J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/04/05/2019040907/justel

Titel
5 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 08-05-2019 nummer :   2019040907 bladzijde : 44214       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-04-05/26
Inwerkingtreding : 01-11-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2000011327       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-10
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder tweedehandsvoertuig het voertuig dat reeds werd ingeschreven.

  Art. 2. Bij de verkoop van een autovoertuig aan een consument door een onderneming die als maatschappelijk doel de verkoop van autovoertuigen heeft, wordt een verkoopovereenkomst opgesteld.
  De autovoertuigen die worden bedoeld, zijn: de personenauto, de auto voor dubbel gebruik, de minibus, de lichte vrachtauto en de kampeerauto, zoals omschreven in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

  Art. 3. De verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 2, bevat minstens de volgende vermeldingen:
  1° de naam of de maatschappelijke benaming, desgevallend de handelsnaam, het ondernemingsnummer, het geografische adres, het telefoonnummer en desgevallend het elektronisch adres van de onderneming;
  2° de voornaam, naam, het adres, het telefoonnummer en desgevallend het elektronisch adres van de consument;
  3° de plaats en de datum van ondertekening van de verkoopovereenkomst;
  4° een voldoende gedetailleerde beschrijving van het verkochte autovoertuig; dit detail vermeldt minstens:
  a) het merk, het model, het type, de motorisatie, de kleur en de kleurencode van het autovoertuig;
  b) in voorkomend geval, de beschrijving van de overeengekomen opties;
  c) in voorkomend geval, de toebehoren en uitrusting die worden geleverd;
  d) het chassisnummer, de stand van de kilometerteller en de datum van eerste inschrijving, wanneer het de verkoop van een tweedehands autovoertuig betreft;
  5° in een afzonderlijke rubriek "specifieke essentiėle kenmerken", de specifieke eisen die de consument aan het autovoertuig of de verkoopovereenkomst stelt en die voor hem een essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen;
  6° wanneer bij de verkoop van een autovoertuig een autovoertuig van de consument wordt overgenomen door de onderneming, een voldoende gedetailleerde beschrijving van het overgenomen voertuig; dit detail vermeldt minstens:
  a) het merk, het model, het type, de motorisatie en de kleur van het voertuig;
  b) het chassisnummer en de datum van eerste inschrijving;
  c) de stand van de kilometerteller;
  d) in voorkomend geval, de specifieke voorwaarden die de onderneming stelt voor de overname en die voor haar essentiėle kenmerken van de overeenkomst vormen;
  e) de overnameprijs;
  7° de totale prijs die door de consument moet worden betaald voor het autovoertuig, beschreven overeenkomstig de bepaling onder 4°, waarin zijn begrepen de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten, die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
  8° in voorkomend geval, het totaal netto-bedrag, zijnde het verschil tussen de prijs bedoeld in de bepaling onder 7° en de overnameprijs bedoeld in de bepaling onder 6°, e);
  9° het eventuele voorschot dat door de consument wordt betaald of moet worden betaald;
  10° de wijze en het ogenblik van betaling van het saldo;
  11° de uiterste datum en de plaats van levering van het autovoertuig;
  12° de duur van de wettelijke garantie waarop de consument recht heeft in toepassing van artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek;
  13° in voorkomend geval, een voldoende beschrijving van de commerciėle garantie; deze beschrijving omvat minstens de omvang, de duur en de voorwaarden van de commerciėle garantie, de dekking die ze biedt boven de wettelijke garantie, de identiteit van de persoon die ze biedt en de persoon of personen tot wie de consument zich kan richten wanneer hij de commerciėle garantie wil inroepen;
  14° in geval van een overeenkomst op afstand of van een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst,
  - ofwel de vermelding van het herroepingsrecht waarover de consument beschikt in toepassing van de artikelen VI.47 en VI.67 van het Wetboek van economisch recht en dat loopt tot veertien dagen na de levering van het autovoertuig;
  - ofwel de vermelding dat de consument in toepassing van de artikelen VI.53 en VI.73 van het Wetboek van economisch recht niet over een herroepingsrecht beschikt, wanneer een nieuw autovoertuig op maat wordt vervaardigd volgens de specificaties die door de consument worden gegeven;
  15° een opsomming van de documenten die aan de consument worden overgemaakt bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en bij de levering van het autovoertuig;
  16° de handtekening van de consument en van de aangestelde van de onderneming.

  Art. 4. § 1. De door de consument te betalen prijs bedoeld in artikel 3, 7°, omvat alle diensten die worden geleverd met het oog op de inwerkingstelling van het autovoertuig.
  § 2. Het voorschot bedoeld in artikel 3, 9°, mag niet meer bedragen dan vijftien procent van de prijs bedoeld in artikel 3, 7°.

  Art. 5. Wanneer een tweedehands autovoertuig wordt verkocht aan een consument, voegt de onderneming aan de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 2 een document toe overeenkomstig de bijlage aan dit besluit. Dit document bevat een beschrijvende staat van het voertuig, zijn onderdelen en componenten. Het maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst.

  Art. 6. § 1. De verkoopvoorwaarden waaronder de overeenkomst wordt afgesloten, zijn duidelijk en begrijpelijk opgesteld. Ze worden schriftelijk of op een andere duurzame gegevensdrager aan de consument bezorgd ten laatste op het ogenblik dat hij de verkoopovereenkomst ondertekent.
  § 2. De verkoopvoorwaarden bevatten uitdrukkelijk minstens de volgende bepalingen:
  1° de overeengekomen verkoopprijs is niet herzienbaar;
  2° wanneer het autovoertuig niet is geleverd op de uiterste leveringsdatum die is overeengekomen, het recht van de consument om:
  a) wanneer de leveringsdatum voor de consument essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst, overeenkomstig artikel 3, 5°, hij het recht heeft de overeenkomst onverwijld te beėindigen;
  b) in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het autovoertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld te beėindigen;
  3° de precieze termijn waarbinnen de bedragen die de consument reeds heeft betaald, worden teruggestort bij beėindiging van de overeenkomst in toepassing van de bepalingen onder 2° ; de vermelde termijn is in overeenstemming met artikel VI.43, § 3, van het Wetboek van economisch recht;
  4° het risico op verlies of beschadiging van het autovoertuig wordt in toepassing van artikel VI.44 van het Wetboek van economisch recht aan de consument overgedragen zodra hij of een door hem aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, het autovoertuig fysiek in bezit neemt, behalve de toepassing van de bepaling onder 5° ;
  5° wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het autovoertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het autovoertuig in toepassing van artikel VI.44 van het Wetboek van economisch recht overgedragen aan de consument op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de consument belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door de onderneming werd geboden;
  6° wanneer een autovoertuig van de consument wordt overgenomen, is de overnameprijs definitief, tenzij het voertuig niet meer voldoet aan de specifieke eisen die werden overeengekomen;
  7° de waardevermindering van het over te nemen autovoertuig als gevolg van een vertraging in levering van het autovoertuig dat aan de consument is verkocht, is voor rekening van de verkoper;
  8° in voorkomend geval, een precieze bepaling over de vergoedingen die door de in gebreke blijvende partij verschuldigd is aan de andere partij;
  9° in voorkomend geval, een precieze beschrijving van de kosten van bijkomende diensten die in rekening worden gebracht van de consument, met vermelding van de aangerekende bedragen, wanneer hij het autovoertuig, behalve in geval van overmacht, niet in ontvangst neemt na een schriftelijke ingebrekestelling;
  10° wanneer de verkoop een nieuw autovoertuig betreft, de mogelijkheid dat het geleverde voertuig in sommige details licht afwijkt van het bestelde model;
  11° het behoud van de wettelijke garantie door de consument die het autovoertuig volgens de instructies van de autofabrikant laat onderhouden of herstellen buiten het netwerk van door die autofabrikant erkende herstellers;
  12° de onderneming kan zich niet bevrijden van haar aansprakelijkheid voor verborgen gebreken van het autovoertuig;
  13° de specifieke contactgegevens van de onderneming voor het geval de consument een vraag of een klacht heeft in verband met de gesloten overeenkomst;
  14° wanneer de onderneming in geval van een geschil de tussenkomst aanvaardt van een gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI, titel 4, van het Wetboek van economisch recht, de gegevens van die entiteit waarop de consument een beroep kan doen;
  15° de aanduiding van de bevoegde rechtbanken, in overeenstemming met artikel VI.83, 23°, van het Wetboek van economisch recht.

  Art. 7. Zijn verboden en nietig, contractuele bedingen die strijdig zijn met de bepalingen van dit besluit of die rechtstreeks of onrechtstreeks de rechten van de consument beperken of opheffen die hem door dit besluit worden toegekend.

  Art. 8. Het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de vermeldingen van de essentiėle gegevens en de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen wordt opgeheven.

  Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 10. De minister bevoegd voor Economie en Consumenten en de minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Beschrijving van het tweedehands autovoertuig dat door de onderneming wordt verkocht
  1. Identificatie van het voertuig:
  - merk en type:
  - chassisnummer:
  2. Beschrijving
  

  
in orde sporen van slijtage te herstellen
A. Identificatiegegevens
 1. Typeplaatje    
 2. Aanduiding van het chassisnummer    
 3. Kilometerteller    
 4. Inschrijvingsbewijs    
 5. COC of gelijkvormigheidsattest    
 6. Certificaat technische keuring    
 7. Onderhoudsboekje    
B. Onderdelen
 8. Motor    
 9. Versnellingsbak    
 10. Koppeling    
 11. Differentieel    
 12. Cardanhoezen    
 13. Uitlaat    
 14. Carburatie - Injectie Diesel injectie + Verstuivers    
 15. Batterij    
 16. Radiator    
 17. Alternator    
 18. Startmotor    
 19. Aandrijfriem van accessoires    
 20. Distributieriem    
 21. Waterpomp    
C. Wielen en banden
 22. Staat van de banden    
 23. Reservewiel    
 24. Krik    
 25. Bandenherstelkit    
D. Verlichting en signalisatie
 26. Grootlichten    
 27. Kruislichten    
 28. Mistlichten vooraan    
 29. Supplementaire verlichting    
 30. Standlichten    
 31. Richtingaanwijzers    
 32. Alarm(signaal)    
 33. Achterlichten - Stoplichten    
 34. Nummerplaatverlichting    
 35. Mistlicht achteraan    
 36. Achteruitrijlicht    
 37. Reflectoren achteraan    
 38. Hoorn    
 39. Instrumentenbord: verlichting en controlelampjes    
E. Uitrustingen
 40. Ruitenwissers vooraan    
 41. Ruitensproeiers vooraan    
 42. Ruitenwisser achteraan    
 43. Ruitensproeier achteraan    
 44. Buitenspiegels    
 45. Binnenspiegel    
 46. Zetels    
 47. Gordels    
 48. Stuurwiel    
 49. Brandblusser    
 50. Verbanddoos    
 51. Airconditioning    
 52. Audio-installatie    
 53. Navigatie-installatie    
 54. Elektrische ruiten    
 55. Centrale vergrendeling    
 56. Open dak    
 57. Reservewielhouder en reservewiel    
 58. Aanhangwagenkoppeling    
 59. Gevarendriehoek    
 60. Alarmsysteem    
 61. Bluetooth-verbinding    
F. Beglazing en koetswerk
 62. Voorruit    
 63. Ruiten deuren    
 64. Achterruit    
 65. Motorkap    
 66. Kofferdeksel    
 67. Spatborden    
 68. Deuren    
 69. Bumpers    
 70. Afdekplaten    
 71. Laadbak - Cabine (bedrijfsvoertuig)    
G. Remmen - Stuurinrichting
 72. Bedrijfsrem    
 73. Handrem    
 74. Remvloeistofreservoir    
 75. Hoofdremcilinder    
 76. Rembekrachtiging    
 77. Stuurbekrachtiging    
 78. Staat van rem- en stuurleidingen    
 79. Vloeistofreservoir stuurbekrachtiging    
 80. Remblokken    
 81. Schijfremmen    
 82. Remzadels    
 83. Remkrachtverdelers    
 84. Handremkabel    
 85. Stuurhuis    
 86. Reactiestangen stuurinrichting    
 87. Kogelgewrichten stuurinrichting    
 88. Antiblokkeringssysteem (ABS)    
 89. Elektronisch stabilisatieprogramma (ESP)    
 90. Start-stopsysteem    
H. Verbindingen met het wegdek - Assen
 91. Voortrein    
 92. Achtertrein    
 93. Veren    
 94. Bollen hydropneumatische ophanging    
 95. Staat schokdempers    
 96. Wielnaven    
 97. Wiellagerhuis    
 98. Wiellagers    
 99. Driehoeksophanging    
 100. Reactiestangen    
 101. Silentblocs    
 102. Kogelgewrichten    
 103. Stabilisatiestang(en)    
 104. Silentblocs motor en versnellingsbak    
I. Bouw - koetswerk
 105. Langsliggers - Dwarsliggers    
 106. Bodem    
 107. Hulpchassis    
 108. Wieldoorgangen    
 109. Stijlen    
 110. Kale carrosserie    
 111. Chassis    
 112. Onderzijde    
J. Verontreiniging
 113. Uitlaatgassentest   

Wat de punten betreft die aangeduid staan in de kolommen "sporen slijtage" of "te herstellen" komen partijen overeen dat (1):
  - de consument hiervoor geen aanpassing vraagt voor de levering;
  - voor de volgende punten de hiernavolgende aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd voor de levering:
  ...
  Plaats en datum van ondertekening:
  handtekening van de koper handtekening van de verkoper
  
  Nota
  (1) schrappen wat niet past en/of aan te vullen

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 5 april 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s,
D. DUCARME

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VI.85, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de vermeldingen van de essentiėle gegevens en de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op 10 oktober 2018;
   Gelet op het advies van de Bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen, gegeven op 6 november 2018;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiėn, gegeven op 5 december 2018;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 9 januari 2019;
   Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
   Gelet op advies 65.227/1 van de Raad van State, gegeven op 20 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerde op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en de Minister van Middenstand Zelfstandigen en K.M.O.'s en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie