J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/07/07/2017030639/justel

Titel
7 JULI 2017. - Decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 18-07-2017 nummer :   2017030639 bladzijde : 73317       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-07-07/06
Inwerkingtreding : 01-01-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1986016195       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. In artikel 3 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995, 9 juli 2004, 11 mei 2007 en 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° punt 13 en 14 worden vervangen door wat volgt:
  "13. doden: iedere bewust gebruikte methode die resulteert in de dood van een dier;
  14. slachten: het doden van dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie;";
  2° er wordt een punt 14bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "14bis. bedwelmen: iedere bewust gebruikte methode die een dier pijnloos in een staat van bewusteloosheid en gevoelloosheid brengt, met inbegrip van methodes die onmiddellijk de dood tot gevolg hebben;".

  Art. 3. Artikel 15 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 15. § 1. Een gewerveld dier mag alleen worden gedood na voorafgaande bedwelming. Het mag alleen gedood worden door een persoon die daarvoor de nodige kennis en bekwaamheid heeft en volgens de voor het dier minst pijnlijke, snelste en meest selectieve methode.
  In afwijking van het eerste lid, mag een gewerveld dier gedood worden zonder voorafgaande bedwelming:
  1° in geval van overmacht;
  2° bij jacht of visvangst;
  3° in het kader van de bestrijding van schadelijke organismen.
  § 2. Als dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten, is de bedwelming omkeerbaar en is de dood van het dier niet het gevolg van de bedwelming.".

  Art. 4. Artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en de wet van 7 februari 2014, wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 16. § 1. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor:
  1° de methoden voor het bedwelmen en het doden van dieren volgens de omstandigheden en de diersoort;
  2° de bouw, de inrichting en de uitrusting van slachthuizen;
  3° de garantie voor een onafhankelijk optreden van de functionaris voor het dierenwelzijn;
  4° de bekwaamheid van de functionaris voor het dierenwelzijn, het personeel in de slachthuizen en de personen die betrokken zijn bij het doden van dieren, met inbegrip van de inhoud en organisatie van de opleidingen en examens, en de aflevering, intrekking en schorsing van de getuigschriften die in dat kader zijn afgeleverd.
  § 2. De Vlaamse Regering kan inrichtingen erkennen voor het gegroepeerd slachten van dieren voor particulier huishoudelijk verbruik en de voorwaarden bepalen voor het slachten buiten een slachthuis van dieren voor particulier huishoudelijk verbruik.".

  Art. 5. In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, wordt een artikel 45ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 45ter. In afwijking van artikel 15 mag de bedwelming bij runderen die geslacht worden volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten, tijdelijk onmiddellijk na het kelen plaatsvinden, en dit tot op de datum dat de Vlaamse Regering bepaalt dat omkeerbare bedwelming voor deze diersoorten praktisch toepasbaar is.".

  Art. 6. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 7 juli 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   Decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2016-2017 Stukken: Voorstel van decreet : 1213 - Nr. 1 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1213 - Nr. 2 Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 28 juni 2017.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie