einde

Publicatie : 2020-03-26

Beeld van de publicatie
VLAAMSE OVERHEID

6 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot algemeen bindendverklaring van een overeenkomst binnen vzw BO Vlas & HennepRechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 29, § 3.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Inspectie van FinanciŰn heeft advies gegeven op 13 januari 2020;
- de Raad van State heeft advies 66.959/3 gegeven op 19 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- het verhogen van de markttransparantie verbetert de efficiŰntie van de vlasmarkt, vermindert onzekerheden bij marktdeelnemers en vermijdt informatieasymmetrie;
- hiervoor zijn accurate, relevante en betrouwbare cijfers nodig, die bovendien representatief zijn voor de hele sector;
- deze algemeenbindendverklaring moet leiden tot representatieve gegevens die speculatieve en contraproductieve acties op de zeer volatiele vlasmarkt voorkomen of mitigeren.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad
- besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. De overeenkomst die opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt bindend verklaard voor alle marktdeelnemers uit de sector vlas die niet bij de brancheorganisatie vzw BO Vlas & Hennep zijn aangesloten en die de verschillende onderdelen van de vlasplant scheiden en zuiveren.
Art. 2. Dit besluit houdt op uitwerking te hebben zes jaar na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 6 maart 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

Bijlage. Overeenkomst als vermeld in artikel 1
Volgende statistische gegevens worden bezorgd aan de vzw BO Vlas & Hennep, Etienne Sabbelaan 51, 8500 Kortrijk:
1░ maandelijks te ontvangen gegevens:
a) voorraad strovlas (ton);
b) voorraad lange vezel (ton);
c) voorraad korte vezel (ton);
d) omzet lange vezel (gezwingeld) (ton);
e) omzet korte vezel (gezwingeld) (ton);
2░ jaarlijks te ontvangen gegevens:
a) beoogd gecontracteerd areaal (hectare), volgens regio, contracttype;
b) geschatte rendementen van de oogst (ton strovlas per hectare, percentage lange vezel versus strovlas, percentage korte vezel versus strovlas).
Meldingsperiode:
1░ voor de maandelijkse gegevens uiterlijk op de 20ste van elke maand, voor de voorgaande (voorbije) maand;
2░ voor de jaarlijkse gegevens:
a)voor de beoogde gecontracteerde arealen: 30 april van het teeltjaar;
b)voor de geschatte rendementen van de oogst: 31 oktober van het teeltjaar.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 tot algemeenbindendverklaring van een overeenkomst binnen vzw BO Vlas & Hennep.
Brussel, 6 maart 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS


begin

Publicatie : 2020-03-26