J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/19/2020040675/justel

Titel
19 MAART 2020. - Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij KB 2020-06-18/01, art. 1)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-03-2020 en tekstbijwerking tot 10-06-2020) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 20-03-2020 nummer :   2020040675 bladzijde : 16587       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-19/01
Inwerkingtreding : 20-03-2020
Opheffing : 20-06-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.§ 1. Wanneer een activiteit van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard geen doorgang kan vinden om reden van de coronacrisis, is de persoon die deze activiteit organiseert, gerechtigd aan de houder van een betalend toegangsticket tot deze activiteit een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.
  Deze tegoedbon mag worden afgeleverd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :
  1° [1 een activiteit met dezelfde essentiėle kenmerken]1 wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie;
  2° de activiteit wordt opnieuw georganiseerd [1 binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement]1;
  3° de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald;
  4° aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
  5° de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
  [1 6° er mag aan de houder van de tegoedbon geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.]1
  [1 De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever ervan aan te kopen binnen de termijn bedoeld in de bepaling onder 2° van het vorige lid.]1
  § 2. In afwijking van paragraaf 1 heeft de houder van het toegangsbewijs het recht op terugbetaling, wanneer hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.
  ----------
  (1)<MB 2020-04-07/02, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 09-04-2020>

  Art. 2. Wanneer de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden bedoeld in artikel 1, heeft de houder van het toegangsbewijs of van de vervangende tegoedbon recht op de terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.
  In dit geval beschikt de persoon die de activiteit organiseert, over een termijn van drie maanden na de buitenwerkingtreding van dit besluit om de houder van het toegangsbewijs terug te betalen.

  Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking [1 zes maanden]1 na zijn inwerkingtreding.
  ----------
  (1)<MB 2020-06-08/01, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 20-06-2020>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 19 maart 2020.
N. MUYLLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVIII.1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van financiėn, gegeven op 17 maart 2020;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende de afkondiging van de internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC) door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 30 januari 2020;
   Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
   Overwegende dat de snelle uitbreiding van het SARS-CoV-2 virus tot een pandemie heeft geleid die niet voorzienbaar was;
   Overwegende het uitbreken in december 2019 van een nieuw type coronavirus (coronavirus covid-19) in China, waarvan de snelle verspreiding over de hele wereld het noodzakelijk maakt om preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van de volksgezondheid;
   Overwegende dat deze maatregelen ertoe bijdragen om een algemene uitbraak van coronavirus te bestrijden, mede ter vrijwaring van het arbeids- en productiepotentieel;
   Overwegende dat een algemene uitbraak van het coronavirus kan leiden tot een ontwrichting van de economie in haar geheel, doordat bepaalde economische sectoren zeer zwaar financieel kunnen worden getroffen, wat op zijn beurt kan leiden tot ontwrichting van andere sectoren;
   Overwegende dat het ontbreken van begeleidende maatregelen die aansluiten bij deze ter bescherming van de volksgezondheid, de goede werking van de economie in gevaar brengt;
   Overwegende dat de evenementensector, zowel de publieke als de private, bijzonder zwaar wordt getroffen door de coronacrisis als gevolg van het verbod dat op 13 maart 2020 werd uitgevaardigd en dat werd bevestigd door het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
   Overwegende dat zonder specifieke, begeleidende maatregelen de financiėle situatie van veel ondernemingen en organisaties die activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard organiseren, onhoudbaar dreigt te worden;
   Overwegende dat deze begeleidende maatregelen moeten worden beperkt tot de duur die nodig is om deze crisis te beheren,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-06-2020 GEPUBL. OP 22-06-2020
  (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 08-06-2020 GEPUBL. OP 10-06-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 07-04-2020 GEPUBL. OP 09-04-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie