einde

Publicatie : 2019-06-17

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingenFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede, derde, zevende en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;
Gelet op het voorstel van 25 november 2018 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen;
Gelet op adviezen van de stafhouder van de orde van advocaten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen van 29 november 2018, van de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen van 3 december 2018 en van de procureur des Konings bij het parket Antwerpen van 3 december 2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 19 februari 2019;
Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 22 maart 2019;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 11 april 2019, bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, worden de woorden "rechtbanken van koophandel" vervangen door de woorden "ondernemingsrechtbanken".
Art. 2. In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1░ in het eerste lid, worden de woorden "en voor de strafzaken inzake cybercriminaliteit" ingevoegd tussen de woorden "financiŰle strafzaken" en de woorden "zijn de afdelingen";
2░ in het tweede lid, wordt het woord "financiŰle" telkens opgeheven.
Art. 3. Hoofdstuk 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt aangevuld met een artikel 9/1, luidende :
"Art. 9/1. Voor burgerlijke zaken bedoeld in artikelen 569, 5░, 571, 572 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek is de afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.".
HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen
Art. 4. Alle zaken die reeds aanhangig zijn gemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze werden aanhangig gemaakt.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 6. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 juni 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS


begin

Publicatie : 2019-06-17