einde

Publicatie : 2021-04-12

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

18 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringenFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 26 februari 2019;
Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 18 maart 2019;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 8 mei 2019;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 13 mei 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 oktober 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 22 januari 2021;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 26 januari 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 9/Diversen,
a) wordt de verstrekking 545753-545764 als volgt vervangen:
"545753-545764
Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden, buiten het kader van het neonatale screeningsprogramma . . . . . B 5000
(Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregel 157)";
b) wordt de volgende prestatie toegevoegd:
"545915-545926
Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden in het kader van het neonatale screeningsprogramma . . . . . B 5000
(Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregel 157, 158)";
2° de rubriek "Cumulregels'' wordt als volgt aangevuld:
``350
De verstrekkingen 545753-545764 en 545915-545926 zijn onderling niet cumuleerbaar.'';
3° de rubriek "Diagnoseregels" wordt als volgt aangevuld:
"157
De verstrekkingen 545753-545764 en 545915-545926 mogen slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden aan de ZIV.
158
De verstrekking 545915-545926 mag enkel aan de ZIV aangerekend worden, als ze wordt uitgevoerd in een referentiecentrum voor mucoviscidose dat een overeenkomst heeft getekend met het Verzekeringscomité, op voorstel van het College van artsen-directeurs, na raadpleging van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, voor de uitvoering van een zweettest in het kader van het neonatale screeningsprogramma.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 18 maart 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE


begin

Publicatie : 2021-04-12