einde

Publicatie : 2017-09-14

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

27 JULI 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Deze gezamenlijke ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikelen 39 en 135 van de Grondwet.
Art. 2. Voor de toepassing van deze gezamenlijke ordonnantie moet worden verstaan onder :
1° Bevolking : bevolking van rechtswege zoals deze jaarlijks gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad door de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ;
2° Bevolking van X jaar tot Y jaar : bevolking tussen de voleindigde leeftijd van X jaar en de voleindigde leeftijd van Y jaar op de dag waarop deze bevolking geteld wordt ;
3° Bev g : bevolking van de gemeente g ;
4° Niet werkend werkzoekende sinds meer dan een jaar : persoon zonder bezoldigde betrekking die sinds meer dan een jaar bij Actiris is ingeschreven als werkzoekende ;
5° Begunstigde van het leefloon (of equivalent) : persoon die een leefloon of een equivalent hiervan ontvangt in het geval van maatschappelijke bijstand, financiële steun ;
6° Belastingaangifte van natuurlijke personen onder de armoederisicogrens : belastingaangifte van natuurlijke personen met een gewogen totaal netto belastbaar inkomen dat lager is dan de armoederisicogrens. Deze grens is vastgesteld op 60 % van het gewogen totaal netto belastbaar mediaaninkomen van de belastingaangiften van de belastingplichtigen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle elementen van deze berekening zijn afkomstig uit de statistieken « Fiscale inkomens » die jaarlijks gepubliceerd worden door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie op basis van de gegevens doorgestuurd door de FOD Financiën. Deze indicator wordt berekend nadat eerst alle aangiften met een totaal netto belastbaar inkomen gelijk aan nul zijn verwijderd. Het inkomen dat voor deze indicator gebruikt wordt, is het totaal netto belastbaar inkomen gewogen voor elke aangifte in functie van de fiscale gezinsgrootte, i.e. het aantal personen waarop deze aangifte van toepassing is. De schaal die gebruikt wordt om deze weging door te voeren, is de volgende : de eerste persoon van het « fiscaal gezin » heeft een gewicht van 1, alle volgende personen (andere aangever of persoon ten laste) een gewicht van 0,5. Het totaal netto belastbaar inkomen gewogen per aangifte is dus gelijk aan het totaal netto belastbaar inkomen van de aangifte gedeeld door het totaal gewicht van het fiscaal gezin ;
7° Gecorrigeerde oppervlakte : oppervlakte van de betrokken gemeente waarvan de oppervlakte van statistische sectoren (zoals bepaald in Bijlage I) met een kleine dichtheid wordt afgetrokken. De in aanmerking genomen gecorrigeerde oppervlakte (gecot_opp) in km² wordt verstrekt in de onderstaande tabel :

Commune Superficie corrigée (km²) Gemeente Gecorrigeerde oppervlakte (km²)
Anderlecht 14,00656 Anderlecht 14,00656
Auderghem 4,32838 Oudergem 4,32838
Berchem-Sainte-Agathe 2,94958 Sint-Agatha-Berchem 2,94958
Ville de Bruxelles 19,60526 Stad Brussel 19,60526
Etterbeek 3,09439 Etterbeek 3,09439
Evere 3,80189 Evere 3,80189
Forest 3,77359 Vorst 3,77359
Ganshoren 1,85333 Ganshoren 1,85333
Ixelles 6,07832 Elsene 6,07832
Jette 3,83757 Jette 3,83757
Koekelberg 0,98982 Koekelberg 0,98982
Molenbeek-Saint-Jean 5,16172 Sint-Jans-Molenbeek 5,16172
Saint-Gilles 2,2815 Sint-Gillis 2,2815
Saint-Josse-ten-Noode 1,0191 Sint-Joost-ten-Node 1,0191
Schaerbeek 7,50272 Schaarbeek 7,50272
Uccle 17,31068 Ukkel 17,31068
Watermael-Boitsfort 4,55678 Watermaal-Bosvoorde 4,55678
Woluwe-Saint-Lambert 7,22484 Sint-Lambrechts-Woluwe 7,22484
Woluwe-Saint-Pierre 7,28851Sint-Pieters-Woluwe 7,28851

8° gemeentelijke kinderdagverblijven : opvangplaatsen voor peuters (kinderdagverblijven of onthaalmoeders) erkend door Kind en Gezin of het « Office de la Naissance et de l'Enfance », rechtstreeks ingericht door de gemeente of via een gemeentelijke vzw of het OCMW ;
9° Jaarlijks gemiddelde : het gemiddelde van de twaalf maandelijkse cijfers voor een jaar ;
10° Een driejarige periode : een periode van drie jaar die van start gaat op 1 januari van een eerste jaar en die eindigt op 31 december van het derde jaar. Een driejarige periode bestaat uit drie begrotingsjaren ;
11° K : index van de som van opeenvolgende termijnen van de gemeenten ;
12° Minimumbedrag : bedragen, opgenomen in bijlage II, die in 2016 aan de gemeente en het OCMW toegekend zijn in uitvoering van de volgende besluiten :
1° het besluit van 1 december 2016 tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten van 2016 en tot afhouding van een bedrag ten voordele van de Brusselse Agglomeratie, bedrag vermeerderd met 2 % ;
2° het besluit van 8 december 2016 tot toekenning van een subsidie bestemd om de negatieve gevolgen voor bepaalde gemeenten teweeggebracht door de invoering van de nieuwe Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (R.V.O.H.R.) voor 2016 bij te sturen, bedrag vermeerderd met 2 % ;
3° het besluit van 8 december 2016 tot toekenning aan een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een bijzondere dotatie bestemd om de negatieve gevolgen van de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten voor 2016 bij te sturen, bedrag vermeerderd met 2 % ;
4° het besluit van 20 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 10 van de ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
5° het besluit van het Verenigd College van 26 mei 2016 tot vaststelling van het aandeel van elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn voor het boekjaar 2016 en de betalingsmodaliteiten. De aandelen worden vermeerderd met 2 %.
Art. 3. Elk jaar kent de Regering overeenkomstig de bepalingen van deze gezamenlijke ordonnantie het begrotingskrediet van de algemene dotatie aan de gemeenten toe om de algemene financiering van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzekeren.
Voor het dienstjaar 2017 is het krediet vastgesteld op 366.013.000 euro.
Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt binnen dat krediet een bedrag van 21.483.240 euro vastgesteld dat, conform artikel 105 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, toegewezen wordt aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die het overeenkomstig artikel 12 verdeelt onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 4. De begrotingskredieten bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, worden jaarlijks op identieke wijze en met minstens twee procent verhoogd.
Art. 5. De Regering verzorgt om de drie jaar de berekening en de vaststelling van het jaarlijks bedrag van de algemene dotatie aan de gemeenten overeenkomstig artikel 11. Dit bedrag wordt vastgesteld in het jaar dat voorafgaat aan de start van een driejarige periode op basis van de begrotingskredieten van het jaar dat deze driejarige periode voorafgaat, verhoogd met 2 %.
HOOFDSTUK II. - De verdeling van de algemene dotatie
Afdeling 1. - Indicatoren, wegingen en voorlopig bedrag
Art. 6. Overeenkomstig artikel 5 wordt het krediet onder de gemeenten verdeeld op basis van de onderstaande verhoudingen en indicatoren :
1° ten belope van 2/105de op grond van de oppervlakte van elke gemeente ;
2° ten belope van 6/105de op grond van een verdeelsleutel gebaseerd op de bevolkingsgroei op 10 jaar tijd van elke gemeente ;
De bevolkingsgroei (Bev_groei) wordt gedefinieerd als het groeipercentage van de bevolking in het recentst beschikbare jaar in verhouding tot de bevolking van het tiende jaar dat aan het eerstgenoemde jaar voorafgaat.
Indien het groeipercentage voor een gemeente lager is dan nul, dan wordt het percentage dat voor de berekening gebruikt wordt voor deze gemeente teruggebracht tot nul.
De verdeelsleutel die gebaseerd is op deze indicator, wordt voor iedere gemeente « g » als volgt berekend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
3° ten belope van 15/105de op grond van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal werkzoekenden per gemeente dat meer dan een jaar werkloos is.
Voor elke gemeente « g » definieert de verhouding tussen het aantal werkzoekenden per gemeente dat meer dan een jaar werkloos is, uitgedrukt als jaarlijks gemiddelde, en de bevolking tussen 18 en 64 jaar oud in hetzelfde jaar een relatieve indicator « werkzkn ».
De verdeelsleutel die gebaseerd is op deze indicator, wordt voor iedere gemeente « g » als volgt berekend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
4° ten belope van 15/105de op grond van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal begunstigden van het leefloon (of een equivalent) bepaald overeenkomstig de statistieken die maandelijks gepubliceerd worden door de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.
Voor elke gemeente « g » definieert de verhouding tussen het aantal begunstigden van het leefloon (of een equivalent), uitgedrukt als jaarlijks gemiddelde, en de bevolking tussen 18 en 64 jaar oud in hetzelfde jaar een relatieve indicator « Leefl ».
De verdeelsleutel die gebaseerd is op deze indicator, wordt voor iedere gemeente « g » als volgt berekend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
5° ten belope van 15/105de op grond van een verdeelsleutel gebaseerd op het armoederisico per gemeente.
Voor elke gemeente « g » wordt de indicator voor de lage inkomens (Lage_ink) gedefinieerd als het aantal aangiften in de personenbelasting onder de armoederisicodrempel gedeeld door het totaal aantal aangiften in de personenbelasting (aangiften met een totaal netto belastbaar inkomen gelijk aan nul uitgezonderd).
De verdeelsleutel die gebaseerd is op deze indicator, wordt voor iedere gemeente « g » als volgt berekend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
6° voor 1/105de op grond van een verdeelsleutel die afhangt van het aantal plaatsen in de kinderopvang per gemeente.
Voor elke gemeente « g » definieert het aantal plaatsen in gemeentelijke kinderdagverblijven in verhouding tot de bevolking jonger dan 3 jaar oud op de dag van de recentste bevolkingstelling een relatieve indicator « kindvbl ».
De verdeelsleutel die gebaseerd is op deze indicator, wordt voor iedere gemeente « g » als volgt berekend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
7° voor 4/105de op grond van een verdeelsleutel die afhangt van de schoolbevolking per gemeente.
Voor iedere gemeente « g » vormt de verhouding van de schoolbevolking in het beschouwde schooljaar tot het aantal inwoners van 3 tot 17 jaar in het kalenderjaar dat overeenstemt met het tweede jaar van dat schooljaar de basis voor de relatieve indicator « scholen ».
De verdeelsleutel die gebaseerd is op deze indicator, wordt voor iedere gemeente « g » als volgt berekend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
8° voor 20/105de onder de gemeenten waar de gemiddelde ontvangsten per inwoner uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, berekend op het gemiddelde aantal opcentiemen voor alle gemeenten samen, lager zijn dan een referentiebedrag gelijk aan honderd vijftig percent van de gemiddelde ontvangsten per inwoner voor alle gemeenten samen in hetzelfde jaar.
Dat gedeelte wordt onder de in aanmerking komende gemeenten verdeeld naar rata van het verschil tussen de gemiddelde gemeenteontvangsten per inwoner en voormeld referentiebedrag, vermenigvuldigd met het aantal inwoners.
De gemiddelde ontvangsten per inwoner zijn gelijk aan de gemiddelde ontvangsten uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, berekend op het gemiddelde aantal opcentiemen van dezelfde belasting toegepast door alle gemeenten samen, in de loop van de vijf jaar die het jaar van de verdeling voorafgaan, gedeeld door het aantal inwoners van de gemeente.
9° voor 12/105de onder de gemeenten waar de gemiddelde ontvangsten per inwoner uit de aanvullende gemeentelijke belasting op de personenbelasting, berekend tegen het gemiddelde percentage voor alle gemeenten samen, lager zijn dan een referentiebedrag gelijk aan honderd vijftig percent van de gemiddelde ontvangsten per inwoner voor alle gemeenten samen in hetzelfde jaar.
Dat gedeelte wordt onder de in aanmerking komende gemeenten verdeeld naar rata van het verschil tussen de gemiddelde gemeenteontvangsten per inwoner en voormeld referentiebedrag, vermenigvuldigd met het aantal inwoners.
De gemiddelde ontvangsten per inwoner zijn gelijk aan de gemiddelde ontvangsten uit de aanvullende gemeentelijke belasting op de personenbelasting, berekend tegen het gemiddelde percentage van dezelfde belasting toegepast door alle gemeenten samen, in de loop van de vijf jaar die het jaar van de verdeling voorafgaan, gedeeld door het aantal inwoners van de gemeente.
10° voor 15/105de op grond van een verdeelsleutel die gebaseerd is op de gecorrigeerde bevolkingsdichtheid.
Voor iedere gemeente « g » wordt de gecorrigeerde bevolkingsdichtheid (Geco_bev_di) berekend als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
De verdeelsleutel steunt op een criterium om te bepalen welke gemeenten in aanmerking komen en een criterium om de verdeling onder die gemeenten te bepalen.
Komen in aanmerking : de gemeenten met een gecorrigeerde bevolkingsdichtheid die hoger is dan 75 % van het gemiddelde van de gecorrigeerde bevolkingsdichtheden van de 19 gemeenten.
Komen dus in aanmerking : de gemeenten waarvoor :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
De andere gemeenten krijgen een nulkrediet voor de indicator gecorrigeerde bevolkingsdichtheid.
De verdeelsleutel voor de gemeenten die in aanmerking komen, wordt berekend naar rata van de gecorrigeerde bevolkingsdichtheid, waarop afhankelijk van de gecorrigeerde oppervlakte een gemeentelijke coëfficiënt (gem_coëf) wordt toegepast van :
a) 0,3 wanneer de gecorrigeerde oppervlakte van de gemeente minder bedraagt dan 1 vierkante kilometer ;
b) 0,5 wanneer zij gelijk is aan of hoger is dan 1 vierkante kilometer, maar minder dan 2 vierkante kilometer ;
c) 1 wanneer zij gelijk is aan of hoger is dan 2 vierkante kilometer, maar minder dan 7 vierkante kilometer ;
d) 1,5 wanneer zij gelijk is aan of hoger is dan 7 vierkante kilometer.
De verdeelsleutel die gebaseerd is op deze indicator, wordt voor elke van de z in aanmerking komende gemeenten « g_aanm » als volgt berekend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Art. 7. Op basis van de in artikel 6 vastgestelde indicatoren en wegingen krijgt iedere gemeente een voorlopig bedrag toegewezen.
Afdeling 2. - Gewaarborgde bedragen en begrensde bedragen
Art. 8. Het gewaarborgde bedrag voor een gemeente stemt overeen met het bedrag dat toegewezen wordt in het derde jaar van de lopende driejarige periode.
Art. 9. Wanneer het voorlopige bedrag voor een gemeente lager ligt dan het bedrag in het derde jaar van de lopende driejarige periode, krijgt de gemeente in elk jaar van de volgende driejarige periode het gewaarborgd bedrag toegekend, zonder verhoging.
Art. 10. Wanneer het voorlopige bedrag hoger ligt dan het bedrag in het derde jaar van de lopende driejarige periode, mag dat niet meer dan 4 % hoger liggen in het eerste jaar van de volgende driejarige periode, jaarlijks met 2 % verhoogd in het tweede en het derde jaar van de driejarige periode.
Afdeling 3. - Eindbedragen in de loop van de driejarige periode
en uiteindelijke aandelen
Art. 11. In uitvoering van de artikelen 8 tot 10 legt de Regering de eindbedragen vast die de gemeenten gedurende de driejarige periode zullen krijgen.
Het saldo dat eventueel voortvloeit uit de aftrek van de toe te kennen eindbedragen van het krediet bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt het « te verdelen saldo » genoemd.
Ieder jaar wordt aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een krediet toegewezen dat overeenstemt met het bedrag bedoeld in artikel 3, derde lid en vermeerderd wordt met het te verdelen saldo, om het te storten aan het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn. Het Verenigd College zal dat aandeel van het aldus vermeerderde te verdelen eindbedrag toekennen aan het OCMW van de overeenstemmende gemeente, overeenkomstig artikel 105 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Art. 12. Het aandeel van iedere gemeente en van ieder OCMW wordt berekend op basis van de verdeling van de eindbedragen voor de uitvoering van bepalingen die een verwijzing naar deze gezamenlijke ordonnantie zouden inhouden.
Afdeling 4. - Statistische bronnen
Art. 13. Voor ieder criterium wordt uitgegaan van de meest recente waarden waarover de regering beschikt op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan dat van de verdeling. De gegevens van elk criterium moeten voor alle gemeenten betrekking hebben op dezelfde datum of dezelfde periode.
Art. 14. De statistische gegevens die nodig zijn voor de berekening van deze dotatie, worden ingewonnen bij het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse of, bij ontstentenis, bij andere openbare instellingen.
HOOFDSTUK III. - Uitvoering en uitbetaling
Art. 15. De algemene dotatie aan de gemeenten en de toewijzing van de kredieten bedoeld in artikel 3, derde lid en in artikel 11 aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden uitbetaald vóór 31 mei van elk jaar van de driejarige periode.
HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en slotbepalingen
Art. 16. De eerste driejarige periode begint op 1 januari 2016.
Art. 17. In afwijking van artikel 5 en 16 zal de algemene dotatie aan de gemeenten en OCMW's voor het boekjaar 2017 verdeeld worden in uitvoering van afdeling 1 van deze gezamenlijke ordonnantie.
Voor het boekjaar 2017 kunnen een gemeente en haar OCMW in geen geval :
- minder dan 100 % van het minimumbedrag toegewezen krijgen ;
- meer dan 125 % van het minimumbedrag toegewezen krijgen ;
- en het verschil tussen het voorlopige bedrag in verhouding tot het aantal inwoners in 2016 en het minimumbedrag in verhouding tot het aantal inwoners in 2016 kan per inwoner niet meer dan 200 % bedragen.
Verder krijgen de gemeenten die op 01/01/2016 minder dan 25.000 inwoners telden, voor het boekjaar 2017 een gewaarborgde verhoging met minstens 200.000 euro ten opzichte van het bedrag dat in 2016 toegewezen is in uitvoering van de volgende besluiten :
1° het besluit van 1 december 2016 tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten van 2016 en tot afhouding van een bedrag ten voordele van de Brusselse Agglomeratie ;
2° het besluit van 8 december 2016 tot toekenning van een subsidie bestemd om de negatieve gevolgen voor bepaalde gemeenten teweeggebracht door de invoering van de nieuwe Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (R.V.O.H.R.) voor 2016 bij te sturen ;
3° het besluit van 8 december 2016 tot toekenning aan een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een bijzondere dotatie bestemd om de negatieve gevolgen van de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten voor 2016 bij te sturen ;
4° het besluit van 20 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 10 van de ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
5° het besluit van het Verenigd College van 26 mei 2016 tot vaststelling van het aandeel van elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn voor het boekjaar 2016 en de betalingsmodaliteiten.
Art. 18. Voor het boekjaar 2018 wordt het in 2017 toegekende bedrag met 2 % verhoogd.
Art. 19. De ordonnantie van 21 december 1998 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.
Art. 20. De ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.
Art. 21. Enkel voor 2017 wordt aan de Brusselse Agglomeratie een begrotingskrediet van 7.033.060 euro toegewezen.
Art. 22. Deze gezamenlijke ordonnantie heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.
Kondigen deze gezamenlijke ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 27 juli 2017.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
C. FREMAULT
_______
Nota
Gewone zitting 2016-2017
Documenten van het Parlement :
A-537/1 Ontwerp van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
A-537/2 Verslag.
A-537/3 Amendement na verslag.
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van donderdag 20 juli 2017.

BIJLAGE I
Lijst van de statistische sectoren die overeenstemmen met de kleinste territoriale onderverdeling bepaald door de algemene directie Statistiek en economische informatie van de federale overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Middenstand en Energie.

Code gemeente
Code commune
Code gemeente
Code commune
Sectorcode
Code secteur
Volledige code
Code complet
Wijkidentificator
Identifiant quartier
Sectoroppervlakte [km²]
Superficie du secteur [km²]
Anderlecht 21001 A00- 21001A00- 58 0,12912
Anderlecht 21001 A011 21001A011 58 0,17755
Anderlecht 21001 A02- 21001A02- 58 0,02908
Anderlecht 21001 A031 21001A031 52 0,10808
Anderlecht 21001 A041 21001A041 52 0,15631
Anderlecht 21001 A051 21001A051 58 0,10342
Anderlecht 21001 A10- 21001A10- 58 0,07950
Anderlecht 21001 A112 21001A112 52 0,15880
Anderlecht 21001 A120 21001A120 58 0,12684
Anderlecht 21001 A132 21001A132 52 0,07612
Anderlecht 21001 A142 21001A142 52 0,08714
Anderlecht 21001 A152 21001A152 58 0,07493
Anderlecht 21001 A30- 21001A30- 53 0,19304
Anderlecht 21001 A31- 21001A31- 52 0,09399
Anderlecht 21001 A32- 21001A32- 52 0,15939
Anderlecht 21001 A331 21001A331 53 0,07116
Anderlecht 21001 A332 21001A332 53 0,07692
Anderlecht 21001 A34- 21001A34- 53 0,20078
Anderlecht 21001 A350 21001A350 53 0,18758
Anderlecht 21001 A401 21001A401 57 0,06004
Anderlecht 21001 A41- 21001A41- 57 0,19691
Anderlecht 21001 A42- 21001A42- 57 0,06322
Anderlecht 21001 A43- 21001A43- 52 0,07305
Anderlecht 21001 A441 21001A441 53 0,12664
Anderlecht 21001 A451 21001A451 53 0,11761
Anderlecht 21001 A472 21001A472 53 0,08476
Anderlecht 21001 A503 21001A503 57 0,05746
Anderlecht 21001 A51- 21001A51- 57 0,18708
Anderlecht 21001 A52- 21001A52- 57 0,17090
Anderlecht 21001 A53- 21001A53- 57 0,08902
Anderlecht 21001 A552 21001A552 53 0,46606
Anderlecht 21001 A712 21001A712 59 0,08386
Anderlecht 21001 A72- 21001A72- 62 0,18966
Anderlecht 21001 A732 21001A732 60 0,12227
Anderlecht 21001 A74- 21001A74- 59 0,15076
Anderlecht 21001 A80- 21001A80- 57 0,23105
Anderlecht 21001 A81- 21001A81- 61 0,23015
Anderlecht 21001 A82- 21001A82- 61 0,31630
Anderlecht 21001 A83- 21001A83- 61 0,17170
Anderlecht 21001 A84- 21001A84- 61 0,11771
Anderlecht 21001 A85- 21001A85- 62 0,07642
Anderlecht 21001 A90- 21001A90- 59 0,16187
Anderlecht 21001 A911 21001A911 59 0,13776
Anderlecht 21001 A92- 21001A92- 59 0,20852
Anderlecht 21001 A931 21001A931 59 0,14976
Anderlecht 21001 A941 21001A941 60 0,13180
Anderlecht 21001 A95- 21001A95- 60 0,19889
Anderlecht 21001 B10- 21001B10- 13 0,14093
Anderlecht 21001 B11- 21001B11- 13 0,08813
Anderlecht 21001 B17- 21001B17- 13 0,26350
Anderlecht 21001 B20- 21001B20- 11 0,19502
Anderlecht 21001 B21- 21001B21- 11 0,14232
Anderlecht 21001 B22- 21001B22- 11 0,08039
Anderlecht 21001 B23- 21001B23- 11 0,08962
Anderlecht 21001 B241 21001B241 12 0,14560
Anderlecht 21001 B25- 21001B25- 12 0,17616
Anderlecht 21001 B31- 21001B31- 12 0,03632
Anderlecht 21001 B321 21001B321 12 0,14530
Anderlecht 21001 B332 21001B332 12 0,05608
Anderlecht 21001 B372 21001B372 12 0,10758
Anderlecht 21001 C512 21001C512 54 0,26360
Anderlecht 21001 C522 21001C522 54 0,52968
Anderlecht 21001 C581 21001C581 54 0,68818
Anderlecht 21001 C5PA 21001C5PA 55 0,54258
Anderlecht 21001 C611 21001C611 55 0,44701
Anderlecht 21001 C6PB 21001C6PB 55 2,70508
Anderlecht 21001 C70- 21001C70- 56 0,06888
Anderlecht 21001 C71- 21001C71- 56 0,23462
Anderlecht 21001 C79- 21001C79- 55 0,19900
Oudergem/Auderghem 21002 A00- 21002A00- 98 0,13549
Oudergem/Auderghem 21002 A01- 21002A01- 98 0,12594
Oudergem/Auderghem 21002 A02- 21002A02- 98 0,17932
Oudergem/Auderghem 21002 A030 21002A030 101 0,20042
Oudergem/Auderghem 21002 A041 21002A041 98 0,07900
Oudergem/Auderghem 21002 A072 21002A072 98 0,10200
Oudergem/Auderghem 21002 A10- 21002A10- 102 0,29149
Oudergem/Auderghem 21002 A11- 21002A11- 102 0,12263
Oudergem/Auderghem 21002 A12- 21002A12- 102 0,37160
Oudergem/Auderghem 21002 A130 21002A130 102 0,29953
Oudergem/Auderghem 21002 A14- 21002A14- 102 0,12986
Oudergem/Auderghem 21002 A15- 21002A15- 102 0,01930
Oudergem/Auderghem 21002 A20- 21002A20- 100 0,10574
Oudergem/Auderghem 21002 A21- 21002A21- 100 0,17258
Oudergem/Auderghem 21002 A22- 21002A22- 100 0,09629
Oudergem/Auderghem 21002 A23- 21002A23- 100 0,10413
Oudergem/Auderghem 21002 A24- 21002A24- 100 0,08735
Oudergem/Auderghem 21002 A25- 21002A25- 100 0,14715
Oudergem/Auderghem 21002 A30- 21002A30- 100 0,12052
Oudergem/Auderghem 21002 A311 21002A311 100 0,07549
Oudergem/Auderghem 21002 A372 21002A372 100 0,06513
Oudergem/Auderghem 21002 A411 21002A411 97 0,25983
Oudergem/Auderghem 21002 A422 21002A422 97 0,07528
Oudergem/Auderghem 21002 A43- 21002A43- 98 0,18474
Oudergem/Auderghem 21002 A441 21002A441 99 0,23530
Oudergem/Auderghem 21002 A45- 21002A45- 100 0,11750
Oudergem/Auderghem 21002 A511 21002A511 100 0,20887
Oudergem/Auderghem 21002 A52- 21002A52- 104 0,15258
Oudergem/Auderghem 21002 A53- 21002A53- 104 0,06332
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A00- 21003A00- 67 0,25280
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A011 21003A011 67 0,13037
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A02- 21003A02- 67 0,29603
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A03- 21003A03- 65 0,16606
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A04- 21003A04- 66 0,06176
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A05- 21003A05- 67 0,22584
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A0AJ 21003A0AJ 67 0,16209
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A10- 21003A10- 64 0,16804
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A11- 21003A11- 67 0,06940
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A212 21003A212 67 0,04402
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A283 21003A283 67 0,18559
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A2MJ 21003A2MJ 67 0,23595
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A312 21003A312 66 0,41132
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A323 21003A323 67 0,09636
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A331 21003A331 67 0,06722
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A342 21003A342 65 0,17587
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A38- 21003A38- 66 0,17766
Sint-Agatha-Berchem/ Berchem-Sainte-Agathe 21003 A41- 21003A41- 67 0,02320
Brussel/Bruxelles 21004 A001 21004A001 1 0,10619
Brussel/Bruxelles 21004 A002 21004A002 1 0,03891
Brussel/Bruxelles 21004 A01- 21004A01- 1 0,08865
Brussel/Bruxelles 21004 A02- 21004A02- 9 0,13445
Brussel/Bruxelles 21004 A03- 21004A03- 9 0,10372
Brussel/Bruxelles 21004 A04- 21004A04- 8 0,07585
Brussel/Bruxelles 21004 A10- 21004A10- 6 0,19080
Brussel/Bruxelles 21004 A12- 21004A12- 6 0,08136
Brussel/Bruxelles 21004 A13- 21004A13- 7 0,27295
Brussel/Bruxelles 21004 A14- 21004A14- 7 0,18587
Brussel/Bruxelles 21004 A15- 21004A15- 8 0,07604
Brussel/Bruxelles 21004 A16- 21004A16- 8 0,15681
Brussel/Bruxelles 21004 A19- 21004A19- 6 0,29265
Brussel/Bruxelles 21004 A1MJ 21004A1MJ 6 0,06767
Brussel/Bruxelles 21004 A20- 21004A20- 2 0,13642
Brussel/Bruxelles 21004 A21- 21004A21- 10 0,23424
Brussel/Bruxelles 21004 A22- 21004A22- 10 0,19493
Brussel/Bruxelles 21004 A23- 21004A23- 2 0,20153
Brussel/Bruxelles 21004 A24- 21004A24- 2 0,18538
Brussel/Bruxelles 21004 A25- 21004A25- 3 0,14667
Brussel/Bruxelles 21004 A32- 21004A32- 4 0,20902
Brussel/Bruxelles 21004 A33- 21004A33- 5 0,19168
Brussel/Bruxelles 21004 A34- 21004A34- 1 0,14716
Brussel/Bruxelles 21004 A35- 21004A35- 4 0,17090
Brussel/Bruxelles 21004 A3MJ 21004A3MJ 5 0,10609
Brussel/Bruxelles 21004 A70- 21004A70- 8 0,16726
Brussel/Bruxelles 21004 A71- 21004A71- 8 0,07762
Brussel/Bruxelles 21004 A72- 21004A72- 8 0,08501
Brussel/Bruxelles 21004 A811 21004A811 3 0,11495
Brussel/Bruxelles 21004 A822 21004A822 3 0,03448
Brussel/Bruxelles 21004 A83- 21004A83- 3 0,07880
Brussel/Bruxelles 21004 B10- 21004B10- 35 0,32377
Brussel/Bruxelles 21004 B112 21004B112 35 0,03822
Brussel/Bruxelles 21004 B13- 21004B13- 35 0,09722
Brussel/Bruxelles 21004 B2MJ 21004B2MJ 35 0,15366
Brussel/Bruxelles 21004 B2NJ 21004B2NJ 35 0,07634
Brussel/Bruxelles 21004 B2WJ 21004B2WJ 35 0,07092
Brussel/Bruxelles 21004 B411 21004B411 29 0,10924
Brussel/Bruxelles 21004 B421 21004B421 29 0,22173
Brussel/Bruxelles 21004 B43- 21004B43- 29 0,25000
Brussel/Bruxelles 21004 B44- 21004B44- 29 0,21099
Brussel/Bruxelles 21004 B45- 21004B45- 30 0,13800
Brussel/Bruxelles 21004 C501 21004C501 42 0,07072
Brussel/Bruxelles 21004 C51- 21004C51- 40 0,09958
Brussel/Bruxelles 21004 C52- 21004C52- 42 0,09289
Brussel/Bruxelles 21004 C53- 21004C53- 43 0,09279
Brussel/Bruxelles 21004 C54- 21004C54- 39 0,21572
Brussel/Bruxelles 21004 C552 21004C552 39 0,14086
Brussel/Bruxelles 21004 C61- 21004C61- 106 0,23965
Brussel/Bruxelles 21004 C62- 21004C62- 106 0,09505
Brussel/Bruxelles 21004 C63- 21004C63- 105 0,27176
Brussel/Bruxelles 21004 C642 21004C642 106 0,21345
Brussel/Bruxelles 21004 C65- 21004C65- 110 0,15672
Brussel/Bruxelles 21004 D600 21004D600 21 0,05250
Brussel/Bruxelles 21004 D610 21004D610 21 0,24537
Brussel/Bruxelles 21004 D62- 21004D62- 21 0,17060
Brussel/Bruxelles 21004 D631 21004D631 18 0,47000
Brussel/Bruxelles 21004 D64- 21004D64- 21 0,23680
Brussel/Bruxelles 21004 D672 21004D672 21 0,08668
Brussel/Bruxelles 21004 D6NJ 21004D6NJ 18 0,51053
Brussel/Bruxelles 21004 E101 21004E101 20 0,13544
Brussel/Bruxelles 21004 E112 21004E112 20 0,02068
Brussel/Bruxelles 21004 E12- 21004E12- 75 0,23926
Brussel/Bruxelles 21004 E130 21004E130 75 0,32565
Brussel/Bruxelles 21004 E14- 21004E14- 75 0,39627
Brussel/Bruxelles 21004 E201 21004E201 76 0,39440
Brussel/Bruxelles 21004 E211 21004E211 76 0,08087
Brussel/Bruxelles 21004 E222 21004E222 76 0,10530
Brussel/Bruxelles 21004 E233 21004E233 76 0,29885
Brussel/Bruxelles 21004 E70- 21004E70- 20 0,30969
Brussel/Bruxelles 21004 E72- 21004E72- 20 0,33353
Brussel/Bruxelles 21004 E73- 21004E73- 20 0,16627
Brussel/Bruxelles 21004 E74- 21004E74- 19 0,49280
Brussel/Bruxelles 21004 E800 21004E800 74 0,13908
Brussel/Bruxelles 21004 E81- 21004E81- 74 0,10628
Brussel/Bruxelles 21004 E82- 21004E82- 74 0,24960
Brussel/Bruxelles 21004 E83- 21004E83- 74 0,22941
Brussel/Bruxelles 21004 E8MJ 21004E8MJ 74 1,55386
Brussel/Bruxelles 21004 E8NJ 21004E8NJ 74 0,20449
Brussel/Bruxelles 21004 F511 21004F511 76 0,18026
Brussel/Bruxelles 21004 F522 21004F522 76 0,30910
Brussel/Bruxelles 21004 F531 21004F531 77 0,21523
Brussel/Bruxelles 21004 F901 21004F901 77 0,23069
Brussel/Bruxelles 21004 F91- 21004F91- 77 0,26960
Brussel/Bruxelles 21004 F922 21004F922 77 0,32259
Brussel/Bruxelles 21004 F930 21004F930 77 0,09161
Brussel/Bruxelles 21004 F94- 21004F94- 77 0,18469
Brussel/Bruxelles 21004 F953 21004F953 77 0,29432
Brussel/Bruxelles 21004 F994 21004F994 77 0,31264
Brussel/Bruxelles 21004 G30- 21004G30- 78 0,66538
Brussel/Bruxelles 21004 G310 21004G310 78 0,30210
Brussel/Bruxelles 21004 G321 21004G321 78 0,28841
Brussel/Bruxelles 21004 G3MJ 21004G3MJ 78 0,65109
Etterbeek 21005 A00- 21005A00- 34 0,26758
Etterbeek 21005 A01- 21005A01- 32 0,19551
Etterbeek 21005 A02- 21005A02- 32 0,12846
Etterbeek 21005 A031 21005A031 34 0,09149
Etterbeek 21005 A042 21005A042 33 0,13970
Etterbeek 21005 A051 21005A051 32 0,21789
Etterbeek 21005 A082 21005A082 32 0,07503
Etterbeek 21005 A10- 21005A10- 33 0,19886
Etterbeek 21005 A11- 21005A11- 32 0,18407
Etterbeek 21005 A12- 21005A12- 33 0,33817
Etterbeek 21005 A13- 21005A13- 33 0,08775
Etterbeek 21005 A14- 21005A14- 31 0,23317
Etterbeek 21005 A15- 21005A15- 31 0,29459
Etterbeek 21005 A20- 21005A20- 30 0,13369
Etterbeek 21005 A21- 21005A21- 30 0,05521
Etterbeek 21005 A22- 21005A22- 30 0,08646
Etterbeek 21005 A311 21005A311 33 0,27872
Etterbeek 21005 A322 21005A322 33 0,01646
Etterbeek 21005 A33- 21005A33- 100 0,07158
Evere 21006 A001 21006A001 79 0,18846
Evere 21006 A011 21006A011 79 0,18190
Evere 21006 A02- 21006A02- 79 0,03401
Evere 21006 A03- 21006A03- 79 0,01803
Evere 21006 A042 21006A042 79 0,15014
Evere 21006 A052 21006A052 79 0,17406
Evere 21006 A094 21006A094 79 0,30352
Evere 21006 A101 21006A101 83 0,23521
Evere 21006 A11- 21006A11- 84 0,18033
Evere 21006 A12- 21006A12- 84 0,05498
Evere 21006 A13- 21006A13- 83 0,09497
Evere 21006 A142 21006A142 83 0,05694
Evere 21006 A153 21006A153 83 0,09163
Evere 21006 A171 21006A171 84 0,42750
Evere 21006 A201 21006A201 86 0,19336
Evere 21006 A21- 21006A21- 86 0,12006
Evere 21006 A22- 21006A22- 84 0,09399
Evere 21006 A23- 21006A23- 86 0,19268
Evere 21006 A24- 21006A24- 86 0,06086
Evere 21006 A25- 21006A25- 86 0,13015
Evere 21006 A312 21006A312 84 0,09800
Evere 21006 A323 21006A323 84 0,08634
Evere 21006 A403 21006A403 86 0,09242
Evere 21006 A414 21006A414 84 0,25716
Evere 21006 A474 21006A474 86 0,16278
Evere 21006 A515 21006A515 79 0,12241
Vorst/Forest 21007 A00- 21007A00- 118 0,29070
Vorst/Forest 21007 A01- 21007A01- 118 0,14214
Vorst/Forest 21007 A02- 21007A02- 118 0,10431
Vorst/Forest 21007 A03- 21007A03- 118 0,06618
Vorst/Forest 21007 A04- 21007A04- 118 0,03615
Vorst/Forest 21007 A05- 21007A05- 118 0,12841
Vorst/Forest 21007 A06- 21007A06- 118 0,02795
Vorst/Forest 21007 A101 21007A101 51 0,16328
Vorst/Forest 21007 A111 21007A111 117 0,09730
Vorst/Forest 21007 A12- 21007A12- 117 0,05620
Vorst/Forest 21007 A132 21007A132 117 0,02025
Vorst/Forest 21007 A142 21007A142 51 0,10411
Vorst/Forest 21007 A201 21007A201 117 0,22166
Vorst/Forest 21007 A21- 21007A21- 117 0,02272
Vorst/Forest 21007 A239 21007A239 46 0,13839
Vorst/Forest 21007 A242 21007A242 117 0,02706
Vorst/Forest 21007 A252 21007A252 117 0,01620
Vorst/Forest 21007 A373 21007A373 50 0,25593
Vorst/Forest 21007 A40- 21007A40- 50 0,09305
Vorst/Forest 21007 A41- 21007A41- 50 0,04988
Vorst/Forest 21007 A50- 21007A50- 51 0,14313
Vorst/Forest 21007 A51- 21007A51- 51 0,07280
Vorst/Forest 21007 A52- 21007A52- 51 0,09542
Vorst/Forest 21007 A53- 21007A53- 51 0,14886
Vorst/Forest 21007 A541 21007A541 51 0,04238
Vorst/Forest 21007 A552 21007A552 51 0,06144
Vorst/Forest 21007 A60- 21007A60- 50 0,14639
Vorst/Forest 21007 A61- 21007A61- 50 0,17088
Vorst/Forest 21007 A70- 21007A70- 46 0,21573
Vorst/Forest 21007 A71- 21007A71- 45 0,03200
Vorst/Forest 21007 A72- 21007A72- 45 0,26709
Vorst/Forest 21007 A73- 21007A73- 43 0,25060
Vorst/Forest 21007 A75- 21007A75- 46 0,05285
Vorst/Forest 21007 A814 21007A814 47 0,01215
Ganshoren 21008 A00- 21008A00- 69 0,09552
Ganshoren 21008 A01- 21008A01- 69 0,04887
Ganshoren 21008 A02- 21008A02- 69 0,18044
Ganshoren 21008 A10- 21008A10- 70 0,21678
Ganshoren 21008 A20- 21008A20- 69 0,17751
Ganshoren 21008 A21- 21008A21- 68 0,15287
Ganshoren 21008 A220 21008A220 68 0,19891
Ganshoren 21008 A23- 21008A23- 68 0,16155
Ganshoren 21008 A240 21008A240 68 0,10925
Ganshoren 21008 A30- 21008A30- 69 0,12096
Ganshoren 21008 A31- 21008A31- 72 0,03282
Ganshoren 21008 A32- 21008A32- 72 0,08512
Ganshoren 21008 A33- 21008A33- 69 0,09885
Ganshoren 21008 A34- 21008A34- 69 0,13268
Ganshoren 21008 A35- 21008A35- 72 0,04120
Elsene/Ixelles 21009 A00- 21009A00- 36 0,13121
Elsene/Ixelles 21009 A01- 21009A01- 37 0,12923
Elsene/Ixelles 21009 A02- 21009A02- 37 0,12054
Elsene/Ixelles 21009 A03- 21009A03- 40 0,14128
Elsene/Ixelles 21009 A041 21009A041 40 0,13822
Elsene/Ixelles 21009 A051 21009A051 36 0,06797
Elsene/Ixelles 21009 A101 21009A101 37 0,07212
Elsene/Ixelles 21009 A111 21009A111 37 0,14860
Elsene/Ixelles 21009 A121 21009A121 39 0,09129
Elsene/Ixelles 21009 A13- 21009A13- 39 0,07924
Elsene/Ixelles 21009 A151 21009A151 38 0,08042
Elsene/Ixelles 21009 A20- 21009A20- 107 0,19483
Elsene/Ixelles 21009 A21- 21009A21- 107 0,22714
Elsene/Ixelles 21009 A22- 21009A22- 107 0,22852
Elsene/Ixelles 21009 A23- 21009A23- 39 0,14533
Elsene/Ixelles 21009 A2MJ 21009A2MJ 107 0,59201
Elsene/Ixelles 21009 A301 21009A301 106 0,07716
Elsene/Ixelles 21009 A311 21009A311 106 0,02401
Elsene/Ixelles 21009 A33- 21009A33- 106 0,23860
Elsene/Ixelles 21009 A34- 21009A34- 106 0,08823
Elsene/Ixelles 21009 A40- 21009A40- 43 0,13852
Elsene/Ixelles 21009 A41- 21009A41- 43 0,12903
Elsene/Ixelles 21009 A42- 21009A42- 43 0,19306
Elsene/Ixelles 21009 A43- 21009A43- 43 0,12172
Elsene/Ixelles 21009 A44- 21009A44- 43 0,12824
Elsene/Ixelles 21009 A451 21009A451 42 0,15867
Elsene/Ixelles 21009 A501 21009A501 35 0,05849
Elsene/Ixelles 21009 A512 21009A512 35 0,02598
Elsene/Ixelles 21009 A52- 21009A52- 34 0,18100
Elsene/Ixelles 21009 A53- 21009A53- 36 0,18288
Elsene/Ixelles 21009 A542 21009A542 40 0,05740
Elsene/Ixelles 21009 A552 21009A552 36 0,09603
Elsene/Ixelles 21009 A602 21009A602 37 0,04150
Elsene/Ixelles 21009 A612 21009A612 37 0,13170
Elsene/Ixelles 21009 A623 21009A623 39 0,02529
Elsene/Ixelles 21009 A63- 21009A63- 38 0,15492
Elsene/Ixelles 21009 A652 21009A652 38 0,13298
Elsene/Ixelles 21009 A712 21009A712 42 0,05236
Elsene/Ixelles 21009 A72- 21009A72- 42 0,09880
Elsene/Ixelles 21009 A73- 21009A73- 43 0,23771
Elsene/Ixelles 21009 A802 21009A802 106 0,07647
Elsene/Ixelles 21009 A812 21009A812 106 0,10216
Elsene/Ixelles 21009 A82- 21009A82- 106 0,13921
Elsene/Ixelles 21009 A83- 21009A83- 105 0,10344
Elsene/Ixelles 21009 A90- 21009A90- 38 0,13624
Elsene/Ixelles 21009 A911 21009A911 38 0,07795
Elsene/Ixelles 21009 A922 21009A922 38 0,08062
Jette 21010 A00- 21010A00- 72 0,39986
Jette 21010 A01- 21010A01- 71 0,24228
Jette 21010 A02- 21010A02- 71 0,22589
Jette 21010 A03- 21010A03- 72 0,21580
Jette 21010 A04- 21010A04- 71 0,28090
Jette 21010 A05- 21010A05- 71 0,28100
Jette 21010 A10- 21010A10- 73 0,19552
Jette 21010 A111 21010A111 73 0,22560
Jette 21010 A121 21010A121 73 0,08432
Jette 21010 A13- 21010A13- 74 0,26480
Jette 21010 A141 21010A141 75 0,22259
Jette 21010 A1AJ 21010A1AJ 73 0,46934
Jette 21010 A21- 21010A21- 70 0,20794
Jette 21010 A312 21010A312 72 0,17601
Jette 21010 A4MJ 21010A4MJ 73 0,34572
Koekelberg 21011 A00- 21011A00- 17 0,11605
Koekelberg 21011 A01- 21011A01- 17 0,14591
Koekelberg 21011 A02- 21011A02- 17 0,08201
Koekelberg 21011 A10- 21011A10- 64 0,10013
Koekelberg 21011 A11- 21011A11- 64 0,07037
Koekelberg 21011 A12- 21011A12- 64 0,09923
Koekelberg 21011 A20- 21011A20- 70 0,22862
Koekelberg 21011 A30- 21011A30- 70 0,14750
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A00- 21012A00- 16 0,09392
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A011 21012A011 16 0,05514
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A02- 21012A02- 16 0,05475
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A03- 21012A03- 16 0,07728
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A041 21012A041 16 0,07071
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A05- 21012A05- 16 0,03536
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A10- 21012A10- 14 0,12057
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A11- 21012A11- 13 0,18403
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A12- 21012A12- 14 0,12174
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A13- 21012A13- 14 0,12047
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A141 21012A141 15 0,09638
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A152 21012A152 15 0,18060
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A172 21012A172 15 0,11165
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A20- 21012A20- 62 0,11361
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A21- 21012A21- 63 0,04300
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A22- 21012A22- 62 0,04055
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A23- 21012A23- 62 0,17355
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A24- 21012A24- 62 0,13614
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A25- 21012A25- 63 0,03124
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A26- 21012A26- 62 0,14877
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A2MJ 21012A2MJ 15 0,11636
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A30- 21012A30- 62 0,19765
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A41- 21012A41- 61 0,23966
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A50- 21012A50- 64 0,17071
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A511 21012A511 63 0,15445
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A52- 21012A52- 63 0,21224
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A53- 21012A53- 63 0,03878
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A54- 21012A54- 63 0,25768
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A552 21012A552 63 0,04153
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A60- 21012A60- 18 0,17737
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A611 21012A611 18 0,06895
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A62- 21012A62- 18 0,18374
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A63- 21012A63- 18 0,12821
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A672 21012A672 18 0,16072
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A71- 21012A71- 16 0,13702
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A72- 21012A72- 16 0,10490
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A732 21012A732 16 0,07865
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A811 21012A811 65 0,05700
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A822 21012A822 65 0,23486
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A833 21012A833 65 0,11205
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A84- 21012A84- 62 0,06631
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A851 21012A851 62 0,12194
Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean
21012 A882 21012A882 62 0,09148
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A00- 21013A00- 47 0,15330
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A01- 21013A01- 47 0,15511
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A02- 21013A02- 41 0,18168
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A031 21013A031 42 0,08151
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A04- 21013A04- 47 0,15020
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A052 21013A052 42 0,10297
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A101 21013A101 48 0,09485
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A102 21013A102 48 0,01173
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A11- 21013A11- 47 0,12964
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A121 21013A121 49 0,02466
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A13- 21013A13- 48 0,07008
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A151 21013A151 41 0,07590
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A201 21013A201 48 0,13536
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A211 21013A211 48 0,08061
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A22- 21013A22- 49 0,11189
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A23- 21013A23- 50 0,08422
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A242 21013A242 48 0,07460
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A252 21013A252 48 0,06527
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A40- 21013A40- 47 0,07841
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A41- 21013A41- 47 0,08542
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A422 21013A422 49 0,06357
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A51- 21013A51- 41 0,10618
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A522 21013A522 41 0,07851
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A612 21013A612 11 0,03048
Sint-Gillis/Saint-Gilles 21013 A623 21013A623 11 0,05535
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A00- 21014A00- 25 0,09722
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A01- 21014A01- 25 0,03847
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A02- 21014A02- 25 0,06376
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A03- 21014A03- 25 0,07931
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A04- 21014A04- 24 0,15025
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A05- 21014A05- 25 0,21313
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A10- 21014A10- 22 0,08659
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A12- 21014A12- 22 0,03847
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A14- 21014A14- 22 0,03828
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A3MJ 21014A3MJ 21 0,09712
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode 21014 A41- 21014A41- 25 0,11650
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A00- 21015A00- 23 0,27202
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A01- 21015A01- 23 0,09016
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A021 21015A021 23 0,09478
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A03- 21015A03- 24 0,20036
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A04- 21015A04- 24 0,17610
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A05- 21015A05- 24 0,19851
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A101 21015A101 81 0,10054
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A111 21015A111 80 0,14228
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A12- 21015A12- 81 0,17219
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A13- 21015A13- 23 0,13138
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A142 21015A142 80 0,10383
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A152 21015A152 81 0,10609
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A20- 21015A20- 80 0,26410
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A21- 21015A21- 80 0,09098
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A22- 21015A22- 82 0,15040
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A231 21015A231 80 0,07361
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A24- 21015A24- 23 0,13981
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A272 21015A272 80 0,07906
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A30- 21015A30- 26 0,17630
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A31- 21015A31- 26 0,14649
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A32- 21015A32- 26 0,16685
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A33- 21015A33- 26 0,10712
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A34- 21015A34- 27 0,08502
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A35- 21015A35- 27 0,11473
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A36- 21015A36- 27 0,16716
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A40- 21015A40- 22 0,17888
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A41- 21015A41- 22 0,17209
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A421 21015A421 22 0,09232
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A43- 21015A43- 21 0,20314
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A44- 21015A44- 21 0,15832
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A45- 21015A45- 22 0,04739
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A50- 21015A50- 28 0,26883
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A51- 21015A51- 88 0,15975
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A52- 21015A52- 30 0,27530
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A53- 21015A53- 26 0,18124
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A54- 21015A54- 28 0,24827
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A612 21015A612 22 0,14053
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A622 21015A622 23 0,06898
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A63- 21015A63- 27 0,08820
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A64- 21015A64- 26 0,12429
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A70- 21015A70- 85 0,08769
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A71- 21015A71- 85 0,12912
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A721 21015A721 85 0,09612
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A73- 21015A73- 87 0,11349
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A77- 21015A77- 87 0,50178
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A782 21015A782 85 0,07515
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A811 21015A811 82 0,11462
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A822 21015A822 82 0,02868
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A831 21015A831 82 0,33010
Schaarbeek/Schaerbeek 21015 A883 21015A883 82 0,06857
Ukkel/Uccle 21016 A00- 21016A00- 116 0,39976
Ukkel/Uccle 21016 A01- 21016A01- 114 0,80825
Ukkel/Uccle 21016 A02- 21016A02- 116 0,16528
Ukkel/Uccle 21016 A03- 21016A03- 116 0,33619
Ukkel/Uccle 21016 A042 21016A042 108 0,07832
Ukkel/Uccle 21016 A05- 21016A05- 45 0,23648
Ukkel/Uccle 21016 A102 21016A102 109 0,68905
Ukkel/Uccle 21016 A111 21016A111 109 0,34433
Ukkel/Uccle 21016 A12- 21016A12- 109 0,69849
Ukkel/Uccle 21016 A214 21016A214 109 0,04298
Ukkel/Uccle 21016 A225 21016A225 109 0,09098
Ukkel/Uccle 21016 A232 21016A232 108 0,16960
Ukkel/Uccle 21016 A311 21016A311 110 0,89832
Ukkel/Uccle 21016 A322 21016A322 110 0,17723
Ukkel/Uccle 21016 A331 21016A331 110 0,05774
Ukkel/Uccle 21016 A342 21016A342 111 2,51401
Ukkel/Uccle 21016 A400 21016A400 113 0,46643
Ukkel/Uccle 21016 A410 21016A410 113 0,18567
Ukkel/Uccle 21016 A429 21016A429 113 0,43370
Ukkel/Uccle 21016 A44- 21016A44- 114 0,39192
Ukkel/Uccle 21016 A490 21016A490 113 1,09885
Ukkel/Uccle 21016 A521 21016A521 112 0,46181
Ukkel/Uccle 21016 A533 21016A533 115 0,21077
Ukkel/Uccle 21016 A601 21016A601 115 0,21961
Ukkel/Uccle 21016 A610 21016A610 112 0,17974
Ukkel/Uccle 21016 A620 21016A620 112 0,53592
Ukkel/Uccle 21016 A639 21016A639 112 0,73986
Ukkel/Uccle 21016 A64- 21016A64- 115 0,36863
Ukkel/Uccle 21016 A65- 21016A65- 115 0,08395
Ukkel/Uccle 21016 A701 21016A701 115 0,27765
Ukkel/Uccle 21016 A71- 21016A71- 115 0,44645
Ukkel/Uccle 21016 A72- 21016A72- 115 0,13777
Ukkel/Uccle 21016 A731 21016A731 115 0,08114
Ukkel/Uccle 21016 A772 21016A772 115 0,26279
Ukkel/Uccle 21016 A80- 21016A80- 44 0,17603
Ukkel/Uccle 21016 A81- 21016A81- 44 0,22714
Ukkel/Uccle 21016 A82- 21016A82- 44 0,42727
Ukkel/Uccle 21016 A831 21016A831 108 0,61173
Ukkel/Uccle 21016 A841 21016A841 108 0,25867
Ukkel/Uccle 21016 A85- 21016A85- 44 0,26440
Ukkel/Uccle 21016 A901 21016A901 116 0,24291
Ukkel/Uccle 21016 A912 21016A912 116 0,15856
Ukkel/Uccle 21016 A922 21016A922 116 0,13365
Ukkel/Uccle 21016 A933 21016A933 117 0,44876
Ukkel/Uccle 21016 A943 21016A943 46 0,05442
Ukkel/Uccle 21016 A954 21016A954 116 0,01747
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A000 21017A000 103 0,14326
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A01- 21017A01- 103 0,16886
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A021 21017A021 103 0,06296
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A031 21017A031 103 0,14864
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A041 21017A041 103 0,12961
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A08- 21017A08- 103 0,60600
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A11- 21017A11- 101 0,25573
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A12- 21017A12- 101 0,36332
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A13- 21017A13- 104 0,21080
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A212 21017A212 104 0,40974
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A220 21017A220 101 0,10958
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A230 21017A230 103 0,16647
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A240 21017A240 103 0,20303
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A312 21017A312 105 0,03148
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A323 21017A323 105 0,09115
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A374 21017A374 105 0,06416
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A41- 21017A41- 106 0,14674
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A421 21017A421 105 0,05648
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A432 21017A432 105 0,16985
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A443 21017A443 105 0,03646
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A451 21017A451 105 0,14754
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A501 21017A501 104 0,03626
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A512 21017A512 104 0,12343
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A523 21017A523 104 0,18679
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A534 21017A534 104 0,02779
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A541 21017A541 104 0,15053
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A613 21017A613 104 0,04473
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A624 21017A624 104 0,09882
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A635 21017A635 101 0,07960
Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort
21017 A696 21017A696 104 0,08697
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A00- 21018A00- 90 0,15689
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A01- 21018A01- 93 0,23766
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A02- 21018A02- 89 0,11280
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A031 21018A031 89 0,08453
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A04- 21018A04- 90 0,10124
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A05- 21018A05- 90 0,15778
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A09- 21018A09- 89 0,05368
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A12- 21018A12- 94 0,16807
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A13- 21018A13- 93 0,06950
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A14- 21018A14- 93 0,16599
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A15- 21018A15- 93 0,09985
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A19- 21018A19- 92 0,29342
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A20- 21018A20- 88 0,27118
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A21- 21018A21- 88 0,20277
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A22- 21018A22- 89 0,11873
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A24- 21018A24- 88 0,15867
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A30- 21018A30- 90 0,10816
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A311 21018A311 91 0,11191
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A32- 21018A32- 91 0,06693
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A33- 21018A33- 91 0,38843
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A34- 21018A34- 91 0,14216
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A35- 21018A35- 91 0,11409
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A37- 21018A37- 91 0,43173
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A3MJ 21018A3MJ 91 0,36806
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A41- 21018A41- 90 0,06910
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A42- 21018A42- 90 0,18112
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A43- 21018A43- 90 0,14790
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A512 21018A512 89 0,11428
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A60- 21018A60- 90 0,13762
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A61- 21018A61- 88 0,13841
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A62- 21018A62- 88 0,21710
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A63- 21018A63- 90 0,33732
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A643 21018A643 90 0,12259
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A72- 21018A72- 30 0,22175
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A81- 21018A81- 92 0,15719
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A82- 21018A82- 92 0,19634
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A83- 21018A83- 92 0,19446
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A84- 21018A84- 92 0,19535
Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert
21018 A87- 21018A87- 92 0,61008
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A001 21019A001 93 0,15213
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A01- 21019A01- 93 0,23121
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A02- 21019A02- 89 0,11506
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A03- 21019A03- 89 0,08432
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A04- 21019A04- 89 0,08471
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A052 21019A052 89 0,11862
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A10- 21019A10- 94 0,26027
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A11- 21019A11- 94 0,32067
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A12- 21019A12- 94 0,21144
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A131 21019A131 94 0,26986
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A14- 21019A14- 94 0,26828
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A15- 21019A15- 92 0,24742
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A20- 21019A20- 96 0,29635
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A21- 21019A21- 96 0,48852
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A22- 21019A22- 97 0,45194
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A231 21019A231 93 0,09638
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A242 21019A242 96 0,13078
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A252 21019A252 96 0,19681
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A30- 21019A30- 99 0,16024
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A31- 21019A31- 99 0,23744
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A32- 21019A32- 99 0,38443
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A33- 21019A33- 99 0,14827
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A34- 21019A34- 99 0,13276
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A35- 21019A35- 99 0,25938
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A40- 21019A40- 95 0,30357
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A41- 21019A41- 95 0,28874
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A42- 21019A42- 96 0,27905
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A43- 21019A43- 95 0,38947
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A441 21019A441 96 0,15668
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A45- 21019A45- 96 0,20996
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A51- 21019A51- 31 0,18999
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre
21019 A52- 21019A52- 89 0,12376


BIJLAGE II
01/12/16
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten van 2016 en tot afhouding van een bedrag ten voordele van de Brusselse Agglomeratie.
08/12/16
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie bestemd om de negatieve gevolgen voor bepaalde gemeenten teweeggebracht door de invoering van de nieuwe Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (R.V.O.H.R.) voor 2016 bij te sturen.
08/12/16
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een bijzondere dotatie bestemd om sommige negatieve gevolgen van de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten voor 2016 bij te sturen.
20/07/16
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 10 van de ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
26/05/16
Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van het aandeel van elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn voor het boekjaar 2016 en de betalingsmodaliteiten.


begin

Publicatie : 2017-09-14