einde

Publicatie : 2019-06-14

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

26 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringenFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 61/3, ingevoegd bij de wet van 18 april 2019;
Gelet op het advies van de FSMA, gegeven op 25 maart 2019;
Gelet op advies 65/951/1 van de Raad van State, gegeven op 26 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat geen inbreuk wordt gemaakt op het recht van de kandidaat-verzekeringnemer om zich tot het Opvolgingsbureau voor de tarifering te wenden;
Overwegende dat het Tariferingsbureau de referentieroosters moet respecteren;
Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, de Minister van Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De types van kankeraandoeningen bedoeld in artikel 61/3, § 1, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarvoor de termijn wordt verkort, alsmede de chronische ziektes als bedoeld in artikel 61/3, § 2, van dezelfde wet, worden vermeld in de bijlagen bij dit besluit.
Art. 2. De minister bevoegd voor de Verzekeringen, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Sociale zaken en Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlage 1: referentierooster betreffende een aantal types van kankeraandoeningen waarvoor de termijn verkort wordt
(art. 61/3, § 1)
Type aandoening Histologische types en referentiestadia- pretherapeutische stadia Wachttijd
vanaf einde actieve behandeling van de kankeraandoening en zonder herval

Teelbalkankers

Zuivere seminomen, stadium I
Zuivere seminomen, stadium II
Niet-seminomen of gemengde tumoren,
Stadium I en II

3 jaar
6 jaar
6 jaar

Borstkankers

Lobulair of ductaal carcinoom in situ, zonder micro-infiltratie
Behandeling volgens consensus HAS/INCa
Ductaal carcinoom in situ dat bij chirurgische excisie een of meer micro-invasieve zones vertoont (scheur van het basale membraan) van niet meer dan 1 mm (langs de grootste as) en waarbij na okselonderzoek (schildwachtklier of okseluitruiming) geen invasie van de weggenomen klier of klieren te zien is
Behandeling volgens de HAS/INCa consensus

1 jaar

Huidkanker

Melanoma in situ zonder micro-infiltratie of niveau Clark I
- Volledige excisie
- Afwezigheid van dysplastische naevi

1 jaar

Baarmoederhalskanker

Klasse CIN III (of HSIL) of in situ zonder micro-infiltratie
Toepassen van een op dat moment aangepaste referentiebehandeling en opvolging volgens HAS-aanbevelingen

1 jaar

Nierkanker

- Clear cell carcinoma van de nier gediagnosticeerd na de leeftijd van 50 jaar, klasse T1N0M0 graad 1 en 2 volgens FŁhrman
- Chromofoob niercelcarcinoom, klasse T1N0M0

8 jaar
5 jaar

Kankers van de dikke darm en het rectum

Stadium Tis (stadium 0) :
- Ouder dan 50 bij de diagnose
Stadium I : T1N0M0 :
- Ouder dan 50 bij de diagnose
- Histologisch type: adenocarcinoom
Stadium I : T2N0M0 :
- Ouder dan 50 bij de diagnose
- Histologisch type : adenocarcinoom

1 jaar
4 jaar
8 jaar

Schildklierkanker

Papillair/folliculair < 45 jaar bij de diagnose, stadium I
Papillair/folliculair, 45 jaar of ouder bij de diagnose, stadium I of II
Papillair/folliculair, 45 jaar of ouder bij de diagnose, stadium III

3 jaar
3 jaar
6 jaar

Hodgkin-lymfomen

Hodgkin-lymfoom stadium 1A na een post-therapeutische opvolgingsperiode
Hodgkin-lymfoom stadia 1B en 2A na een post-therapeutische opvolgingsperiode

6 jaar
8 jaar

Acute promyelocytaire leukemie/APL/AML3

- Ongeacht het aantal leukocyten bij de diagnose
- Behandeling beŽindigd

3 jaar

We herinneren eraan dat de toegangsvoorwaarden voor een schuldsaldoverzekering op basis van de bovenvermelde termijnen enkel gelden bij afwezigheid van andere risicofactoren of bestaande pathologieŽn.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 mei 2019 tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlage 2: Referentierooster betreffende een aantal types van inzonderheid chronische ziekten waarvoor, aan de voorwaarden hierna gespecifieerd
-hetzij geen bijpremies mogen worden aangerekend, noch in een uitsluiting mag worden voorzien of de overeenkomst mag worden geweigerd ten gevolge van deze aandoening
-hetzij een geplafonneerde bijpremie kan worden aangerekend ten gevolge van deze aandoening (art. 61/3, § 2)
Type aandoening Nauwkeurige definitie Wachttijd te rekenen vanaf de diagnose Detail van de acceptatievoorwaarden en maximale bijpremie toepasbaar door de verzekeraar
Infectie door het HIV-virus - CD4 ≥ 350/mm3 over de hele historiek ;
- CD4 ≥ 500/mm3 en niet-detecteerbare virale lading 12 maanden na het opstarten van de behandeling, zonder herval gedurende 2 jaar ;
- geen AIDS-stadium ;
- geen huidige co-infectie door het HBV- of het HCV ;
- geen eerdere co-infectie door het HCV, zonder fibrosestadium hoger dan F2;
- geen coronaire hartziekte en beroerte (CVA);
- geen gebruik van illegale substanties;
- geen aanwezige kanker op dit ogenblik, noch tijdens de voorbije 10 jaar;
- geen actief tabaksgebruik;
- behandeling opgestart na januari 2005.
Biologisch bilan van minder dan 6 maanden met resultaten binnen de labonormen :
- levertesten (transaminasen ALAT, ASAT, GGT);
- nierfunctie (GFR);
- nuchtere glycemie, lipidenbalans (onderzoek naar een lipiden-afwijking);
- negatieve cotinine test in de urine.
Virale markers :
- HBV-markers : Ag HBs negatief, Negatief viraal DNA;
- HCV-markers : Negatief viraal RNA, de voorgaande 48 weken.
2 jaar - Overlijden: bijpremie begrensd tot 100 %
- Duur tussen begin behandeling en einde schuldsaldoverzekeringscontract : begrensd tot 27 jaar.
Virale hepatitis C InitiŽle fibrosis score lager dan of gelijk aan F2, bevestigd door ten minste 2 non-invasieve tests of na histologisch onderzoek
- Aanhoudende virale respons ongeacht de behandeling
- Geen eerdere periodes van infectie door het HCV-virus
- Geen co-infectie door het HIV-virus, het hepatitus B-virus
Normale echografie van de lever, zonder dysmorfie noch steatose.
48 weken vanaf het einde van de behandeling Overlijden: geen bijpremie
Chronische virale hepatitis HCV
Fibrosis score F3
Fibrosis score bij begin van de behandeling gelijk aan F3 :
- Met volgende resultaten :
o Fibroscan : 9,5 tot 12,5 kPa
o Fibrotest : 0,59 tot 0,72
o Fibrometer : 0,72 tot 0,84
- Aanhoudende virale respons ongeacht de behandeling;
- geen eerdere infectie-episodes door het HCV of hepatocellulair carcinoom (HCC);
- geen co-infectie door de virussen HIV, HBV;
- geen evolutie naar een cirrose;
- geen residuele extrahepatische manifestatie van hepatitis C (lymfoom, gemengde cryoglobulinemie, systemische vasculitis, membraan-proliferatieve glomerulonephritis, perifere neuropathieŽn, inflammatoire polyartritis);
- Hepatische echografie van minder dan 6 maanden zonder tekenen van steatose;
- Biologisch bilan van minder dan 6 maanden : normale ASAT, ALAT en Gamma GT, aantal bloedplaatjes ≥ 150 000/mm3, PT ≥ 80%, albuminemie ≥ 40g/l, AlfafoetoproteÔnemie < 10 ng/ml.
48 weken vanaf het einde van de behandeling - Overlijden: bijpremie begrensd tot 125 %
Pilocytair astrocytoom - Leeftijd bij diagnose : ≥ 18 jaar en ≤ 60 jaar
- Histologie : pilocytair astrocytoom enkel graad I
- Behandeling : alleen chirurgie met volledige excisie van de tumor
4 jaar na de chirurgische ingreep - Overlijden: toegekend zonder bijpremie
Chronische myeloÔde leukemie (CML) - Lopende behandeling
- geen detecteerbare bcr-abl transcripten met de technieken die op het ogenblik van de onderschrijving werden toegepast, en gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden voorafgaand aan de onderschrijving, met de in die periode gevalideerde technieken
5 jaar na de diagnose - Overlijden : bijpremie begrensd tot 150 %
Burkitt-leukemie/Burkitt-lymfoom/ALL3 - leeftijd ≤ 60 jaar
- Performance Status (definitie van de WGO) 0 of 1
- behandeling beŽindigd
5 naar na de diagnose - Overlijden : bijpremie begrensd tot 50 %
       
Mucoviscidose 1) Cumulatieve basisvoorwaarden :
- leeftijd ≥ 18 jaar en ≤ 40 jaar
- Niet getransplanteerd
- Body Mass Index, BMI ≥ 17 kg/m2- FEV1 ≥ 25% van de theoretische waarde
- geen diabetes
- geen pneumothorax (klaplong) het afgelopen jaar
- geen kolonisatie van Burkholderia cepacia
- geen kolonisatie van atypische MycobacteriŽn.
- Systemische corticotherapie gedurende < ( minder dan) 3 maanden het afgelopen jaar
- geen zuurstoftherapie van lange duur
- geen niet-invasieve beademing van lange duur
2) Aanvullende voorwaarden :
- hetzij : geen kolonisatie van P. aeruginosa,
- hetzij : kolonisatie van P. Aeruginosa maar geen exocriene pancreasinsufficiŽntie
Voor een leningsduur van maximum 10 jaar - Overlijden met een bijpremie begrensd tot 400 %

Type aandoening Referentiestadia-pretherapeutische stadia Wachttijd te rekenen vanaf de diagnose Detail van de acceptatievoor-waarden en maximale bijpremie

Adenocarcinoom van de prostaat in actieve bewaking

- leeftijd bij de diagnose : ≥ 55 jaar
- Klinisch stadium ≤ T1c
- PSA ≤ 10 ng/mL
- Gleason-score ≤ 6
- aantal positieve biopsieŽn ≤ 2 en % kwaadaardig weefsel per monster ≤ 50 % ; Histologie : zuiver adenocarcinoom, strikt intra-glandulair
- uitsluiting van elke behandeling en vooral van hormoontherapie

Geen wachttijd

- Overlijden:
bijpremie begrensd tot 75 %
Adenocarcinoom van de prostaat
Stadium

Criteria

PSA na radicale prostatectomie (dosering minder dan 6 maanden oud)

PSA na conforme radiotherapie of Curietherapie (dosering minder dan 6 maanden oud)

T1N0M0
T2aN0M0

PSA < 10ng/ml
en Gleason ≤ 6

Minder dan
0,1 ng/ml

Minder dan
1,5 ng/ml

1 jaar

Normaal tarief
T1N0M0
T2aN0M0

10ng/ml < PSA
< 20ng/ml
of
Gleason = 7

5 jaar

Normaal tarief
T2bN0M0 PSA < 20ng/ml en
Gleason ≤ 7
5 jaar Normaal tarief

We herinneren eraan dat de toegangsvoorwaarden voor een schuldsaldoverzekering op basis van de bovenvermelde bijpremies enkel gelden bij afwezigheid van andere risicofactoren of bestaande pathologieŽn.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 mei 2019 tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK


begin

Publicatie : 2019-06-14