassing op de toegetreden leden. Hun rechten en plichten worden bepaald door de statuten. "

  Art. 9. Artikel 3 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 3. - § 1. De vereniging bezit rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van de personen gemachtigd om de vereniging overeenkomstig artikel 13, vierde lid, te vertegenwoordigen worden neergelegd overeenkomstig artikel 26novies , § 1.
  De akten betreffende de benoeming van de bestuurders en de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen bevatten de vermeldingen bedoeld in artikel 9.
  § 2. Niettemin kunnen in naam van de vereniging reeds verbintenissen worden aangegaan vooraleer zij rechtspersoonlijkheid bezit. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de personen die, in welke hoedanigheid ook, dergelijke verbintenissen aangaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk indien de vereniging binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis geen rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zij bovendien de verbintenissen niet heeft overgenomen binnen zes maanden na het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Verbintenissen overgenomen door de vereniging worden geacht door haar te zijn aangegaan vanaf het ontstaan van die verbintenissen. "

  Art. 10. In dezelfde wet wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 3bis. - De nietigheid van een vereniging kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken :
  1° wanneer de statuten de vermeldingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° en 4°, niet bevatten;
  2° wanneer één van de doeleinden waarvoor zij is opgericht, strijdig is met de wet of met de openbare orde. "

  Art. 11. In dezelfde wet wordt een artikel 3ter ingevoegd, luidende :
  " Art. 3ter. - Onverminderd artikel 26novies , §§ 2 en 3, heeft de nietigheid gevolgen te rekenen van de dag waarop zij is uitgesproken.
  De beslissing waarbij de nietigheid van een vereniging wordt uitgesproken, brengt de vereffening van de vereniging mee overeenkomstig artikel 19. Onverminderd de gevolgen van het feit dat zij zich in vereffening bevindt, doet de nietigheid van de vereniging geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van haar verbintenissen of van die welke ten aanzien van haar zijn aangegaan. "

  Art. 12. Artikel 4 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 4. - Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor :
  1° de wijziging van de statuten;
  2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
  3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
  4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
  5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
  6° de ontbinding van de vereniging;
  7° de uitsluiting van een lid;
  8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
  9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. "

  Art. 13. Artikel 5 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 5. - De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt. "

  Art. 14. In artikel 6 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In de Franse tekst worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) Het eerste lid wordt vervangen als volgt :
  " Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour. "
  b) In het tweede lid wordt het woord " associés " vervangen door het woord " membres " en het woord " associé " door het woord " membre ".
  2° De Nederlandse tekst wordt vervangen als volgt :
  " Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.
  De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is. "

  Art. 15. Artikel 7, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. "

  Art. 16. Artikel 8 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 8. - Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. "

  Art. 17. Artikel 9 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 9. - De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de commissarissen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, vermelden hun naam, hun voornamen, hun woonplaats, hun geboortedatum en plaats of, ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, hun rechtsvorm, hun BTW-identificatienummer en hun zetel.
  De akten betreffende de benoeming van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen vermelden bovendien de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college. "

  Art. 18. Artikel 10 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 28 juni 1984 en gewijzigd bij de wet van 30 juni 2000, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 10. - Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.
  Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. De Koning bepaalt de nadere regels waaronder dit inzagerecht wordt uitgeoefend. "

  Art. 19. Artikel 11 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 11. - Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van verenigingen zonder winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " vereniging zonder winstoogmerk " of door de afkorting " vzw ", en het adres van de zetel van de vereniging.
  Eenieder die in naam van een vereniging meewerkt aan een in het eerste lid vermeld stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan. "

  Art. 20. Artikel 12 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 12. - Elk lid van een vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Onverminderd artikel 2, eerste lid, 5°, kan een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, worden geacht ontslag te nemen.
  De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen. "

  Art. 21. Artikel 13 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 13. - De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.
  De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur.
  De statuten kunnen de bevoegdheden die op grond van het vorige lid aan de raad van bestuur worden toegekend, beperken. Deze beperkingen, alsook de taakverdeling die de bestuurders eventueel zijn overeengekomen, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij zijn bekendgemaakt.
  De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan evenwel op de wijze bepaald in de statuten worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of lid die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden. Deze beslissing is tegenwerpbaar aan derden onder de voorwaarden bepaald in artikel 26novies , § 3. "

  Art. 22. In dezelfde wet wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 13bis. - Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, mogen op de wijze bepaald in de statuten worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of lid, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden.
  Deze beslissing is tegenwerpbaar aan derden onder de voorwaarden bepaald in artikel 26novies , § 3. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn evenwel niet tegenwerpbaar aan derden. "

  Art. 23. Artikel 14 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 november 1997, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 14. - De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt. "

  Art. 24. In dezelfde wet wordt een artikel 14bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 14bis. - Onverminderd artikel 26septies gaan de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. "

  Art. 25. Artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 maart 1954 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 15. - De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. "

  Art. 26. Artikel 16 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 16. - Met uitzondering van handgiften, behoeft elke gift onder de levenden of bij testament aan een vereniging machtiging door de Koning. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften waarvan de waarde niet hoger is dan 100.000 EUR.
  Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt op één januari van ieder jaar aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het voorbije jaar. Het indexcijfer van oktober 2001 geldt als basis.
  De aanpassing van het bedrag geschiedt volgens de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, gedeeld door het indexcijfer dat als basis wordt genomen. Het resultaat wordt naar het volgende tiende afgerond.
  Het aangepaste bedrag wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad , uiterlijk op 15 december van elk jaar.
  De machtiging kan alleszins niet worden verleend indien de vereniging niet voldaan heeft aan de artikelen 3 en 9, of als zij, in schending van artikel 26novies , haar jaarrekening, vanaf haar oprichting of althans van de laatste tien boekjaren, niet ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg heeft neergelegd. "

  Art. 27. Artikel 17 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 17. - § 1. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
  § 2. De verenigingen voeren een vereenvoudigde boekhouding die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, overeenkomstig een door de Koning vastgesteld model.
  § 3. De verenigingen houden evenwel hun boekhouding en maken hun jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, wanneer bij de afsluiting van het boekjaar, met betrekking tot ten minste twee van de volgende drie criteria de onderstaande cijfers op hen van toepassing zijn :
  1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
  2° in totaal 250.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
  3° een balanstotaal van 1.000.000 EUR.
  De Koning past de verplichtingen die voor verenigingen voortvloeien uit de voornoemde wet van 17 juli 1975 aan de bijzondere aard van hun werkzaamheden en hun wettelijk statuut aan. De Koning kan bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op verenigingen die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of een overheidsreglementering voortvloeiende regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekening, voorzover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van deze wet.
  § 5. De verenigingen moeten één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld wanneer het aantal tewerkgestelde werknemers, gemiddeld over het jaar, het equivalent van 100 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten te boven gaat, of wanneer de vereniging bij de afsluiting van het boekjaar met betrekking tot ten minste twee van de volgende drie criteria de onderstaande cijfers te boven gaat :
  1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het voormelde koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978;
  2° in totaal 6.250.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
  3° een balanstotaal van 3.125.000 EUR.
  De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren.
  De Koning kan bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  § 6. Binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering wordt de jaarrekening van de verenigingen bedoeld in § 3 door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.
  Overeenkomstig het voorgaande lid worden gelijktijdig neergelegd :
  1° een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen die in functie zijn;
  2° in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen.
  De Koning bepaalt de nadere regels volgens welke en de voorwaarden waaronder de in het eerste en het tweede lid bedoelde stukken moeten worden neergelegd, alsmede het bedrag en de wijze van betaling van de kosten van de openbaarmaking. De neerlegging wordt alleen aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde bepalingen worden nageleefd.
  Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in een door de Nationale Bank van België aangelegd bestand op een drager en volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. De tekst van de vermelding wordt door de Nationale Bank van België neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank die het dossier van de vereniging als bedoeld in artikel 26novies aanlegt en wordt bij dat dossier gevoegd.
  De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een afschrift in de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar op grond van het eerste en het tweede lid worden overgezonden, hetzij van de stukken als bedoeld in het eerste en het tweede lid die haar worden overgezonden en betrekking hebben op de met name genoemde verenigingen en op bepaalde jaren. De Koning stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank van België moet worden betaald voor de verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften.
  De griffies van de rechtbanken ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos en onverwijld een afschrift van alle stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid in de vorm die door de Koning is vastgesteld.
  De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die door de Koning zijn vastgesteld, algemene en anonieme statistieken op te maken en bekend te maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die haar met toepassing van het eerste en het tweede lid worden overgezonden. "

  Art. 28. Artikel 18 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 18. - De rechtbank kan op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vereniging die :
  1° niet in staat is haar verbintenissen na te komen;
  2° haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan die waarvoor zij is opgericht;
  3° in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of in strijd handelt met de wet of de openbare orde;
  4° gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 26novies , § 1, tweede lid, 5°, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten;
  5° minder dan drie leden telt.
  De rechtbank kan de vernietiging van de betwiste handeling uitspreken ook indien zij de eis tot ontbinding afwijst. "

  Art. 29. Artikel 19 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 19. - In geval van ontbinding van een vereniging door de rechtbank benoemt deze, onverminderd artikel 19bis , één of meer vereffenaars die, na aanzuivering van het passief, de bestemming van het actief vaststellen.
  Deze bestemming kan geen andere zijn dan die bepaald in de statuten of, bij ontstentenis van enige statutaire bepaling daaromtrent, besloten door de algemene vergadering die de vereffenaars bijeenroepen. Bij ontstentenis van een bepaling in de statuten of van een besluit van de algemene vergadering geven de vereffenaars aan het actief een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.
  De leden, de schuldeisers en het openbaar ministerie kunnen bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de vereffenaars. "

  Art. 30. In dezelfde wet wordt een artikel 19bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 19bis. - De vordering tot ontbinding op grond van artikel 18, eerste lid, 4°, kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van dertien maanden te rekenen van de afsluiting van het derde boekjaar.
  De rechtbank die deze ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanwijzen. Wanneer de vereffening is beëindigd, brengen de vereffenaars verslag uit aan de rechtbank, waarbij hij of zij, in voorkomend geval, aan de rechtbank een overzicht voorleggen van de waarden van de vereniging en van het gebruik ervan.
  De rechtbank spreekt de afsluiting van de vereffening uit.
  De Koning bepaalt welke procedure moet worden gevolgd voor de consignatie van de activa die de vereniging zouden toebehoren en wat er met die activa moet gebeuren ingeval nieuwe passiva aan het licht komen. "

  Art. 31. Artikel 20 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 20. - De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.
  Artikel 8, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. "

  Art. 32. In artikel 21 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In de Franse tekst van het tweede lid vervallen de woorden " ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale ".
  2° De Nederlandse tekst wordt vervangen als volgt :
  " Art. 21. - Tegen een vonnis waarbij de ontbinding van een vereniging of de nietigverklaring van een van haar handelingen wordt uitgesproken, kan hoger beroep worden ingesteld.
  Hetzelfde geldt voor een vonnis dat uitspraak doet over het besluit van de vereffenaar of de vereffenaars. "

  Art. 33. Artikel 22 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 22. - In geval van ontbinding van een vereniging door de algemene vergadering, wordt de bestemming van het actief, bij ontstentenis van statutaire bepalingen, vastgesteld door de algemene vergadering of door de vereffenaars, overeenkomstig artikel 19, tweede lid.
  De vereffening geschiedt door één of meer vereffenaars die hun opdracht vervullen hetzij overeenkomstig de statuten, hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering, hetzij, bij ontstentenis daarvan, krachtens een rechterlijke beslissing die door enige belanghebbende of door het openbaar ministerie kan worden gevorderd. "

  Art. 34. Artikel 23 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 23. - Elke beslissing van de rechter, van de algemene vergadering of van de vereffenaars betreffende de ontbinding of de nietigheid van de vereniging, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief wordt binnen een maand na de dagtekening ervan neergelegd overeenkomstig artikel 26novies , § 1.
  De akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars vermelden hun naam, voornamen en woonplaats, of, ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, rechtsvorm en zetel.
  Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een vereniging in verband waarmee een beslissing tot ontbinding is genomen, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " vereniging zonder winstoogmerk in vereffening " of door de afkorting en de woorden " vzw in vereffening ".
  Eenieder die in naam van een dergelijke vereniging meewerkt aan een in het vorige lid vermeld stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan. "

  Art. 35. De Nederlandse tekst van artikel 24 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 24. - Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief. "

  Art. 36. In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  " 1° het eerste lid wordt opgeheven;
  2° in het tweede lid wordt het woord " Zij " vervangen door de woorden " De bestemming van het actief ";
  3° in de Franse tekst van het derde lid worden de woorden " cette publication " vervangen door de woorden " la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif ";
  4° in de Nederlandse tekst wordt het derde lid vervangen als volgt :
  " De vordering van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van het actief. "

  Art. 37. Artikel 26 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 26. - Elke vordering ingesteld door een vereniging die de formaliteiten omschreven in de artikelen 10, 23 en 26novies , § 1, tweede lid, 5°, niet in acht heeft genomen, wordt opgeschort. De rechter bepaalt een termijn waarbinnen de vereniging moet voldoen aan deze verplichtingen. Indien de vereniging niet binnen die termijn aan haar verplichtingen voldoet, is de vordering niet ontvankelijk. "

  Art. 38. In titel I van dezelfde wet wordt, na artikel 26septies , een hoofdstuk II ingevoegd, luidende :
  " Hoofdstuk II. - Buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk
  Art. 26octies. § 1. Op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt een dossier gehouden voor iedere vereniging zonder winstoogmerk die op geldige wijze in het buitenland is opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoort en die in België een centrum van werkzaamheden opent in het arrondissement. Ingeval een dergelijke vereniging in België verscheidene centra van werkzaamheden opent, wordt het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin een van die centra gevestigd is, zulks naar keuze van de vereniging. In dat geval vermeldt de vereniging in haar akten en in haar briefwisseling de plaats waar haar dossier wordt gehouden.
  Dit dossier bevat :
  1° de statuten van de vereniging;
  2° het adres van de zetel van de vereniging, de opgave van de doeleinden en van de activiteiten, het adres van de centra van werkzaamheden alsook de naam ervan ingeval die niet overeenstemt met de naam van de vereniging;
  3° de akten betreffende de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging ten aanzien van derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen voor de activiteiten van de centra van werkzaamheden, alsook de akten betreffende de benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur; deze akten bevatten de gegevens bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid.
  De wijzigingen in de stukken en gegevens bedoeld in het vorige lid worden eveneens neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg en bewaard in het dossier.
  De stukken bedoeld in deze paragraaf moeten met het oog op de neerlegging ervan worden opgesteld of vertaald in de taal of in een van de officiële talen van de rechtbank waar het dossier wordt gehouden.
  § 2. De personen bedoeld in § 1, tweede lid, 3°, dragen jegens derden dezelfde aansprakelijkheid als degenen die een Belgische vereniging zonder winstoogmerk besturen. Zij zijn aansprakelijk voor het vervullen van de in dit artikel bepaalde formaliteiten inzake bekendmaking.
  § 3. De artikelen 17, §§ 2 tot 6, en 26novies , § 1, tweede lid, 5°, zijn van toepassing op de centra van werkzaamheden bedoeld in § 1. Voor de toepassing van deze bepalingen worden alle Belgische centra van werkzaamheden samen van eenzelfde buitenlandse vereniging beschouwd als een afzonderlijke vereniging zonder winstoogmerk voor de berekening van de drempels en worden de personen bedoeld in § 1, tweede lid, 3°, gelijkgesteld met de bestuurders.
  Artikel 26novies , § 1, vierde en vijfde lid, en §§ 2 en 3, zijn van overeenkomstige toepassing op de centra van werkzaamheden bedoeld in § 1.
  Artikel 16 is van overeenkomstige toepassing op giften aan buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk.
  § 4. De rechtbank kan op verzoek van het openbaar ministerie of van enige belanghebbende de sluiting gelasten van een centrum van werkzaamheden waarvan de activiteiten op ernstige wijze strijdig zijn met de statuten van de vereniging waarvan het afhangt, of strijdig zijn met de wet of met de openbare orde. De beslissing tot sluiting van het centrum van werkzaamheden wordt door de vereniging binnen een maand neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg waar het dossier wordt gehouden.
  § 5. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een centrum voor werkzaamheden vermelden de naam en het adres ervan alsook de naam en het adres van de zetel van de vereniging waarvan het afhangt. Eenieder die in naam van een centrum van werkzaamheden meewerkt aan een akte waarop deze vermeldingen niet zijn aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die het centrum van werkzaamheden krachtens die akte heeft aangegaan.
  § 6. Elke vordering ingesteld door een centrum van werkzaamheden of door de vereniging waarvan dat centrum afhangt, wordt opgeschort indien het centrum of de vereniging de formaliteiten omschreven in dit artikel niet in acht heeft genomen. De rechter bepaalt een termijn waarbinnen aan de verplichtingen moet voldaan zijn. Indien het centrum of de vereniging binnen die termijn niet voldoet aan de verplichtingen is de vordering niet ontvankelijk. "

  Art. 39. In titel I van dezelfde wet wordt na artikel 26octies een hoofdstuk III ingevoegd, luidende :
  " Hoofdstuk III. - Openbaarmakingformaliteiten.
  Art. 26novies. § 1. Op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt een dossier gehouden voor iedere Belgische vereniging zonder winstoogmerk, in dit hoofdstuk " vereniging " genoemd, die haar zetel heeft in het arrondissement.
  Dit dossier bevat :
  1° de statuten van de vereniging;
  2° de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de commissarissen;
  3° een kopie van het register van de leden;
  4° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, bedoeld in artikel 23, eerste lid; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad;
  5° de jaarrekening van de vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 17;
  6° de wijzigingen in de in 1°, 2°, 4° en 5°, bedoelde akten, stukken en beslissingen;
  7° de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan.
  Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van de vereniging wordt een bijgewerkte ledenlijst neergelegd binnen één maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van de statuten.
  De Koning bepaalt de wijze waarop het dossier moet worden aangelegd en de vergoeding die daarvoor wordt aangerekend aan de vereniging en die niet hoger mag zijn dan de reële kostprijs. Hij kan erin voorzien dat de stukken bedoeld in het tweede lid kunnen worden neergelegd en gereproduceerd in de door Hem bepaalde vorm. Onder de voorwaarden bepaald door de Koning, hebben kopieën dezelfde bewijskracht als originele stukken en kunnen deze in de plaats ervan worden gesteld. De Koning kan eveneens toestaan dat de gegevens van het dossier die Hij bepaalt, op geautomatiseerde wijze worden verwerkt. Hij kan toestaan dat de gegevensbestanden met elkaar in verbinding worden gebracht. Hij stelt in voorkomend geval daarvoor de nadere regels vast.
  Eenieder kan met betrekking tot een bepaalde vereniging kosteloos kennis nemen van de neergelegde stukken. Tegen betaling van de griffierechten kan, op mondelinge of schriftelijke aanvraag, een volledig of gedeeltelijk afschrift ervan worden verkregen. Deze afschriften worden eensluidend verklaard met het origineel, tenzij de aanvrager van deze formaliteit afziet.
  § 2. De akten, stukken en beslissingen bedoeld in § 1, tweede lid, 1°, 2° en 4°, en de wijzigingen ervan, worden, op kosten van de betrokkenen, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
  Het uittreksel vermeldt :
  1° voor de statuten of hun wijziging, de gegevens bedoeld in artikel 2, eerste lid;
  2° voor de akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de bestuurders, de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en de commissarissen, de gegevens bedoeld in artikel 9;
  3° voor de rechterlijke beslissingen en de beslissingen van de algemene vergadering of de vereffenaars betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging of de vereffening, de auteur, de datum en het dispositief van de beslissing;
  4° voor de akten en beslissingen betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de gegevens bedoeld in artikel 23, tweede lid.
  De Koning wijst de ambtenaren aan die de akten, de stukken of beslissingen in ontvangst nemen en bepaalt de vorm waarin en de voorwaarden waaronder zij moeten worden neergelegd en bekendgemaakt. De bekendmaking moet binnen dertig dagen na de neerlegging plaatsvinden op straffe van schadevergoeding ten laste van de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten is.
  § 3. De akten, de stukken en de beslissingen die krachtens deze titel moeten worden neergelegd, kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging ervan of, indien zij naar luid van deze titel ook moeten worden bekendgemaakt, vanaf de dag van bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad , behalve indien de vereniging aantoont dat die derden reeds kennis ervan hadden. Derden kunnen zich niettemin beroepen op akten, stukken en beslissingen die niet zijn neergelegd of bekendgemaakt. Die akten, stukken en beslissingen kunnen met betrekking tot handelingen verricht voor de eenendertigste dag volgend op de bekendmaking, niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij onmogelijk kennis ervan hadden kunnen hebben.
  In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad , kan deze laatste niet aan derden worden tegengeworpen. Zij kunnen zich evenwel erop beroepen tenzij de vereniging aantoont dat zij van de neergelegde tekst kennis hadden. "

  Art. 40. Titel II van dezelfde wet, bestaande uit de artikelen 27 tot 43, wordt vervangen als volgt :
  " Titel II. - De stichtingen.
  Art. 27. Een stichting wordt opgericht door een rechtshandeling van één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen waarbij een vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. De stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.
  De stichting kent geen leden noch vennoten.
  De stichting moet op straffe van nietigheid bij authentieke akte worden opgericht. Zij bezit rechtspersoonlijkheid onder de voorwaarden omschreven in deze titel. De notaris moet na onderzoek de naleving van de bepalingen van deze titel bevestigen.
  Een stichting kan worden erkend als zijnde van openbaar nut indien zij gericht is op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard.
  Stichtingen die zijn erkend als zijnde van openbaar nut dragen de naam " stichting van openbaar nut ". De andere stichtingen dragen de naam " private stichting ".
  Art. 28. De statuten van een stichting vermelden tenminste :
  1° de naam, voornamen, woonplaats, geboortedatum en -plaats van de stichters of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel;
  2° de naam van de stichting;
  3° de precieze omschrijving van het doel of de doeleinden waarvoor zij is opgericht, alsook de activiteiten die zij beoogt om die doeleinden te bereiken;
  4° het adres van de zetel van de stichting, die in België gevestigd moet zijn;
  5° a) de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen;
  b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de stichting overeenkomstig artikel 34, § 4, te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen;
  c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie overeenkomstig artikel 35 het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen;
  d) in voorkomend geval, de wijze van benoeming van de commissarissen;
  6° de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, dat tot een ideëel doel moet worden aangewend. De statuten kunnen evenwel erin voorzien dat, wanneer het belangeloos doel van de stichting is verwezenlijkt, de stichter of zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf terugnemen die de stichter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed;
  7° de voorwaarden waaronder de statuten kunnen worden gewijzigd;
  8° de wijze van regeling van belangenconflicten.
  Art. 29. § 1. De private stichting verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd in het dossier bedoeld in artikel 31, § 1.
  § 2. De statuten van een stichting van openbaar nut worden meegedeeld aan de Minister die bevoegd is voor Justitie met het verzoek rechtspersoonlijkheid te verlenen en de statuten goed te keuren. De stichting van openbaar nut verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van het koninklijk besluit waarbij zij wordt erkend.
  § 3. Niettemin kunnen in naam van de stichting verbintenissen worden aangegaan vooraleer zij rechtspersoonlijkheid bezit. Tenzij anders is overeengekomen zijn zij die in enigerlei hoedanigheid dergelijke verbintenissen aangaan, daarvoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk behalve wanneer de stichting binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zij bovendien die verbintenissen binnen zes maanden na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid heeft overgenomen. Verbintenissen overgenomen door de stichting worden geacht van hun ontstaan door de stichting te zijn aangegaan.
  Art. 30. § 1. In geval van een private stichting moet elke wijziging van de gegevens vermeld in artikel 28, 3° en 5° tot 8°, bij authentieke akte worden vastgesteld.
  § 2. In geval van een stichting van openbaar nut moet elke wijziging van de gegevens vermeld in artikel 28, 3° en 5° tot 8°, door de Koning worden goedgekeurd. Andere wijzigingen aan de statuten moeten worden meegedeeld aan de Minister die bevoegd is voor Justitie of zijn vertegenwoordiger en door één van hen worden aanvaard onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in deze wet.
  § 3. Indien ongewijzigde handhaving van de statuten gevolgen zou hebben die de stichter bij de oprichting redelijkerwijze niet kan hebben gewild en de personen die gemachtigd zijn de statuten te wijzigen, zulks nalaten, kan de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van ten minste één bestuurder of op vordering van het openbaar ministerie de statuten wijzigen. Zij waakt erover daarbij zo min mogelijk van de bestaande statuten af te wijken.
  Art. 31. § 1. Op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt een dossier gehouden voor iedere private stichting die in het arrondissement haar zetel of zetel van werkzaamheden in de zin van artikel 45 heeft. Ingeval eenzelfde stichting in België meerdere zetels van werkzaamheden heeft geopend, kan de neerlegging gebeuren op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin één van de zetels is gevestigd, zulks naar keuze van de stichting. In dat geval moet de stichting bedoeld in artikel 45 in haar akten en in haar briefwisseling de plaats vermelden waar haar dossier wordt gehouden.
  § 2. Op de Ministerie van Justitie wordt een dossier gehouden voor iedere stichting van openbaar nut.
  § 3. In het dossier worden neergelegd :
  - de statuten en hun wijzigingen;
  - de gecoördineerde tekst van de statuten na hun wijziging;
  - de akten betreffende de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen; deze akten verduidelijken de omvang van de bevoegdheden van die personen, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen;
  - de jaarrekening van de stichting, opgemaakt overeenkomstig artikel 37;
  - de beslissingen en akten betreffende de omzetting van een private stichting in een stichting van openbaar nut die overeenkomstig artikel 44 tot stand komen;
  - de beslissingen en akten betreffende de ontbinding en de vereffening van de stichting.
  § 4. Op kosten van de belanghebbenden worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad :
  - de statuten en hun wijzigingen;
  - de akten betreffende de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen;
  - de beslissingen en akten betreffende de omzetting van een private stichting in een stichting van openbaar nut die overeenkomstig artikel 44 tot stand komen;
  - de beslissingen en akten betreffende de ontbinding en de vereffening van de stichting.
  § 5. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels voor de samenstelling van het dossier en de wijze waarop het kan worden geraadpleegd.
  § 6. De akten, documenten en beslissingen waarvan de neerlegging krachtens deze titel is voorgeschreven, kunnen slechts aan derden worden tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging of indien ook de bekendmaking ervan krachtens deze titel is voorgeschreven, vanaf de dag van bekendmaking ervan in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad , behalve indien de stichting aantoont dat die derden voor dat tijdstip van die stukken kennis hadden.
  De derden kunnen zich evenwel op de akten, documenten en beslissingen beroepen die niet zijn neergelegd of bekendgemaakt.
  In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad , kan deze laatste niet aan derden worden tegengeworpen. Zij kunnen zich erop evenwel beroepen, tenzij de stichting aantoont dat zij kennis hadden van de neergelegde tekst.
  Art. 32. § 1. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een stichting moeten de naam ervan vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " private stichting " of " stichting van openbaar nut ", alsook het adres van de zetel ervan.
  Eenieder die in naam van een stichting meewerkt aan een in het eerste lid vermeld stuk waarop een van deze vermeldingen niet is aangebracht kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de stichting krachtens dit stuk heeft aangegaan.
  § 2. Alleen de stichtingen die overeenkomstig de bepalingen van deze titel geldig zijn opgericht, mogen de naam " stichting van openbaar nut " of " private stichting " voeren. Bij niet-naleving van deze vereiste door een entiteit die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit, kan elke belanghebbende een vordering tot naamswijziging instellen bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar die entiteit haar zetel heeft.
  Art. 33. Met uitzondering van de handgift behoeft elke gift onder de levenden of bij testament aan een stichting machtiging door de Koning. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften waarvan de waarde niet hoger is dan 100.000 EUR.
  Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt op één januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het voorbije jaar. Het indexcijfer van oktober 2001 geldt als basis.
  De aanpassing van het bedrag geschiedt volgens de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, gedeeld door het indexcijfer dat als basis wordt genomen. Het resultaat wordt naar het volgende tiende afgerond.
  Het aangepaste bedrag wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad uiterlijk op 15 december van elk jaar.
  De machtiging kan alleszins niet worden verleend indien de stichting niet voldaan heeft aan de artikelen 31 en 45.
  Art. 34. § 1. De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden. Hij is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de stichting.
  § 2. De leden van de raad van bestuur oefenen hun ambt collegiaal uit.
  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de stichting zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij schriftelijk akkoord van de bestuurders.
  § 3. De leden van de raad van bestuur kunnen overeenkomen de taken onderling te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs indien zij is bekendgemaakt.
  § 4. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte als eiser of als verweerder. De statuten kunnen echter aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de stichting te vertegenwoordigen. Zodanige bepaling kan overeenkomstig artikel 31, § 6, aan derden worden tegengeworpen. De statuten kunnen aan deze bevoegdheid beperkingen aanbrengen, maar deze beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs indien zij zijn bekendgemaakt.
  Art. 35. Het dagelijks bestuur van de stichting, alsook de vertegenwoordiging van de stichting wat dat bestuur aangaat, mogen op de wijze bepaald in de statuten worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
  Hun benoeming, afzetting en bevoegdheden worden geregeld door de statuten. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, zelfs indien zij zijn bekendgemaakt.
  De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 31, § 6.
  Art. 36. De stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt.
  De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de stichting. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
  Art. 37. § 1. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar.
  § 2. Stichtingen voeren een vereenvoudigde boekhouding overeenkomstig een model vastgesteld door de Koning, die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen.
  § 3. Stichtingen houden evenwel een boekhouding en maken hun jaarrekening op overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen indien zij bij de afsluiting van het boekjaar minstens twee van de drie hiernavolgende drempels bereiken :
  1° een jaargemiddelde van 5 personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
  2° totale ontvangsten van 250.000 EUR, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;
  3° een balanstotaal van 1.000.000 EUR.
  De Koning past de verplichtingen die voor deze stichtingen voortvloeien uit voornoemde wet van 17 juli 1975 aan, rekening houdende met de bijzondere aard van hun activiteiten en hun wettelijk statuut.
  De Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op stichtingen die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of overheidsreglementering voortvloeiende regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekeningen voorzover deze regels minstens gelijkwaardig zijn aan die voorzien op grond van deze wet.
  § 5. De stichtingen moeten de controle op hun financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opdragen indien het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten of indien de stichting minstens twee van de volgende drie criteria overschrijdt :
  1° een jaargemiddelde van 50 tewerkgestelde personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
  2° totale ontvangsten van 6.250.000 EUR, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;
  3° een balanstotaal van 3.125.000 EUR.
  De commissarissen worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
  De Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  § 6. Binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de raad van bestuur wordt de jaarrekening van de private stichtingen bedoeld in § 3 door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.
  Overeenkomstig het voorgaande lid worden gelijktijdig neergelegd :
  1° een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen die in functie zijn;
  2° in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen.
  De Koning bepaalt de nadere regels volgens welke en de voorwaarden waaronder de in het eerste en het tweede lid bedoelde stukken moeten worden neergelegd, alsmede het bedrag en de wijze van betaling van de kosten van de openbaarmaking. De neerlegging wordt slechts aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde bepalingen worden nageleefd.
  Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in een door de Nationale Bank van België aangelegd bestand op een drager en volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. De tekst van de vermelding wordt door de Nationale Bank van België overgezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg die het dossier van de private stichting bedoeld in artikel 31, § 3, aanlegt en wordt bij dat dossier gevoegd.
  De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een afschrift in de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar op grond van het eerste en het tweede lid worden overgezonden, hetzij van de stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid die haar worden overgezonden en betrekking hebben op de met name genoemde private stichtingen en op bepaalde jaren. De Koning stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank van België moet worden betaald voor de verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften.
  De griffies van de rechtbanken ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos en onverwijld een afschrift van alle stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid in de vorm die door de Koning is vastgesteld.
  De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die door de Koning zijn vastgesteld, algemene en anonieme statistieken op te maken en bekend te maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die haar op grond van het eerste en tweede lid worden overgezonden.
  Art. 38. Elke vordering ingesteld door een stichting die de formaliteiten omschreven in artikel 31 niet in acht heeft genomen, wordt opgeschort. De rechter bepaalt een termijn waarbinnen de stichting moet voldoen aan haar verplichtingen. Ingeval de stichting nalaat zulks binnen die termijn te doen, is de vordering niet ontvankelijk.
  Art. 39. Alleen de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, kan op verzoek van een stichter of van een van zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een stichting :
  1° waarvan de doeleinden zijn verwezenlijkt;
  2° die niet meer in staat is de doeleinden na te streven waarvoor zij is opgericht;
  3° die haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor andere doeleinden aanwendt dan het doel waarvoor zij is opgericht;
  4° die in ernstige mate in strijd handelt met haar statuten, of in strijd handelt met de wet of de openbare orde;
  5° die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 31, § 3, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd voor de sluiting van de debatten;
  6° waarvan de duur ten einde is gekomen.
  Zelfs indien de rechtbank de vordering tot ontbinding afwijst, kan zij de vernietiging van de betwiste handeling uitspreken.
  Art. 40. § 1. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanwijzen. Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars verslag uit bij de rechtbank, waarbij een overzicht van de waarden van de stichting en van het gebruik ervan, alsmede het voorstel van bestemming wordt voorgelegd. De rechtbank verleent toestemming om de goederen te bestemmen met inachtneming van de statuten.
  De rechtbank spreekt de afsluiting van de vereffening uit.
  § 2. De vordering tot ontbinding op grond van artikel 39, eerste lid, 5°, kan slechts worden ingesteld na verloop van een termijn van zeven maanden te rekenen van de afsluiting van het derde boekjaar.
  Art. 41. De bestemming van het actief mag de rechten van de schuldeisers niet schaden.
  De vordering van de schuldeisers verjaart na vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van het actief.
  Art. 42. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van een stichting die het voorwerp is geweest van een beslissing tot ontbinding, vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " private stichting in vereffening " of " stichting van openbaar nut in vereffening ".
  Eenieder die namens een stichting in vereffening meewerkt aan een in het eerste lid vermelde stuk waarop deze vermelding niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen daarin door de stichting aangegaan.
  Art. 43. De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, kan de afzetting uitspreken van bestuurders die blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid, die de verplichtingen welke hen door de wet of de statuten zijn opgelegd niet nakomen of die goederen van de stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in strijd met de statuten, met de wet of met de openbare orde.
  In dat geval benoemt de rechtbank de nieuwe bestuurders overeenkomstig de statuten.
  Art. 44. § 1. Iedere private stichting kan bij authentieke akte en mits goedkeuring van de Koning worden omgevormd in een stichting van openbaar nut overeenkomstig de bepalingen van deze titel. Die omvorming brengt geen wijziging mee in de rechtspersoonlijkheid van de stichting.
  § 2. Aan de akte worden toegevoegd :
  1° een toelichtend verslag opgesteld door de raad van bestuur;
  2° een staat van de activa en passiva van de stichting die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
  3° een verslag over die staat waarin inzonderheid wordt vermeld of daarin de toestand van de stichting op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven, en dat is opgesteld door een bedrijfsrevisor of door een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der accountants en aangewezen door de raad van bestuur.
  De akte wordt gevoegd bij het dossier bedoeld in artikel 31 en bekendgemaakt overeenkomstig § 4 van dezelfde bepaling.
  Art. 45. Stichtingen die op geldige wijze in het buitenland zijn opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoren, kunnen in België een zetel van werkzaamheden openen. Een zetel van werkzaamheden is een duurzame inrichting zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid waarvan de activiteiten in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Die stichtingen moeten artikel 31, § 1 en §§ 3 tot 6 in acht nemen. "

  Art. 41. In dezelfde wet wordt na titel II, een titel III ingevoegd, bestaande uit de artikelen 46 tot 58, luidende :
  " Titel III. - Internationale verenigingen zonder winstoogmerk.
  Art. 46. Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in deze wet, kan, door de Koning, rechtspersoonlijkheid worden verleend aan verenigingen toegankelijk voor Belgen en vreemdelingen, die hun zetel in België hebben en die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreven, voorzover hun doel of hun activiteiten niet strijdig zijn met de wet of met de openbare orde.
  Een internationale vereniging zonder winstoogmerk is die welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen.
  Art. 47. § 1. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van een internationale vereniging zonder winstoogmerk waaraan rechtspersoonlijkheid is verleend, moeten de naam ervan vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " internationale vereniging zonder winstoogmerk " of door de afkorting " IVZW ", alsook het adres van de zetel ervan.
  § 2. Alleen de internationale verenigingen zonder winstoogmerk die overeenkomstig de bepalingen van deze titel of onder de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van de rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogische doel, geldig zijn opgericht, mogen de naam " internationale vereniging zonder winstoogmerk " voeren. Bij niet-naleving van deze vereiste door een entiteit die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit, kan elke belanghebbende een vordering tot naamswijziging instellen bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar die entiteit haar zetel heeft.
  Art. 48. De statuten moeten volgende gegevens vermelden :
  1° de naam van de internationale vereniging zonder winstoogmerk en het adres van haar zetel;
  2° de precieze omschrijving van het doel of de doeleinden waarvoor zij is opgericht, alsook de activiteiten die zij beoogt om dat doel of die doeleinden te bereiken;
  3° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden en, in voorkomend geval, van de leden van de verschillende categorieën;
  4° de rechten en verplichtingen van de leden en, in voorkomend geval, van de leden van de verschillende categorieën;
  5° de bevoegdheden van het algemeen leidinggevend orgaan van de internationale vereniging zonder winstoogmerk, en de wijze van bijeenroeping en van besluitvorming ervan, alsook de voorwaarden waaronder haar beslissingen aan de leden ter kennis worden gebracht;
  6° de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de internationale vereniging zonder winstoogmerk, en de wijze van bijeenroeping en van besluitvorming ervan, de wijze van benoeming, van ambtsbeëindiging en van afzetting van de bestuurders, hun minimumaantal, de duur van hun mandaat, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, alsook de wijze van aanwijzing van de personen bevoegd om de vereniging te verbinden tegenover derden en haar in handelingen en in rechtsvorderingen te vertegenwoordigen;
  7° de voorwaarden voor statutenwijziging, voor ontbinding en vereffening van de vereniging en de bestemming van het vermogen van de internationale vereniging zonder winstoogmerk. Bij ontbinding moet dit tot een belangeloos doel worden aangewend.
  Deze statuten worden bij authentieke of bij onderhandse akte vastgesteld. In dat laatste geval volstaan twee originelen, niettegenstaande het bepaalde in artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek.
  Art. 49. De internationale vereniging zonder winstoogmerk is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden en aan de organen waardoor zij handelt.
  De bestuurders en de dagelijkse bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de internationale vereniging zonder winstoogmerk. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
  De leden gaan in deze hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de internationale vereniging zonder winstoogmerk aangaat.
  Art. 50. § 1. De statuten worden meegedeeld aan de Minister die bevoegd is voor Justitie met het verzoek rechtspersoonlijkheid te verlenen en de statuten goed te keuren.
  De internationale vereniging zonder winstoogmerk verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van het koninklijk besluit waarbij zij wordt erkend.
  § 2. Niettemin kunnen in naam van de internationale vereniging zonder winstoogmerk verbintenissen worden aangegaan vooraleer zij rechtspersoonlijkheid bezit. Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in enigerlei hoedanigheid dergelijke verbintenissen aangaan, daarvoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de internationale vereniging zonder winstoogmerk binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zij bovendien die verbintenissen binnen zes maanden na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid heeft overgenomen. Verbintenissen overgenomen door de internationale vereniging zonder winstgevend doel worden geacht van het begin af door de internationale vereniging zonder winstoogmerk te zijn aangegaan.
  § 3. Elke wijziging van de gegevens vermeld in artikel 48, eerste lid, 2°, moet door de Koning worden goedgekeurd. Andere wijzigingen aan de statuten moeten worden meegedeeld aan de minister die bevoegd is voor Justitie of aan zijn vertegenwoordiger en door één van hen worden aanvaard onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in deze wet.
  Art. 51. § 1. Op de Ministerie van Justitie wordt een dossier gehouden voor iedere internationale vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in de artikelen 46 en 58.
  § 2. Worden neergelegd in dat dossier :
  - de statuten en hun wijzigingen;
  - de gecoördineerde tekst van de statuten na hun wijziging;
  - de akten betreffende de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de internationale vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen; deze akten vermelden de naam, de voornamen, de woonplaats of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en de zetel, en vermelden de omvang van de bevoegdheden van die personen, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen;
  - de beslissingen die de ontbinding en de vereffening van de internationale vereniging zonder winstoogmerk vaststellen;
  - de jaarrekening van de internationale vereniging zonder winstoogmerk opgesteld overeenkomstig artikel 53.
  § 3. Worden op kosten van de belanghebbenden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad :
  - de statuten en hun wijzigingen;
  - de akten betreffende de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de internationale vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen;
  - de beslissingen betreffende de ontbinding en de vereffening van de internationale vereniging zonder winstoogmerk.
  § 4. De Koning bepaalt de voorwaarden en de wijze van samenstelling van het dossier en de wijze waarop het kan worden geraadpleegd.
  § 5. De akten, documenten en beslissingen waarvan de neerlegging krachtens deze titel is voorgeschreven, kunnen aan derden niet worden tegengeworpen dan vanaf de dag dat zij zijn neergelegd of, indien ook de bekendmaking ervan krachtens deze titel is voorgeschreven, vanaf de dag dat zij in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij indien de internationale vereniging zonder winstoogmerk aantoont dat die derden er tevoren kennis van hadden.
  Derden kunnen zich niettemin beroepen op akten, documenten en beslissingen die nog niet neergelegd of bekendgemaakt zijn.
  In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die welke in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, kan deze laatste niet worden tegengeworpen aan derden. Die derden kunnen er zich echter wel op beroepen, tenzij de internationale vereniging zonder winstoogmerk aantoont dat zij kennis hadden van de neergelegde tekst.
  Art. 52. - Elke vordering ingesteld door internationale verenigingen zonder winstoogmerk die de formaliteiten omschreven in artikel 51 niet in acht hebben genomen, wordt opgeschort. De rechter bepaalt een termijn waarin de internationale vereniging zonder winstoogmerk deze verplichtingen moet nakomen. Ingeval de internationale vereniging zonder winstoogmerk nalaat zulks binnen die termijn te doen, is de vordering niet ontvankelijk.
  Art. 53. § 1. Ieder jaar maakt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar. Het algemeen leidinggevend orgaan keurt de jaarrekening en de begroting tijdens zijn eerstvolgende vergadering goed.
  § 2. Internationale verenigingen zonder winstoogmerk voeren een vereenvoudigde boekhouding, overeenkomstig een model vastgesteld door de Koning, die tenminste betrekking heeft op mutaties in contant geld of op de rekeningen.
  § 3. Internationale verenigingen zonder winstoogmerk houden evenwel een boekhouding en maken hun jaarrekeningen op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen indien zij bij de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van de drie hiernavolgende drempels bereiken :
  1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
  2° totale ontvangsten van 250.000 EUR, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;
  3° een balanstotaal van 1.000.000 EUR.
  De Koning past de verplichtingen die voor deze internationale verenigingen zonder winstoogmerk voortvloeien uit voornoemde wet van 17 juli 1975 aan, rekening houdend met de bijzondere aard van hun activiteiten en hun wettelijk statuut. De Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op internationale verenigingen zonder winstoogmerk die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekening voor zover deze regels minstens gelijkwaardig zijn aan die voorzien op grond van deze wet.
  § 5. De internationale verenigingen zonder winstoogmerk moeten de controle op hun financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opdragen indien het jaargemiddelde 100 werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten te boven gaat of indien de IVZW ten minste twee van de volgende criteria overschrijdt :
  1° een jaargemiddelde van 50 personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
  2° totale ontvangsten van 6.250.000 EUR, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;
  3° een balanstotaal van 3.125.000 EUR.
  De commissarissen worden benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
  De Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  Art. 54. Met uitzondering van de handgiften behoeftigt elke gift onder de levenden of bij testament aan een internationale vereniging zonder winstoogmerk machtiging door de Koning. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften waarvan de waarde niet hoger is dan 100.000 EUR.
  Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt op één januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het voorbije jaar. Het indexcijfer van oktober 2001 geldt als basis.
  De aanpassing van het bedrag geschiedt volgens de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, gedeeld door het indexcijfer dat als basis wordt genomen. Het resultaat wordt naar het volgende tiende afgerond.
  Het aangepaste bedrag wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad uiterlijk op 15 december van elk jaar.
  De machtiging kan alleszins niet worden verleend indien de internationale vereniging zonder winstoogmerk niet voldaan heeft aan artikel 51.
  Art. 55. Op verzoek van het openbaar ministerie of van iedere belanghebbende kan de ontbinding worden uitgesproken in de volgende gevallen :
  1° aanwending van de middelen of de inkomsten van de internationale vereniging zonder winstoogmerk voor andere doeleinden dan het doel waarvoor zij is opgericht;
  2° onvermogen;
  3° afwezigheid van bestuur;
  4° ernstige overtreding van de statuten, of overtreding van de wet of de openbare orde.
  Art. 56. Voorzover de statuten of het daartoe in de statuten aangewezen orgaan niet anders bepalen, benoemt de rechtbank van eerste aanleg op met redenen omkleed verzoek van het openbaar ministerie of van iedere belanghebbende de vereffenaars, wier handelingen worden geregeld in de artikelen 19 en 19bis.
  Art. 57. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van een internationale vereniging zonder winstoogmerk die het voorwerp is geweest van een beslissing tot ontbinding, moeten de naam ervan vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " internationale vereniging zonder winstoogmerk in vereffening ".
  Hij die namens een internationale vereniging zonder winstoogmerk in vereffening meewerkt aan een stuk bedoeld in het eerste lid waarop deze vermelding niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de daarin door de internationale vereniging zonder winstoogmerk aangegane verbintenissen.
  Art. 58. Internationale verenigingen die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreven en die op geldige wijze in het buitenland zijn opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoren, kunnen in België een zetel van werkzaamheden openen. Een zetel van werkzaamheden is een duurzame inrichting zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid waarvan de activiteiten in overeenstemming zijn met het doel van de internationale vereniging die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreeft. Deze laatste verenigingen moeten artikel 51 in acht nemen. "

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het Wetboek van registratie-, hypotheek-, en griffierechten.

  Art. 42. In artikel 117, § 3, eerste lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wordt tussen de woorden " inbreng van aandelen " en de woorden " of deelbewijzen ", en tussen de woorden " waarvan de aandelen " en de woorden " of deelbewijzen " telkens het woord " , aandelencertificaten " ingevoegd.

  Art. 43. In artikel 140, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 12 april 1957, de koninklijke besluiten van 12 september 1957 en 27 juli 1961 en de wetten van 22 juli 1970, 22 december 1989 en 20 juli 1990, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in 3° vervallen de woorden " met inbegrip van de inbrengsten om niet ";
  b) er wordt een 3°bis ingevoegd, luidende :
  " 3°bis - het algemeen vast recht voor de inbrengen om niet aan private stichtingen en stichtingen van openbaar nut of aan rechtspersonen als bedoeld onder 2°, indien de inbrenger zelf een stichting van openbare nut of een dezer rechtspersonen is. "
  (NOTA : bij arrest nr 45/2004 van 17-03-2004 (B.St. 05-04-2004, p. 18942), heeft het Arbitragehof dit artikel vernietigd)

  Art. 44. In artikel 183, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 13 augustus 1947, worden de woorden " instellingen van openbaar nut, alle verenigingen of vennootschappen die in België haar hoofdinrichting " vervangen door de woorden " stichtingen van openbaar nut en private stichtingen, alle verenigingen en vennootschappen die in België hun hoofdinrichting ".

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het Wetboek der successierechten.

  Art. 45. In artikel 96, eerste lid, van het Wetboek der successierechten, vervangen bij de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de woorden " of instellingen van openbaar nut, alle verenigingen " vervangen door de woorden " , de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen ".

  Art. 46. In artikel 97, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wetten van 13 augustus 1947 en 22 december 1989, worden de woorden " of instellingen van openbaar nut, alle verenigingen " vervangen door de woorden " , de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen ".

  Art. 47. In artikel 100, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wetten van 13 augustus 1947 en 22 december 1989, worden de woorden " of instellingen van openbaar nut, alle verenigingen " vervangen door de woorden " , de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen ".

  Art. 48. In artikel 109, 4°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " gemeenten en openbare instellingen of instellingen van openbaar nut " vervangen door de woorden " gemeenten, openbare instellingen en stichtingen van openbaar nut ".

  Art. 49. Artikel 147 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :
  " Art. 147. - De verenigingen zonder winstoogmerk en de private stichtingen zijn vanaf 1 januari volgend op de datum van hun oprichting onderworpen aan een jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten. "

  Art. 50. Artikel 148 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :
  " Art. 148. - Aan de taks zijn onderworpen :
  1° de verenigingen zonder winstoogmerk na 10 juli 1921 opgericht;
  2° de inrichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk die rechtspersoonlijkheid verkregen hebben bij de wetten van 7 augustus 1919, van 12 maart en van 25 mei 1920;
  3° de private stichtingen;
  4° de internationale verenigingen zonder winstoogmerk. "

  Art. 51. Artikel 148bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 148bis. - De inrichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk, de private stichtingen en de internationale verenigingen zonder winstoogmerk waarvan het geheel van de bezittingen bedoeld in artikel 150 een waarde heeft die 25.000 EUR niet overschrijdt, zijn niet aan de taks onderworpen. "

  Art. 52. Artikel 150 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :
  " Art. 150. - De belasting is verschuldigd op het geheel van de bezittingen van de inrichting, de vereniging zonder winstoogmerk, private stichting of internationale vereniging zonder winstoogmerk.
  Daaronder zijn evenwel niet begrepen :
  1° de nog verschuldigde en niet-gekapitaliseerde intresten, rentetermijnen, huur- en pachtgelden en, meer in het algemeen, burgerlijke vruchten van welke aard ook, alsmede jaarlijkse bijdragen en inschrijvingsgelden;
  2° de al dan niet genoten natuurlijke vruchten;
  3° de liquiditeiten en het bedrijfskapitaal bestemd om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de activiteit van de vereniging of stichting;
  4° de in het buitenland gelegen onroerende goederen;
  5° de effecten uitgegeven door handelsvennootschappen waarvan de vereniging of stichting als bezitter-emittent wordt aangemerkt krachtens artikel 3 van de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen, op voorwaarde dat de certificaten krachtens artikel 13, § 1, eerste lid, van dezelfde wet voor de toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gelijkgesteld worden met de effecten waarop ze betrekking hebben.
  Van het in het eerste lid bedoelde geheel van de bezittingen kunnen geen lasten in mindering worden gebracht, met uitzondering van :
  1° de nog niet-betaalde termijnen van hypothecaire leningen, mits de hypotheek is gevestigd op goederen van de vereniging of stichting en minstens 50 % van de hoofdsom van de lening waarborgt ;
  2° de door de vereniging of stichting als algemene legataris van een nalatenschap nog uit te voeren legaten van een geldsom.
  De bepalingen van boek I betreffende de belastinggrondslag en de rechtsregeling van de voorwaardelijke en betwiste bezittingen zijn van overeenkomstige toepassing op de belasting ingesteld bij artikel 147. "

  Art. 53. In artikel 151 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1960, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " verenigingen zonder winstoogmerken " vervangen door de woorden " verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk ";
  2° in het tweede lid worden tussen de woorden " voormelde verenigingen " en " ertoe gehouden " de woorden " en stichtingen " ingevoegd.

  Art. 54. In artikel 156 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1947 en 22 december 1989, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " heeft de vereniging het vermogen " vervangen door de woorden " heeft de vereniging zonder winstoogmerk, de private stichting of de internationale vereniging zonder winstoogmerk de mogelijkheid ";
  2° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
  " De in het eerste lid bedoelde verenigingen of stichtingen die van deze mogelijkheid gebruik maken zijn ervan ontheven een aangifte voor elk van de twee volgende jaren in te leveren ";
  3° in het derde lid wordt het woord " vereniging " telkens vervangen door de woorden " vereniging of stichting ".

  Art. 55. In artikel 157 van hetzelfde Wetboek wordt het woord " vereniging " vervangen door de woorden " vereniging zonder winstoogmerk, private stichting of internationale vereniging zonder winstoogmerk ".

  Art. 56. In artikel 158bis , eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1947 en 22 juli 1993, worden de woorden " Elke vereniging " vervangen door de woorden " Elke vereniging zonder winstoogmerk, private stichting of internationale vereniging zonder winstoogmerk ".

  HOOFDSTUK V. - Andere wijzigingsbepalingen.

  Art. 57. In artikel 65, eerste lid, van het Wetboek der zegelrechten, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de woorden " of instellingen van openbaar nut " vervangen door de woorden " , stichtingen van openbaar nut, private stichtingen ".

  Art. 58. In artikel 205-1, eerste lid, van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, gewijzigd bij de wet van 13 augustus 1947, het regentbesluit van 25 november 1947 en de wetten van 27 juli 1953 en 10 juli 1969, worden de woorden " de openbare inrichtingen of de inrichtingen van openbaar nut " vervangen door de woorden " de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut, de private stichtingen ".

  Art. 59. In artikel 1, eerste lid, van de wet van 22 december 1989 betreffende de bescherming van de gezinswoning worden de woorden " een instelling van openbaar nut die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1921, waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend " vervangen door de woorden " een stichting van openbaar nut die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen ".

  Art. 60. In artikel 22, § 1, tweede lid, van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden, vervangen bij de wet van 4 april 1995, wordt het woord " instellingen " vervangen door het woord " stichtingen ".

  Art. 61. In artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen worden de woorden " instellingen van openbaar nut " vervangen door de woorden " stichtingen van openbaar nut ".

  Art. 62. Artikel 181, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, wordt aangevuld als volgt :
  " 8° opgericht zijn met toepassing van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, en de stichtingen, voorzover hun activiteit louter bestaat in certificatie in de zin van de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen, en de door hen uitgegeven certificaten krachtens artikel 13, § 1, eerste lid, van dezelfde wet voor de toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gelijkgesteld worden met de effecten waarop ze betrekking hebben. "

  HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepaling.

  Art. 63. De Belgische verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van openbaar nut opgericht vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, en de buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk die in België een centrum van werkzaamheden hebben opgericht vóór die datum moeten de verplichtingen bepaald in deze wet naleven en, in voorkomend geval, de neerlegging bedoeld in de artikelen 3, § 1, 26octies , § 1, 26novies , § 1, 31 of 45, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door deze wet, verrichten binnen één of meer door de Koning te bepalen termijnen, die niet korter mogen zijn dan één jaar en niet langer dan vijf jaar te rekenen van de datum van inwerkingtreding van deze wet.
  De internationale verenigingen zonder winstoogmerk waaraan voor de datum van inwerkingtreding van deze wet rechtspersoonlijkheid is verleend, dan wel toestemming is gegeven om in België de rechten uit te oefenen welke voortvloeien uit hun nationaal statuut moeten de verplichtingen bepaald in deze wet naleven binnen één of meer door de Koning te bepalen termijn of termijnen, die niet korter mogen zijn dan één jaar en niet langer dan vijf jaar te rekenen van de datum van inwerkingtreding van deze wet.

  HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.

  Art. 64. Titel III van de voormelde wet van 27 juni 1921 wordt titel IV. Deze titel bestaat uit de huidige artikelen 53 en 54, die de artikelen 59 en 60 worden.
  TITEL IV van dezelfde wet van 27 juni 1921 wordt titel V. Deze titel bestaat uit het huidig artikel 55, dat artikel 61 wordt.

  Art. 65. De Koning kan de nummering en onderverdeling van de artikelen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen wijzigen.
  De Koning wordt tevens gemachtigd de in de andere wetten gebruikte terminologie in overeenstemming te brengen met de terminologie van deze wet.

  Art. 66. <W 2003-01-16/34, art. 32, 002; Inwerkingtreding : 19-05-2003> De Koning bepaalt voor elk artikel van deze wet de datum waarop het in werking treedt.
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-07-2003 door KB 2003-04-02/42, behalve voor art. 27 en 40 (art.37) en art. 41 (art. 53) waarvan de inwerkingtreding op 01-01-2004 vastgesteld is, en voor art. 18 (art. 10, lid 2) waarvan de inwerkingtreding op 01-01-2005 vastgesteld is)

  Art. 67. De wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel wordt opgeheven.

  Art. 68. In het enig artikel van de wet van 12 juli 1931 betreffende de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de voorlopige aanvaarding van bij akte gedane schenkingen onder de levenden, worden de woorden " of inrichtingen van openbaar nut ", vervangen door de woorden " of stichtingen van openbaar nut ".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 2 mei 2002.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 17-03-2004 GEPUBL. OP 05-04-2004
  (GEWIJZ. ART: 43)
 • originele versie
 • WET VAN 16-01-2003 GEPUBL. OP 05-02-2003
  (GEWIJZ. ART: 66)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken : 1854 - 1998/1999 : 001 : Wetsontwerp. 002 tot 006 : Amendementen. 007 : Verslag. 008 : Tekst aangenomen door de commissie. 009 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Zie ook : Handelingen van de Senaat : 21 en 22 april 1999. Senaat. Stukken : 2-1382 - 1999/2000 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 2-283 - 1999/2000 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven. Nrs. 2 tot 9 : Amendementen. 2-283 - 2000/2001 : Nrs. 10 tot 15 : Amendementen. Nr. 16 : Verslag. Nr. 17 : Tekst geamendeerd door de commissie. Nr. 18 : Amendementen. Nr. 19 : Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers Zie ook : Handelingen van de Senaat : 13 en 14 juni 2001. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken : Doc. 50 1301/(2000/2001) : 001 : Ontwerp geamendeerd door de Senaat. 002 tot 007 : Amendementen. 008 : Verslag. 009 : Tekst aangenomen door de commissie. 010 tot 013 : Amendementen. 014 : Verslag. 015 : Tekst aangenomen door de commissie. 016 : Gecoördineerde tekst. 017 : Amendementen. 018 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden naar de Senaat. Zie ook : Integraal verslag : 10 januari en 21 februari 2002. Senaat. Stukken : 2-283 - 2001/2002 : Nr. 20 : Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer. Nr. 21 : Amendementen. Nr. 22 : Verslag. Nr. 23 : Tekst geamendeerd door de commissie. Nr. 24 : Amendementen. Zie ook : Handelingen van de Senaat : 7 maart 2002. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken : Doc. 50 1301/(2000/2001) : 019 : Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat. 020 : Amendementen. 021 : Verslag. 022 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Zie ook : Integraal verslag : 18 april 2002. Doc. 50 82/6, 8, 9, 11, 17, 22, 24 : Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie