einde

Publicatie : 2021-04-12

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

18 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringenFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1░, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 15 januari 2019;
Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 4 februari 2019;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 20 februari 2019;
Gelet op de beslissing van het ComitÚ van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 25 februari 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 29 mei 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 22 januari 2021;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 26 januari 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 18, § 2, B., e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed, de verstrekking 433252-433263 opgeheven.
Art. 2. In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed, wordt de volgende verstrekking toegevoegd:"
542931-542942
Doseren van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen (GAD65) . . . . . B 600
(Maximum 1) (Diagnoseregel 63)";
2░ in de rubriek Diagnoseregels worden in diagnoseregel 63 de woorden "433252-433263" vervangen door de woorden "542931-542942".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 18 maart 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE


begin

Publicatie : 2021-04-12