einde

Publicatie : 2018-01-16

Beeld van de publicatie
VLAAMSE OVERHEID

22 DECEMBER 2017. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen en aan bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (1)Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:
Decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen en aan bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Art. 2. Artikel 15, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoer-maat-schappij - De Lijn wordt vervangen door wat volgt:
" § 1. De raad van bestuur bestaat uit elf leden waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter. De leden worden benoemd door de Vlaamse Regering. Twee bestuurders namens de gemeenten worden benoemd in overleg met de representatieve organisatie van de gemeenten en van het Vlaamse Gewest. EÚn bestuurder wordt benoemd op voordracht van de representatieve organisaties van werknemers en werkgevers, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Vier onafhankelijke bestuurders worden aangesteld conform de artikelen 5 en 6 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.".
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens
Art. 3. In artikel 5, § 2, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, vervangen bij het decreet van 28 februari 2014, wordt de zinsnede "de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijke akkoord" vervangen door de zinsnede "de wet van 31 januari 2009 betreffende de continu´teit van de ondernemingen".
Art. 4. Aan artikel 6 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Een havenbedrijf kan een vennootschap alleen oprichten en inschrijven op alle aandelen alsook, in afwijking van artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen, alle aandelen bezitten in een naamloze vennootschap, zonder beperking van duur en zonder geacht te worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van die vennootschap.".
Art. 5. In artikel 14bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
"Met behoud van de toepassing van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen kan de Vlaamse Regering per haven een verordening vaststellen voor het verkeer van havenvoertuigen. De Vlaamse Regering stelt de grenzen vast van het gebied waarin die verordening van toepassing is.";
2░ in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
"In het eerste lid wordt verstaan onder havenvoertuigen: motorvoertuigen, aanhangwagens, slepen en alle gespecialiseerde voertuigen met of zonder motor, uitsluitend bestemd voor de behandeling en het vervoer tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen in een havengebied, met uitsluiting van personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.";
3░ in het tweede lid van paragraaf 3 worden de woorden "havengebied waarin de bijzondere verkeersregels van de verordening gelden" vervangen door de woorden "gebied waarin de bijzondere verkeersregels van de verordening gelden".
Art. 6. In artikel 18, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2014, wordt het derde lid opgeheven.
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Art. 7. In artikel 5, § 2, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, ingevoegd bij het decreet van 28 februari 2014, worden de -volgende wijzigingen aangebracht:
1░ punt 1░ wordt vervangen door wat volgt:
"1░ gebied waarin een verordening voor het verkeer van havenvoertuigen van toepassing is: gebied vastgesteld volgens artikel 14bis, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;";
2░ in punt 2░, eerste lid, worden de woorden "binnen het havengebied" vervangen door de zinsnede "tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen in een havengebied zoals omschreven in artikel 2, 4░, van het decreet van 2 maart 1999";
3░ in punt 2░, tweede lid, wordt het woord "havengebied" vervangen door de woorden "gebied waarin een verordening voor het verkeer van havenvoertuigen van toepassing is";
4░ in punt 2░, derde lid, wordt het woord "havengebied" vervangen door de woorden "gebied waarin een verordening voor het verkeer van havenvoertuigen van toepassing is".
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen
Art. 8. In artikel 14 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
"De concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop de LOM Oostende-Brugge die activiteiten zal verrichten, zal opgenomen worden in het ondernemingsplan, vermeld in artikel 5/1, § 1, van het Kaderdecreet. Dat ondernemingsplan zal ook de beleids- en beheersdoelstellingen van de LOM Oostende-Brugge bevatten voor het toezicht op controle-, veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, en voor de certificering van de luchthaven, zoals die voortvloeien uit de toepasselijke internationale, Europese en nationale regelgeving. De LOM Oostende-Brugge zal in haar ondernemingsplan de respectieve taken en verantwoordelijkheden concretiseren voor de uitvoering van de eventuele samenwerkingsovereenkomsten voor het luchtverkeer die het Vlaamse Gewest met de federale overheid sluit. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de LEM Oostende-Brugge, vermeld in artikel 32, § 3, van dit decreet.";
2░ er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
" § 2/1. De LOM Oostende-Brugge kan voor bijstand en ondersteuning, op juridisch, financieel, technisch en administratief vlak, bij de uitvoering van haar decretale opdracht een beroep doen op het Vlaamse Gewest. In voorkomend geval wordt daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin wederzijdse afspraken worden vastgelegd.".
Art. 9. In artikel 23, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in het eerste lid worden de zinsnede ", de onafhankelijke leden uitgezonderd" en de zin "Daarnaast kan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet onafhankelijke bestuurders co÷pteren." opgeheven;
2░ in het tweede lid wordt de zinsnede ", de onafhankelijke bestuurders uitgezonderd," opgeheven;
3░ in het derde lid wordt de zinsnede "18, § 2, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector";
4░ in het vierde lid wordt tussen de woorden "het Vlaamse Gewest" en de zinsnede ", op voordracht" het woord "of" ingevoegd;
5░ in het vierde lid wordt de zinsnede ", dan wel als onafhankelijk bestuurder geco÷pteerd werd overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet" opgeheven.
Art. 10. In artikel 47 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
"De concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop de LOM Kortrijk-Wevelgem die activiteiten zal verrichten, zal opgenomen worden in het ondernemingsplan, vermeld in artikel 5/1, § 1, van het Kaderdecreet. Dat ondernemingsplan zal ook de beleids- en beheersdoelstellingen van de LOM Kortrijk-Wevelgem bevatten voor het toezicht op controle-, veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, en voor de certificering van de luchthaven, zoals die voortvloeien uit de toepasselijke internationale, Europese en nationale regelgeving. De LOM Kortrijk-Wevelgem zal in haar ondernemingsplan de respectieve taken en verantwoordelijkheden concretiseren voor de uitvoering van de eventuele samenwerkingsovereenkomsten voor het luchtverkeer die het Vlaamse Gewest met de federale overheid sluit. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de LEM Kortrijk-Wevelgem, vermeld in artikel 65, § 3, van dit decreet.";
2░ er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
" § 2/1. De LOM Kortrijk-Wevelgem kan voor bijstand en ondersteuning, op juridisch, financieel, technisch en administratief vlak, bij de uitvoering van haar decretale opdracht een beroep doen op het Vlaamse Gewest. In voorkomend geval wordt daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten.".
Art. 11. In artikel 56, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in het eerste lid worden de zinsnede ", de onafhankelijke leden uitgezonderd" en de zin "Daarnaast kan de raad van bestuur onafhankelijke bestuurders co÷pteren overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet." opgeheven;
2░ in het tweede lid wordt de zinsnede ", de onafhankelijke leden uitgezonderd," opgeheven;
3░ in het derde lid wordt de zinsnede "18, § 2, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector";
4░ in het vierde lid wordt de zinsnede ", dan wel als onafhankelijk bestuurder ge-co÷pteerd werd overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet" opgeheven.
Art. 12. In artikel 66/12 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
"De concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop de LOM Antwerpen die activiteiten zal verrichten, zal opgenomen worden in het ondernemingsplan, vermeld in artikel 5/1, § 1, van het Kaderdecreet. Dat ondernemingsplan zal ook de beleids- en beheersdoelstellingen van de LOM Antwerpen bevatten voor het toezicht op controle-, veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, en voor de certificering van de luchthaven, zoals die voortvloeien uit de toepasselijke internationale, Europese en nationale regelgeving. De LOM Antwerpen zal in haar ondernemingsplan de respectieve taken en verantwoordelijkheden concretiseren voor de uitvoering van de eventuele samenwerkingsovereenkomsten voor het luchtverkeer die het Vlaamse Gewest met de federale overheid sluit. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de LEM Antwerpen, vermeld in artikel 66/30, § 3, van dit decreet.";
2░ er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
" § 2/1. De LOM Antwerpen kan voor bijstand en ondersteuning, op juridisch, financieel, technisch en administratief vlak, bij de uitvoering van haar decretale opdracht een beroep doen op het Vlaamse Gewest. In voorkomend geval wordt daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin wederzijdse afspraken worden vastgelegd.".
Art. 13. In artikel 66/21 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in het eerste lid worden de zinsnede ", de onafhankelijke leden uitgezonderd" en de zin "Daarnaast kan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet onafhankelijke bestuurders co÷pteren." opgeheven;
2░ in het tweede lid wordt de zinsnede ", de onafhankelijke bestuurders uitgezonderd," opgeheven;
3░ in het derde lid wordt de zinsnede "18, § 2, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector";
4░ in het vierde lid wordt tussen de woorden "het Vlaamse Gewest" en de zinsnede ", op voordracht" het woord "of" ingevoegd;
5░ in het vierde lid wordt de zinsnede ", dan wel als onafhankelijk bestuurder ge-co÷pteerd werd overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet" opgeheven.
HOOFDSTUK 6. - Gewestwegen met een tarief hoger dan nul eurocent
Art. 14. In bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt tabel "2) Overige gewestwegen met een tarief hoger dan nul eurocent" vervangen door hetgeen volgt:
"2) Overige gewestwegen met een tarief hoger dan nul eurocent:
N1    Brussel - Antwerpen - grens NL (Breda)
N2    Brussel - Hasselt - grens NL (Maastricht)
N3    Brussel - grens WalloniŰ (Luik)
N4    Brussel - grens WalloniŰ (Namen)
N5    Brussel - grens WalloniŰ (Charleroi)
N6    Brussel - grens WalloniŰ (Bergen)
N7    Halle - grens WalloniŰ (Doornik)
N8    Brussel - Ninove - Oudenaarde - Kortrijk - Ieper - Koksijde
N9    Brussel - Gent - Brugge - Oostende
N10    Mortsel - Diest
N14    Vanaf (de kruising met) R16 - (de kruising met) E34
N20    Hasselt - grens WalloniŰ (Luik)
N31 (E403) Brugge - Zeebrugge, exclusief N31 Zeebrugge tot en met de kruising met de N348
N35    Deinze - Tielt
N35    Pittem (de kruising met N50) - (de kruising met) N330
N42    Vanaf (de kruising met) N8 - grens met WalloniŰ
N43    Vanaf (de kruising met) R8 - (de kruising met) R4
N49 (E34) Antwerpen - Zelzate - Maldegem - Knokke (Knokke-Heist), exclusief N49 van Westkapelle tot aan de kruising met de R4-West
N50    Brugge - Ingelmunster - Kortrijk - grens WalloniŰ (Bergen)
N60    Gent - Oudenaarde - Ronse - grens WalloniŰ (Leuze)
N70    Gent - Antwerpen
N73    Heppen - Kinrooi (kruising met de N762)
N80    Hasselt - grens WalloniŰ (Namen)
N186    Antwerpen (Jan de Voslei)

".
HOOFDSTUK 7. - Slotbepaling
Art. 15. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 22 december 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, FinanciŰn en Energie,
B. TOMMELEIN
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS
_______
Nota
(1) Zitting 2017-2018.
Stukken. - Ontwerp van decreet, 1383 - Nr. 1.- Verslag, 1383 - Nr. 2. - Amendementen na indiening verslag, 1383 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1383 - Nr. 4.
Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 21 december 2017.


begin

Publicatie : 2018-01-16