J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/07/19/2017031098/justel

Titel
19 JULI 2017. - Gezamenlijk decreet van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid ("Open Data")

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP.WAALSE GEWEST
Publicatie : 13-09-2017 nummer :   2017031098 bladzijde : 83590       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-07-19/36
Inwerkingtreding : 01-09-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2007029016       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Begripsomschrijving en toepassingsveld
Art. 2-3
HOOFDSTUK III. - Beginselen inzake hergebruik van bestuursdocumenten
Art. 4-5
HOOFDSTUK IV. - Hergebruik en behandeling
Art. 6
HOOFDSTUK V. - Hergebruiksvoorwaarden
Art. 7-8
HOOFDSTUK VI. - Beroep
Art. 9
HOOFDSTUK VII. - Vrije concurrentie en transparantie
Art. 10-11
HOOFDSTUK VIII. - Slotbepaling
Art. 12-13

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Dit gezamenlijke decreet zet Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, om.

  HOOFDSTUK II. - Begripsomschrijving en toepassingsveld

  Art. 2. Voor de toepassing van dit gezamenlijke decreet, wordt verstaan onder:
  1° de overheidsinstelling :
  a) het Waalse Gewest;
  b) de Franse Gemeenschap;
  c) de publiekrechtelijke rechtspersonen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder het Waalse Gewest ressorteren;
  d) de publiekrechtelijke rechtspersonen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de Franse Gemeenschap ressorteren;
  e) de publiekrechtelijke rechtspersonen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ressorteren;
  f) de gemeenten, provincies en alle andere territoriale collectiviteiten;
  g) de personen, ongeacht hun vorm of aard, die :
  - opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn;
  - rechtspersoonlijkheid hebben;
  - en waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de overheidsinstellingen vermeld in a), b), c), d), e) of f) worden gefinancierd, hetzij het beheer onderworpen is aan het toezicht van deze overheden of instellingen, hetzij de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend orgaan of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door deze overheden of instellingen zijn aangewezen;
  h) de vereniging bestaande uit één of meer overheidsinstellingen als bedoeld onder a), b), c), d), e), f) of g);
  2° het bestuursdocument : de informatie, of gedeelte ervan, die in een bepaalde vorm is opgeslagen en waarover een overheidsinstelling beschikt, ongeacht de drager waarop de informatie zich bevindt of ongeacht de vorm waarin de informatie opgeslagen is;
  3° de persoonsgegevens: de informatie bedoeld in artikel 1, § 1 ervan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  4° het hergebruik : het gebruik, door natuurlijke of rechtspersonen, van bestuursdocumenten waarover de overheidsinstellingen beschikken, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden andere dan het oorspronkelijke doel van het vervullen van openbare taken waarvoor de bestuursdocumenten zijn geproduceerd.
  De uitwisseling van documenten tussen overheidsinstellingen uitsluitend met het oog op de vervulling van hun openbare taken is geen hergebruik in de zin van dit decreet;
  5° de licentie : document uitgaande van een overheidsinstelling dat tot doel heeft de voorwaarden voor hergebruik voor beide partijen, de licentieverlenende overheid en de licentiehouder, vast te leggen;
  6° beschikken over : in het bezit zijn van of een zekere mate van zeggenschap hebben over of worden beheerd door een overheidsinstelling;
  7° geschrift : opvolging van duidelijke, gehandtekende en toegankelijke tekens die nadien kunnen worden geraadpleegd ongeacht hun drager en hun wijze van overdracht;
  8° machinaal leesbaar formaat : het bestandsformaat dat zodanig is gestructureerd dat softwaretoepassingen specifieke gegevens gemakkelijk kunnen identificeren, herkennen en extraheren, beschrijvingen van individuele feiten met inbegrip van hun interne structuur;
  9° open formaat : één bestandsformaat dat platformonafhankelijk is en voor het publiek beschikbaar is zonder enige beperking die het hergebruik verhindert;
  10° formele open standaard: een technische specificatie die schriftelijk vastgesteld is, met vermelding van de vereisten betreffende de wijze waarop de interoperabiliteit van de software wordt gegarandeerd;
  11° metagegevens : de informatie waarin bestuursdocumenten worden beschreven, en die het mogelijk maakt bedoelde bestuursdocumenten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken;
  12° instellingen van het hoger onderwijs : de instellingen van de overheidssector die postsecundair hoger onderwijs verstrekken dat tot een academisch diploma leidt.

  Art. 3. § 1er. Dit gezamenlijk decreet is van toepassing op alle volledige en afgewerkte bestuursdocumenten.
  § 2. Dit gezamenlijk decreet is niet van toepassing op :
  1° de bestuursdocumenten waarvan de verstrekking niet tot de openbare opdrachten van de betrokken overheidsinstelling behoort. De omvang van de overheidstaken is transparant en kan aan toetsing worden onderworpen;
  2° de bestuursdocumenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten;
  3° documenten waartoe de toegang is uitgesloten op basis van de geldende toegangsregelingen, onder meer wegens:
  - de bescherming van de nationale veiligheid, defensie of openbare veiligheid;
  - het statistisch geheim;
  - het handelsgeheim;
  4° de bestuursdocumenten waartoe enkel toegang kan worden verkregen op grond van regels die voorzien in een recht van persoonlijke toegang of persoonlijk belang;
  5° de bestuursdocumenten die in het bezit zijn van openbare omroepen of hun dochterondernemingen en van andere instellingen of hun dochterondernemingen ten behoeve van de vervulling van een openbare omroepopdracht:
  6° de bestuursdocumenten in het bezit van door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen en door onderzoeksinstellingen, met inbegrip van organisaties die zijn opgericht voor de overdracht van onderzoeksresultaten, scholen, universiteiten, met uitzondering van universiteitsbibliotheken;
  7° de bestuursdocumenten in het bezit van andere culturele instellingen dan bibliotheken, musea en archieven;
  8° gedeelten van besuursdocumenten die alleen logo's, wapens en insignes bevatten.
  De bestuursdocumenten die door een overheidsinstelling onvoorwaardelijk ter beschikking worden gesteld, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit gezamenlijk decreet.

  HOOFDSTUK III. - Beginselen inzake hergebruik van bestuursdocumenten

  Art. 4. Het bestuursdocument kan worden hergebruikt overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit gezamenlijk decreet.
  Nochtans kan het bestuursdocument waarvoor intellectuele eigendomsrechten berusten bij bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven, hergebruikt worden overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit gezamenlijk decreet als dit hergebruik toegestaan is.
  Op het document dat uit het hergebruik voortvloeit, worden de bronnen en de datum van de laatste bijwerking vermeld. Daarenboven neemt het de integriteit en de aard van het bestuursdocument in acht.
  De overheidsinstelling kan, met behulp van een licentie, het hergebruik onderwerpen aan bijkomende voorwaarden. Deze voorwaarden mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.

  Art. 5. § 1. Het coördinatiecomité van het Waalse Gewest en van de Franse Gemeenschap, hierna het comité genoemd, vergemakkelijkt het zoeken naar bestuursdocumenten en hun hergebruik.
  § 2. Het comité wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van :
  a) het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren);
  b) het " Agence du Numérique ";
  c) " e-Wallonie-Bruxelles-Simplification " (e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging);
  d) de diensten van de Waalse Regering;
  e) de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.
  Een vertegenwoordiger van de bedrijven, voorgedragen door de " Conseil économique et social de Wallonie " (Sociaal-economische raad van Wallonië), en een vertegenwoordiger van de "Union des Villes et Communes de Wallonie " (Unie van de Waalse steden en gemeenten) nemen ook deel aan het comité als waarnemer zonder te kunnen beraadslagen.
  De Regeringen van het Waalse Gewest en van de Franse Gemeenschap, hierna " de Regeringen ", kunnen samen de definitieve samenstelling van het comité aanvullen.
  § 3. Het comité bestuurt de gezamenlijke website waarbij informatie betreffende het hergebruik alsook een lijst van de beschikbare hulpbronnen met het oog op een hergebruik worden verzameld en ter beschikking gesteld.
  Het comité verwezenlijkt de strategie van de Regeringen en overheidsinstellingen betreffende het hergebruik met doelstellingen, coördineert de acties ter bevordering en ter uitvoering van dit hergebruik en bepaalt ieders verantwoordelijkheden in verband met de uitvoering van het beleid inzake hergebruik.
  Om deze doelstellingen te verwezenlijken, stelt het comité aan de Regeringen alle maatregelen, met inbegrip van, desgevallend, de wetgevings- en reglementaire evoluties die noodzakelijk blijken. Om het comité toe te laten zijn opdrachten te verwezenlijken, delen de overheidsinstellingen aan het comité, op zijn aanvraag, de informatie die noodzakelijk is voor de inventaris en de bekendmaking van hun bestuursdocumenten. De overheidsinstellingen kunnen enige vraag om advies bij het comité aanhangig maken betreffende de uitvoering van dit gezamenlijk decreet en, in wijdere zin, enige vraag die verband houdt met het hergebruik van informatie van de openbare sector.
  § 4. Het comité doet verslag aan de Regeringen betreffende de uitvoering van dit gezamenlijk decreet.

  HOOFDSTUK IV. - Hergebruik en behandeling

  Art. 6. § 1. De bestuursdocumenten die door de overheidsinstellingen ter beschikking worden gesteld, worden opgenomen en bekendgemaakt op de gezamenlijke website bestemd voor het hergebruik van informatie van de openbare sector, dat door het " Agence du Numérique " wordt beheerd.
  Wanneer bestuursdocumenten niet worden opgenomen en bekendgemaakt op het gezamenlijke portaal bestemd voor het hergebruik van informatie van de openbare sector, dient een aanvraag tot hergebruik te worden ingediend via het gezamenlijk portaal. Deze aanvraag bevat minstens de nauwkeurige aanduiding van het gevraagde bestuursdocument, een omschrijving van het beoogde hergebruik, de vorm waarin de gezochte informatie ter beschikking moet worden gesteld alsook de nagestreefde doelstelling.
  § 2. Het hergebruik wordt door de overheidsinstelling toegelaten zonder voorwaarden of met voorwaarden via standaardlicenties waarvan het (de) model(len) gezamenlijk door de Regeringen wordt(worden) bepaald.
  De licentie bestaat in een open standaardlicentie, die echter aangepast kan worden om aan een bijzondere aanvraag om juridische of technische redenen te voldoen.
  De licentie wordt op elektronische wijze voorgesteld en gebruikt, en wordt door de overheidsinstelling in een standaardexemplaar aan de aanvrager overgemaakt.
  De overheidsinstelling kan de licentie opzeggen, zonder recht te geven op een schadevergoeding, als de aanvrager aan een voorwaarde niet voldoet.
  § 3. De Regeringen bepalen gezamenlijk de procedure en de termijnen voor de behandeling van een aanvraag tot hergebruik alsook de vorm van de beslissingen.

  HOOFDSTUK V. - Hergebruiksvoorwaarden

  Art. 7. § 1. Als het bestuursdocument in de reeds bestaande formats of talen en zonder buitensporige kosten in de gevraagde vorm ter beschikking kan worden gesteld, wordt het door de overheidsinstelling in die vorm verstrekt.
  § 2. Het bestuursdocument wordt, indien mogelijk, ter beschikking gesteld op elektronische wijze in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met zijn metadata. Zowel het formaat als de metadata dienen voor zover mogelijk aan formele open standaarden te voldoen. Bij wijze van uitzondering, kan de overheidsinstelling afwijken van deze technische voorwaarden, maar moet deze beslissing met redenen omkleden.
  De overheidsinstelling wordt niet verplicht om een bestuursdocument te creëren of aan te passen of een uittreksel ervan te verstrekken, indien dit een onevenredig grote inspanning vereist die verder gaat dan een eenvoudige handeling.
  Bij stopzetting van de productie of van het bewaren van een soort bestuursdocument met het oog op het hergebruik, verspreidt de overheidsinstelling deze informatie zo spoedig mogelijk op de gezamenlijke website.
  § 3. De algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn inzake hergebruik van bestuursdocumenten mogen niet een discriminatie inhouden tegenover vergelijkbare categorieën van hergebruik.

  Art. 8. § 1. Wanneer een vergoeding wordt verlangd voor het hergebruik van bestuursdocumenten, blijft deze vergoeding beperkt tot de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding.
  § 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op :
  1° een overheidsinstelling die inkomsten moet genereren om een aanzienlijk deel van de kosten gebonden aan de uitoefening van haar opdracht van openbare dienst te dekken;
  2° een bestuursdocument waarvoor de betrokken overheidsinstelling verplicht is voldoende inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding ervan te dekken;
  3° een bibliotheek, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven.
  § 3. In de gevallen bedoeld in paragraaf 2, 1° en 2°, berekent de overheidsinstelling het bedrag van de toelage aan de hand van vooraf vastgestelde objectieve, transparante en controleerbare criteria.
  De totale inkomsten van de overheidsinstelling uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van bestuursdocumenten mogen over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen.
  De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de betrokken overheidsinstelling van toepassing zijn.
  § 4. Wanneer een vergoeding wordt toegepast door de overheidsinstelling bedoeld in paragraaf 2, 3°, mogen de totale inkomsten van de overheidsinstelling uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van bestuursdocumenten over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen.
  De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de betrokken overheidsinstelling van toepassing zijn.
  § 5. De criteria voor de vergoedingen bedoeld in de paragrafen 3 en 4 worden bepaald door een onafhankelijke instantie die gezamenlijk door de Regeringen wordt aangewezen.

  HOOFDSTUK VI. - Beroep

  Art. 9. § 1. In het kader van het hergebruik van de bestuursdocumenten:
  1° is de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur in het Waalse Gewest, bevoegd voor beroepen ingesteld tegen de beslissing van een overheidsinstelling bedoeld in artikel 2, 1°, a), c), e), f), g) of h), om toegang te krijgen tot de aanvraag tot hergebruik, voor zover deze overheidsinstellingen onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest vallen;
  2° is de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, bedoeld in artikel 8 van het decreet van 22 maart 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur in de Franse Gemeenschap, bevoegd voor beroepen ingesteld tegen de beslissing van een overheidsinstelling bedoeld in artikel 2, 1°, b), d), f) of g), om toegang te krijgen tot de aanvraag tot hergebruik, voor zover deze overheidsinstellingen onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap vallen.
  De overheidsinstelling vermeldt dit middel tot beroep in elke beslissing gebonden aan de toepassing van dit gezamenlijk decreet.
  § 2. De Commissies bedoeld in paragraaf 1 oefenen hun bevoegdheid in alle onpartijdigheid uit. Tijdens de behandeling van de beroepen, mogen ze geen enkele onderrichting krijgen.

  HOOFDSTUK VII. - Vrije concurrentie en transparantie

  Art. 10. § 1. De exclusiviteitsovereenkomst inzake hergebruik is verboden tenzij noodzakelijk voor het verlenen van een dienst van algemeen belang.
  In dit geval, dient de overheidsinstelling die het exclusiviteitsrecht heeft verleend minstens om de drie jaar na te gaan of de redenen daarvoor nog steeds geldig zijn.
  § 2. Het exclusiviteitsrecht, dat na de inwerkingtreding van dit gezamenlijk decreet wordt verleend, wordt openbaar gemaakt door de overheidsinstelling die het heeft verleend.
  § 3. De paragrafen 1 en 2 zijn niet van toepassing op de digitalisering van culturele hulpbronnen.
  De periode van exclusiviteit met betrekking tot de digitalisering van culturele hulpbronnen is echter niet langer dan tien jaar, behoudens met redenen omklede beslissing van de overheidsinstelling. In dit geval, wordt de periode van exclusiviteit tijdens het elfde jaar opnieuw geanalyseerd en, in voorkomend geval, om de zeven jaar.
  De exclusiviteitsovereenkomst bedoeld in het tweede lid is transparant en wordt openbaar gemaakt.
  In het kader van de gesloten overeenkomsten bedoeld in het tweede lid, wordt een afschrift van de gedigitaliseerde culturele hulpbronnen gratis overgemaakt aan de overheidsinstelling. Na afloop van de exclusiviteitsperiode wordt bedoeld afschrift ter beschikking gesteld voor hergebruik.
  § 4. De exclusiviteitsovereenkomst die van kracht is op 17 juli 2013 en die niet voor een uitzondering uit hoofde van de paragrafen 1 en 3 in aanmerking komt, wordt aan het eind van het contract en uiterlijk op 18 juli 2043 beëindigd.

  Art. 11. § 1. Het bestuursdocument dat beschikbaar is voor hergebruik, de eventuele voorwaarden, waaronder de standaardlicenties, alsook het bedrag van eventuele vergoedingen, grondslag voor de berekening inbegrepen, worden op de gezamenlijke website opgenomen en bekendgemaakt.
  In geval van andere retributies dan die bedoeld in paragraaf 1 en die van toepassing zijn inzake hergebruik, geeft de betrokken overheidsinstelling vooraf aan met welke factoren rekening wordt gehouden bij de berekening van die retributies. Op verzoek geeft de overheidsinstelling ook aan hoe bedoelde retributies zijn berekend in het kader van de aanvraag om hergebruik.
  § 2. De verplichtingen bedoeld in artikel 8, § 2, 2°, worden vooraf vastgesteld en indien mogelijk en passend worden zij langs elektronische weg bekendgemaakt.
  Het toezicht op deze verplichting berust bij het comité bedoeld in artikel 5. De Regeringen bepalen gezamenlijk de nadere regels van dit toezicht.

  HOOFDSTUK VIII. - Slotbepaling

  Art. 12. Het decreet van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende omzetting van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, wordt opgeheven.

  Art. 13. Dit decreet treedt in werking op de gezamenlijk door de Regeringen vastgelegde datum van 1 september 2017.
  De Regeringen kunnen een datum van inwerkingtreding bepalen die vóór deze vastgesteld in het eerste lid voor elke bepaling bepalen.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 19 juli 2017.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 19 juli 2017.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind,
Gréoli
De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek,
J.-Cl. MARCOURT
De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
R. MADRANE
De Minister van Onderwijs,
M.-M. SCHYNS
De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
FLAHAUT
De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
I. SIMONIS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2018012214
PUBLICATIE :
2018-05-29
bladzijde : 44492

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2016-2017 Stukken van het Parlement Ontwerp van decreet, nr. 435-1 Commissieamendementen, nr. 435-2 Verslag, nr. 435-3. Integraal verslag Bespreking en aanneming Vergadering van 18 juli 2017.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie