einde

Publicatie : 2020-10-06

Beeld van de publicatie
VLAAMSE OVERHEID

2 OKTOBER 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening (1)Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 2 van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, gewijzigd bij de decreten van 10 december 2010, 19 december 2014 en 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 5° wordt de zinsnede ", met inbegrip van de coöperatieve vennootschap, vermeld in artikel 350 tot en met artikel 436 van het wetboek van 7 mei 1999 van vennootschappen," opgeheven;
2° in punt 11° wordt het woord "federale" opgeheven.
Art. 3. In artikel 3, § 3, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt:
"3° als de kredietnemer een zelfstandige is, dan kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;";
2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt:
"4° als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon;";
3° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"5° als de kredietnemer een vennootschap is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van:
a) meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van deze vennootschap;
b) rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel, vermeld in punt a), tot gevolg zou hebben.".
Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
"De Winwinlening heeft een looptijd van vijf tot tien jaar. Ze kan in één keer op de eindvervaldag terugbetaald worden of volgens een aflossingstabel, ondertekend door de kredietgever en kredietnemer, die wordt gevoegd bij de akte van de Winwinlening. De Winwinlening kan bovendien bepalen dat de kredietnemer een Winwinlening vervroegd kan aflossen door een eenmalige betaling van het openstaande saldo in hoofdsom en in interest.";
2° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
"Het totale openstaande bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer Winwinleningen aan een of meer kredietnemers uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, bedraagt ten hoogste 75.000 euro per kredietgever.";
3° in paragraaf 1 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:
"Het totale openstaande bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer Winwinleningen aan een kredietnemer uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, bedraagt ten hoogste 300.000 euro per kredietnemer.";
4° in paragraaf 2, eerste lid, 5°, worden de woorden "in geval van schrapping van ambtswege" vervangen door de woorden "in geval van ambtshalve schrapping".
Art. 5. In artikel 7 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
"Te rekenen vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin een Winwinlening is gesloten, houdt de kredietgever het bewijs, dat hij in het belastbare tijdperk een of meer Winwinleningen heeft uitstaan, en het bewijs van verlenging van de looptijd van de Winwinlening als vermeld in artikel 9/1, ter beschikking van de belastingadministratie.";
2° in het derde lid worden de woorden "fiscale voordeel" vervangen door het woord "belastingkrediet".
Art. 6. In artikel 8 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
" § 3. Het rekenkundig gemiddelde van de openstaande saldi van alle uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk wordt als berekeningsgrondslag van het belastingkrediet genomen. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 75.000 euro per belastingplichtige.";
2° in paragraaf 5, tweede lid, wordt het woord "federale" opgeheven;
3° in paragraaf 5, derde tot en met zesde lid, worden de woorden "fiscale voordeel" telkens vervangen door het woord "belastingkrediet".
Art. 7. In artikel 9, § 3, van hetzelfde decreet wordt het bedrag "50.000 euro" vervangen door het bedrag "75.000 euro".
Art. 8. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt een hoofdstuk VI/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"HOOFDSTUK VI/1. - COVID-19-crisismaatregelen".
Art. 9. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt in hoofdstuk VI/1, ingevoegd bij artikel 8, een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 9/1. Ter gelegenheid van de COVID-19-crisis die de Vlaamse Regering bij besluit als dusdanig erkent, kan de Vlaamse Regering toestaan dat Winwinleningen, die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geregistreerd zijn en waarvan de contractuele looptijd in 2020 verstrijkt, door de partijen in onderlinge overeenstemming verlengd kunnen worden, zonder dat die verlenging meer dan twee jaar mag bedragen.
De Vlaamse Regering kan terugbetalingsvoorwaarden en modaliteiten koppelen aan de verlenging van de looptijd van de Winwinlening, vermeld in het eerste lid.".
Art. 10. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt in hoofdstuk VI/1, ingevoegd bij artikel 8, een artikel 9/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 9/2. Ter gelegenheid van de COVID-19-crisis die de Vlaamse Regering bij besluit als dusdanig erkent, kan de Vlaamse Regering toestaan en beslissen dat het percentage van het eenmalig belastingkrediet, vermeld in artikel 9, § 4, wordt opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging van het eenmalig belastingkrediet geldt alleen voor Winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot op de datum die de Vlaamse Regering bepaalt en ten laatste tot 31 december 2021.
De Vlaamse Regering kan terugbetalingsvoorwaarden en modaliteiten koppelen aan de verhoging van het eenmalig belastingkrediet, vermeld in het eerste lid.".
Art. 11. Dit decreet treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 6, 7 en 10, die in werking treden vanaf aanslagjaar 2021.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 2 oktober 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS
_______
Nota
(1) Zitting 2020-2021
Documenten:
- Ontwerp van decreet : 447 - Nr. 1
- Verslag : 447 - Nr. 2
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 447 - Nr. 3
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 30 september 2020.


begin

Publicatie : 2020-10-06