J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/08/21/2019014183/justel

Titel
21 AUGUSTUS 2019. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "One Wheel SCV H1" van het merk "Inmotion"

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 28-08-2019 nummer :   2019014183 bladzijde : 81652       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-08-21/01
Inwerkingtreding : 29-08-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het op de markt brengen van de hoverboards "One Wheel SCV H1" van het merk "Inmotion", geproduceerd door One Wheel, Mieregemstraat 193, 1785 Merchtem is verboden.

  Art. 2. De in artikel 1 bedoelde producten moeten uit de handel worden genomen.

  Art. 3. De in artikel 1 bedoelde producten moeten bij de consumenten teruggeroepen worden.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 21 augustus 2019.
W. BEKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Consumenten,
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, §§ 2, gewijzigd bij de wet van 18 april 2017, en 3;
   Overwegende dat de hoverboards "One Wheel SCV H1" van het merk "Inmotion" waarvan de producent "One Wheel" is, veilig moeten zijn voor de gebruikers;
   Overwegende dat deze producten onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (hierna KBM genoemd);
   Overwegende dat deze hoverboards niet voldoen aan punt 18.3 (elektrische sterkte isolatie) van de norm EN 61558-1, punt 5.6 en annex A (batterij-managementsysteem) van de norm EN 62133-2 en punt 30.2.3 (weerstand tegen brand) van de norm EN 60335-1;
   Overwegende dat deze hoverboards een risico vertonen van het overladen van de lithium-ioncellen met explosie en/of brand tot gevolg;
   Overwegende dat, ingevolge deze vaststellingen, deze producten niet voldoen aan de eisen van het KBM en artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht en als gevaarlijke producten moeten worden beschouwd;
   Overwegende dat de tekortkomingen van deze producten en de verplichtingen van de producenten in geval van terugroeping van gevaarlijke producten verscheidene malen via aangetekende brieven, telefonisch contact en mails aan One Wheel, Mieregemstraat 193, 1785 Merchtem tussen 4 maart 2019 en 7 mei 2019 werden meegedeeld;
   Overwegende dat het bovengenoemde schrijven alsook de voornoemde mails en telefonisch contact gelden als raadpleging in de zin van artikel IX.4, § 2, van het Wetboek van economisch recht;
   Overwegende dat de firma One Wheel niet heeft kunnen aantonen dat deze producten voldoen aan de eisen van het KBM en artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht;
   Overwegende dat de firma One Wheel weigert om corrigerende maatregelen te nemen (waaronder de terugroeping van de gevaarlijke producten);
   Overwegende dat deze producten het onderwerp zijn geweest van een RAPEX-melding (A12/1091/19);
   Overwegende dat het noodzakelijk is, in het belang van de veiligheid van de gebruikers, te voorkomen dat deze producten op de Belgische markt terechtkomen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie