einde

Publicatie : 2020-07-22

Beeld van de publicatie
WAALSE OVERHEIDSDIENST

16 JULI 2020. - Decreet tot wijziging van artikel 47/15 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van een artikel 47/15bis om de maatregelen betreffende de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 te nemen (1)Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.
Art. 2. In dit decreet is het gebruik van mannelijke namen gemeenslachtig.
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid
Art. 3. In artikel 47/15, § 1, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt :
"Wanneer de arts of de verpleegkundige van het Agentschap belast met de besmettelijke ziektes tussenkomt in een toestand die individueel of familiaal benaderd kan worden, werkt hij samen met de arts van de patiėnt waarop de aangifte betrekking heeft. Wanneer de arts of de verpleegkundige van het Agentschap belast met de besmettelijke ziektes tussenkomt in een toestand die collectief benaderd kan worden, werkt hij samen met de door de gemeenschap aangewezen arts, de behandelende artsen, de plaatselijke administratieve overheden en de betrokken huisartsenkring, met wie hij overleg pleegt.". ;
b) in 1° van het tweede lid wordt het woord " behandelend" opgeheven;
c) in 2° van het tweede lid worden de woorden " voor zover mogelijk," opgeheven;
d) in 2° van het tweede lid worden de woorden "de overheid van de gemeente" vervangen door de woorden "de plaatselijke administratieve overheden";
e) punt 2° van het tweede lid wordt aangevuld met volgende zin:
""Onder plaatselijke administratieve overheden" wordt verstaan de burgemeesters, de provinciegouverneurs, de voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of hun administraties en de lokale politiediensten";
f) punt 4° van het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zinnen:
"De arts of de verpleegkundige van het Agentschap belast met de besmettelijke ziektes stuurt een rapport waarin de sluiting van een plaats, ruimte of installatie wordt gerechtvaardigd, naar de burgemeester.
De beslissing tot sluiting kan ongedaan worden gemaakt indien de omstandigheden die tot die beslissing dwongen, niet meer verenigd zijn.
De burgemeester is uit hoofde van zijn administratieve politiebevoegdheden verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen tot sluiting." ;
g) punt 5° van het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "met de steun van de arts van de patiėnt op wie de aangifte betrekking heeft; ";
h) punt 6° van het tweede lid wordt vervangen als volgt :
"6° indien nodig de afzondering te bevelen van de besmette personen of van de personen die deze besmetting zouden kunnen hebben opgelopen, voor een periode die het besmettingsgevaar niet overstijgt, die volgens de omstandigheden, wordt uitgevoerd als volgt:
a) in een ziekenhuisdienst die relevant is voor de gegeven gezondheidstoestand en die geļdentificeerd is bij de afzonderingsbeslissing die door de arts van het Agentschap belast met het toezicht op besmettelijke ziektes na overleg met het betrokken ziekenhuis is aangenomen;
b) thuis;
c) op een andere voor dit doel geschikte plaats";
i) het tweede lid wordt aangevuld met een 11°, luidend als volgt:
"11° de uitoefening van hun opdrachten te organiseren met de lokale huisartsenkring, de plaatselijke administratieve overheden en de arts die door de gemeenschap is aangewezen als referentiepersoon in geval van een collectieve toestand";
j) in het derde lid wordt de zin vervangen als volgt: "De artsen of verpleegkundigen bedoeld in lid 1 kunnen de burgemeester van de betrokken gemeente de aanbeveling verstrekken om de nodige gemeentelijke gevalbeheersingsverordeningen te nemen".
Art. 4. In Titel III van het inleidend boek wordt een nieuw artikel 47/15bis ingevoegd, luidend als volgt:
"Art. 47/15bis. § 1. Elke persoon die het grondgebied van het Franse taalgebied binnenkomt na een verblijf in een grondgebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19 dient zich onmiddellijk thuis of op een andere voor dit doel geschikte plaats in afzondering te plaatsen.
Alle personen met wie de personen die besmet zijn of waarvan er een ernstig vermoeden bestaat dat zij besmet zijn, in contact zijn geweest, dienen zich ook onmiddellijk thuis of op een andere voor dit doel geschikte plaats in afzondering te plaatsen.
De afzondering geldt voor een periode die wordt vastgesteld door de artsen van het Agentschap die belast zijn met het toezicht op besmettelijke ziektes, op basis van de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde personen zijn verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met hun huisarts, die ofwel zelf de opsporingstest uitvoert, ofwel hen naar een triage- en afnamecentrum doorverwijst om over te gaan tot de opsporing.
Alle personen die op COVID-19 positief zijn getest of voor wie de arts een dergelijke besmetting veronderstelt, dienen zich te houden aan de voorschriften van de arts.
§ 3. Een stad, gemeente, district of land die als rode zone is ingedeeld op de lijst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken wordt beschouwd als een grondgebied met een zeer hoog besmettingsrisico in de zin van paragraaf 1.
§ 4. De opdrachten en bevoegdheden van de in artikel 47/15 bedoelde artsen en verpleegkundigen zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde maatregelen.
§ 5. Onverminderd de toepassing van de straffen door het Strafwetboek bepaald worden gestraft met een geldboete van 1 tot 500 euro en met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden, of met slechts één van beide straffen, de personen die de bepalingen van dit artikel niet naleven.".
HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen
Art. 5. Dit decreet heeft uitwerking op 16 juli 2020.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 16 juli 2020.
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieėn, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS
De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY
De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
C. MORREALE
De Minister van Begroting en Financiėn, Luchthavens en Sportinfrastructuren,
J.-L. CRUCKE
De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,
P.-Y. DERMAGNE
De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,
V. DE BUE
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER
_______
Nota
(1) Zitting 2019-2020.
Stukken van het Waals Parlement, 239 (2019-2020) Nrs. 1 tot 5.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 15 juli 2020.
Bespreking.
Stemming.


begin

Publicatie : 2020-07-22