J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/14/2020015545/justel

Titel
14 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij KB 2021-02-25/06, art. 1)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-09-2020 en tekstbijwerking tot 21-12-2020) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 18-09-2020 nummer :   2020015545 bladzijde : 67124       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-09-14/01
Inwerkingtreding : 18-09-2020
Opheffing : 01-07-2021

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. Wanneer een activiteit van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard geen doorgang kan vinden om reden van de coronacrisis, is de persoon die deze activiteit organiseert, gerechtigd aan de houder van een betalend toegangsticket tot deze activiteit een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.
  Deze tegoedbon mag worden afgeleverd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1° een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie;
  2° de activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement;
  3° de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald;
  4° aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
  5° de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
  6° er mag aan de houder van de tegoedbon geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.
  De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever ervan aan te kopen binnen de termijn bedoeld in de bepaling onder 2° van het vorige lid.
  § 2. In afwijking van paragraaf 1 heeft de houder van het toegangsbewijs het recht op terugbetaling, wanneer hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.

  Art. 2. Wanneer de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden bedoeld in artikel 1, heeft de houder van het toegangsbewijs of van de vervangende tegoedbon recht op de terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.
  In dit geval beschikt de persoon die de activiteit organiseert, over een termijn van drie maanden na de buitenwerkingtreding van dit besluit om de houder van het toegangsbewijs terug te betalen.

  Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op [1 1 juli 2021]1.
  ----------
  (1)<MB 2020-12-15/01, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 21-12-2020>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 14 september 2020.
N. MUYLLE .

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVIII.1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende de afkondiging van de internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC) door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 30 januari 2020;
   Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
   Overwegende dat de maatregelen die werden getroffen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, langer moeten worden aangehouden dan oorspronkelijk kon worden voorzien en dat ze slechts stapsgewijze kunnen worden versoepeld;
   Overwegende dat de heropflakkering van de verspreiding van het Covid-19 virus het noodzakelijk blijft maken om voor de organisatie van evenementen strikte voorwaarden op te leggen;
   Overwegende dat de evenementensector zodoende nog steeds bijzonder zwaar getroffen blijft door de gevolgen van de coronapandemie;
   Overwegende dat de geldende voorwaarden voor veel evenementen het aantal toeschouwers dermate beperken dat ze niet kunnen worden georganiseerd onder financieel haalbare omstandigheden;
   Overwegende dat het op het huidige ogenblik niet vaststaat vanaf wanneer evenementen terug onder de gebruikelijke omstandigheden zouden kunnen doorgaan die de nodige rendabiliteit kunnen verzekeren;
   Overwegende dat organisatoren daarom genoodzaakt zijn om geplande evenementen af te gelasten;
   Overwegende dat de coronapandemie hun financiële middelen dermate hebben aangetast dat een terugbetaling van de toegangstickets bij annulering een bedreiging kan vormen voor hun verder bestaan;
   Overwegende dat het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 7 april en 8 juni 2020 en werd bevestigd door het koninklijk besluit van 18 juni 2020, ophoudt van kracht te zijn op 20 september 2020;
   Overwegende dat artikel XVIII.1, § 1, van het Wetboek van economisch recht expliciet bepaalt dat wanneer uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen de goede werking van de economie geheel of gedeeltelijk in gevaar brengen of kunnen brengen, de minister van Economie het aanbieden en verrichten van diensten kan reglementeren en dat zijn tussenkomst kan worden overwogen in de context van een nationale crisis;
   Overwegende dat de huidige Covid-19 pandemie zonder twijfel een uitzonderlijke omstandigheid is die een nationale crisis vormt;
   Overwegende dat met de voorliggende maatregel ingegrepen wordt in de levering van de dienst op de contractueel vastgelegde datum en toelaat dat deze op een latere datum doorgaat, zonder dat bij annulering van de eerste datum een terugbetaling moet gebeuren, tenzij bij uitzondering;
   Overwegende dat de voorliggende maatregel zich beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het oplossen of het vermijden van de economische moeilijkheden die worden veroorzaakt door de Covid-19 pandemie, zijnde het garanderen van de continuďteit van de economische activiteiten van de evenementensector, het garanderen van de werkgelegenheid in deze sector en het garanderen van een voldoende rijk en uitgebreid cultureel aanbod in de toekomst;
   Overwegende dat deze maatregel zich beperkt in de tijd en niet langer duurt dan voornoemde omstandigheden of gebeurtenissen vereisen.
   Overwegende dat het daarom noodzakelijk is bij hoogdringendheid verder te voorzien in ondersteunende maatregelen ten gunste van de evenementensector,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-02-2021 GEPUBL. OP 04-03-2021
  (GEWIJZIGD ART. : BEKRACHTIGING)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 15-12-2020 GEPUBL. OP 21-12-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie