einde

Publicatie : 2019-02-06

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

24 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor specifieke investeringenDe Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;
Gelet op de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie, de artikelen 30 tot 39, 50 tot 52, 66, 71, 73 en 77;
Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, de artikelen 9 tot 12, 30 en 49;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor stedelijke integratie;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu;
Gelet op de gendertest, opgesteld op 2 maart 2018 overeenkomstig artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de evaluatie van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie van 27 juni 2018, waarbij besloten wordt dat er een positieve weerslag is op de situatie van personen met een handicap, overeenkomstig artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juni 2018;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 29 juni 2018;
Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 september 2018;
Gelet op het advies 64.667/1 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2018, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie,
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° verordening: de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013;
2° starter: de onderneming die sinds minder dan vier jaar in de Kruispuntbank van ondernemingen is ingeschreven;
3° minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die bevoegd is voor Economie;
4° BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
De in dit besluit bedoelde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief belastingen van eender welke aard.
Art. 2. De sectoren die uitgesloten zijn van de steun voor specifieke investeringen zijn opgenomen in bijlage 1.
Voor wat betreft de steun voor verfraaiing van ondernemingen in het kader van openbare werken bepaald in artikel 21 komen enkel de sectoren opgenomen in bijlage 2 in aanmerking.
HOOFDSTUK 2. - Investeringen die in aanmerking komen voor steun
Art. 3. Enkel de materiële investeringen die een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming, die gerealiseerd worden met het oog op een daadwerkelijke exploitatie door de begunstigde in het gewest en die gebeuren overeenkomstig de heersende wetgeving en verordeningen, met name inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu, komen in aanmerking.
De toelaatbare investeringen worden ingeschreven onder vaste activa in de jaarrekeningen voor de rechtspersonen of in de tabel van de afschrijvingen voor de natuurlijke personen.
Het bedrag per factuur is gelijk aan of hoger dan 500 euro.
Art. 4. De in aanmerking komende investeringen zijn de uitgaven verbonden aan activa die bestaan uit machines, uitrustingen en inrichtingen die betrekking hebben op een onroerend goed, met uitsluiting van de verwerving of de bouw van een dergelijk goed.
De materiële investeringen die het voorwerp zijn van een financieringshuur komen in aanmerking, voor zover ze hernomen zijn in materiële vaste activa.
Art. 5. Bij gemengd gebruik van een onroerend goed, komen enkel de investeringen voor het door de begunstigde gebruikte beroepsgedeelte in aanmerking.
Art. 6. Voor het niet-rollend roerend materieel, komen eveneens de vervoers-, installatie- en montagekosten in aanmerking, voor zover die laatste hernomen zijn in de materiële vaste activa.
Art. 7. De volgende investeringen komen niet aanmerking voor steun:
1° de uitgaven met een overbodig karakter;
2° de investeringen die verband houden met de uitvoer naar derde landen, als bedoeld in artikel 1, (1), d), van de verordening;
3° de investeringen bestemd voor de verhuur, tenzij de te huurstelling van de investering ondergeschikt is aan een dienst geleverd door de begunstigde;
4° de luchtvaartuigen;
5° het rollend materieel, de fietsen en de voertuigen ontworpen voor het goederen- of personenvervoer;
6° de verwerving, door een rechtspersoon, van goederen die toebehoren aan een aandeelhouder of aan een andere onderneming die van dezelfde groep deel uitmaakt;
7° de investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal, met uitzondering van de tweedehandsgoederen verworven bij een professioneel waarvan de activiteit betrekking heeft op de verkoop, terugwinning, herverwerking, hergebruik of recyclage van dergelijke goederen en met een waarborg van minimum 6 maanden.
HOOFDSTUK 3. - Steun voor investeringen om aan normen te voldoen
Art. 8. De minister verleent steun aan de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een investering verwezenlijken om de productiemethode van hun producten aan te passen aan een nieuwe milieu-, kwaliteits-, veiligheids- of hygiënenorm, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.
De bedoelde normen zijn de normen die voortvloeien uit:
1° de federale of gewestelijke milieu-, veiligheids- en hygiëneregelgeving bij gebreke van Europese regelgeving;
2° de omzetting van Europese richtlijnen en de rechtstreekse toepassing van Europese verordeningen inzake milieu, veiligheid en hygiëne in het nationaal recht.
De minister bepaalt de milieunormen die in aanmerking komen.
De minister deelt de besluiten genomen op grond van het derde lid mee aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Art. 9. Het voldoen aan nieuwe normen die gebeurt in het kader van de oprichting van een nieuwe vestigingseenheid of de verandering van een vestigingseenheid van de begunstigde is uitgesloten van steun gedurende een periode van twee jaar.
Art. 10. De investering om te voldoen aan de normen heeft betrekking op een minimaal bedrag van 5.000 euro en een maximaal bedrag van 80.000 euro.
De begunstigde kan voor eenzelfde vestigingseenheid slechts éénmaal steun krijgen om te voldoen aan eenzelfde norm.
Art. 11. De steun voor investeringen om te voldoen aan de normen bestaat uit een premie van 40 % van de in aanmerking komende investeringen.
De steun bedraagt in totaal maximaal 32.000 euro per begunstigde per kalenderjaar.
Art. 12. Voorafgaand aan de indiening van een steunaanvraag krijgt de begunstigde een verslag dat de investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de normen aanwijst. Dit verslag gaat uit van een deskundige.
De deskundige:
1° is een natuurlijk persoon;
2° is onafhankelijk van de onderneming;
3° is gespecialiseerd in het betrokken domein :
4° heeft ten minste twee jaar relevante ervaring in de loop van de vijf jaren die de aanvraag om voorafgaande toelating voorafgaan;
5° geeft blijk van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties;
6° is integer in de uitoefening van zijn functie als expert.
HOOFDSTUK 4. - Steun voor beveiligingsinvesteringen
Art. 13. De minister verleent steun aan de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die, door middel van een alarmsysteem, een mechanisch beveiligingssysteem of een videobewakingssysteem, een investeringen met betrekking tot de beveiliging van een vestigingseenheid verwezenlijken, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.
Art. 14. De investering in de installatie van een beveiligingssysteem bedraagt minimaal 3.000 euro.
Art. 15. De steun voor beveiligingsinvesteringen bestaat uit een premie van 40% van de in aanmerking komende investeringen.
Het totale steunbedrag bedraagt maximaal 10.000 euro.
Art. 16. De begunstigde geniet slechts een enkele keer per vestigingseenheid van de steun voor beveiligingsinvesteringen.
HOOFDSTUK 5. - Steun voor stedelijke integratie
Art. 17. De minister verleent steun aan de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een investering verwezenlijken die als doel heeft om de onderneming harmonisch te integreren in een stedelijke omgeving, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.
Art. 18. De investeringen die de stedelijke integratie bevorderen, zijn:
1° voor zover ze worden opgelegd door een gerechtelijke of administratieve beslissing, normen of vergunningen, de investeringen:
a) in het kader van burenhinder met betrekking tot een uitzichtprobleem, ontnemen van licht, geluid en ongepaste verlichting;
b) in het kader van de sanering van verontreinigde terreinen of met betrekking tot de behandeling van bodemvervuiling;
c) op het vlak van aanplantingen, groene daken en gevels, voor zover ze geen stedenbouwkundige last vormen;
2° de investeringen die de toegang bevorderen van personen met een beperkte mobiliteit, oudere personen en kinderwagens tot de lokalen van de begunstigde, door de installatie van elementen die de toegang vergemakkelijking of de wijziging van bestaande installaties;
3° voor zover ze de stedelijke integratie bevorderen van bestaande of nieuwe, geïntegreerde circulaire activiteiten, zoals opgenomen in het maatschappelijk doel van de begunstigde, de investeringen in materieel die:
a) rechtstreeks betrekking hebben op de inzameling, de sortering, de opslag en de terugwinning van voorwerpen of reststoffen die bedoeld zijn voor terugwinning, anders dan door energieterugwinning, door de begunstigde of door derden;
b) die een besparing van minstens 20 % van de kost van grondstoffen toelaten, met uitzondering van energie- of waterbesparende voorzieningen.
De terugwinning bedoeld in het eerste lid, 3°, a), gebeurt door producten te herstellen of te maken.
Grote ondernemingen kunnen, in afwijking van artikel 17, steun voor de investeringen bedoeld in het eerste lid, 1°, genieten.
Art. 19. De investeringen bedoeld in artikel 18, eerste lid, 1° en 3°, bedragen minimaal 5.000 euro.
De investeringen bedoeld in artikel 18, eerste lid, 2°, bedragen minimaal 3.000 euro.
Art. 20. De steun voor stedelijke integratie bestaat uit een premie van 40% van de in aanmerking komende investeringen.
De steun bedraagt in totaal maximaal 80.000 euro per begunstigde per kalenderjaar.
HOOFDSTUK 6. - Steun voor verfraaiing van ondernemingen in het kader van openbare werken
Art. 21. De minister verleent steun aan de micro-ondernemingen die gelegen zijn binnen of aan het terrein van een werffase van niveau 2 voor de renovatie van hun vitrine, gevel en de ruimtes die toegankelijk zijn voor de klanten en die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.
Machines en uitrustingen zijn uitgesloten van deze steun.
Enkel de hinder veroorzaakt door werven van niveau 2 in de zin van artikel 85 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg wordt in aanmerking genomen in het kader van de toekenning van de steun.
Art. 22. De investering in het kader van de steun voor verfraaiing van ondernemingen die openbare werken ondergaan, bedraagt minimaal 3.000 euro en maximaal 10.000 euro.
Art. 23. De steun voor verfraaiing van ondernemingen die openbare werken ondergaan bestaat uit een premie van 40% van de in aanmerking komende investeringen.
De steun bedraagt in totaal maximaal 4.000 euro per begunstigde per kalenderjaar.
De begunstigde geniet slechts eenmaal per kalenderjaar, per vestigingseenheid van de steun voor verfraaiing van ondernemingen die openbare werken ondergaan.
HOOFDSTUK 7. - Procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de steun
Afdeling 1. - Behandeling van de steunaanvraagdossiers
Art. 24. De begunstigde dient een voorafgaande aanvraag om toelating in bij BEW door middel van een typeformulier. BEW stelt het typeformulier op en stelt het ter beschikking op zijn website. Het typeformulier somt de bijlagen die de begunstigde voegt bij de voorafgaande aanvraag om toelating op.
Op straffe van niet-ontvankelijkheid ontvangt BEW de voorafgaande aanvraag om toelating voor de uitvoering van het investeringsprogramma, dit wil zeggen voor het begin van de werkzaamheden of voor de eerste verbintenis die juridische verplichtingen creëert om de activa te verwerven, met uitzondering van de voorafgaande haalbaarheidsstudies.
Voor de steun voor verfraaiing bedoeld in hoofdstuk 6 ontvangt BEW de voorafgaande aanvraag om toelating ten vroegste negenentwintig en ten laatste negentig dagen na het begin van de werf bedoeld in artikel 21.
De begunstigde geeft alle andere onder de verordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.
Art. 25. Indien de voorafgaande aanvraag om toelating volledig is, richt BEW binnen de maand van de ontvangst ervan, een ontvangstbewijs aan de begunstigde, waarop de referenties van het dossier en de naam van de behandelende ambtenaar vermeld staan.
De begunstigde mag beginnen met de uitvoering van het investeringsprogramma vanaf de datum van het ontvangstbewijs.
Indien de voorafgaande aanvraag om toelating niet volledig of niet aanvaardbaar is, betekent BEW binnen de maand van de ontvangst ervan een weigeringsbeslissing aan de begunstigde.
Art. 26. BEW ontvangt het steunaanvraagdossier aangaande het volledig verwezenlijkt en betaald investeringsprogramma binnen de zes maanden van de datum van het ontvangstbewijs bedoeld in artikel 27, § 1. De begunstigde voegt er alle nodige gegevens bij voor de berekening van het bedrag van de steun.
Indien het dossier nog niet is ontvangen richt BEW een brief tot de begunstigde binnen de termijn bedoeld in het eerste lid en ten laatste een maand voor het verstrijken ervan.
Indien BEW het steunaanvraagdossier niet ontvangt binnen de termijn bedoeld in het eerste lid, geeft BEW geen gevolg aan het dossier.
Art. 27. § 1. BEW richt binnen de maand van de ontvangst van het steunaanvraagdossier, een ontvangstbewijs aan de begunstigde.
§ 2. Indien het steunaanvraagdossier volledig is, wordt de toekenningsbeslissing betekend aan de begunstigde binnen de vier maanden van de datum van het ontvangstbewijs bedoeld in paragraaf 1.
§ 3. Indien het steunaanvraagdossier niet volledig is, somt het in paragraaf 1 bedoelde ontvangstbewijs de ontbrekende elementen op.
De begunstigde beschikt over een maand vanaf de datum van het ontvangstbewijs om zijn dossier aan te vullen.
Indien de begunstigde zijn dossier volledig aanvult, wordt de toekenningsbeslissing betekend aan de begunstigde binnen de vier maanden van de ontvangst van alle ontbrekende elementen.
Indien de begunstigde het dossier niet volledig aanvult binnen de termijn bedoeld in het tweede lid, wordt de toekenningsbeslissing rekening houdend met de beschikbare elementen betekend aan de begunstigde binnen de vier maanden van het verstrijken van de termijn.
§ 4. BEW deelt de begunstigde mee dat de steun wordt verleend overeenkomstig de verordening.
§ 5. De minister kan de beslissingstermijnen verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn.
Afdeling 2. - Vereffening van de steun
Art. 28. Indien de begunstigde een starter is, wordt de premie wordt in een enkele schijf vereffend.
Indien de begunstigde geen starter is, wordt de premie vereffend als volgt:
1° indien het bedrag van de premie lager is dan of gelijk is aan 25.000 euro, wordt de premie in een enkele schrijf vereffend;
2° indien het bedrag van de premie hoger is dan 25.000 euro en lager is dan of gelijk is aan 80.000 euro, wordt de premie in twee schijven vereffend, gespreid over twee boekhoudkundige jaren.
HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen
Art. 29. Worden opgeheven:
1° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor stedelijke integratie, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013;
2° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013;
3° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013;
De besluiten bedoeld in het eerste lid blijven evenwel van toepassing op de aanvragen die ingediend werden voor de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 30. Treden in werking op 25 maart 2019:
1° de artikelen 10 tot en met 12 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen;
2° dit besluit.
Dit besluit is van toepassing op alle dossiers waarvan de voorafgaande aanvraag om toelating vanaf de dag van de inwerkingtreding werd ingediend.
Art. 31. De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 24 januari 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN

Bijlage 1. - Sectoren die uitgesloten zijn van steun voor specifieke investeringen
Code NACE BEL 2008 Description NACE BEL 2008 Code Beschrijving
A, à l'exception de : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de : A, uitgezonderd: Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:
01.610 Activités de soutien aux cultures 01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.620 Activités de soutien à la production animale 01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
B Industries extractives B Winning van delfstoffen
Dans C : Dans industrie manufacturière : In C: In industrie:
19.100 Cokéfaction 19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten
20.600 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
24.100 Sidérurgie 24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
301 Construction navale 301 Scheepsbouw
33.150 Réparation et maintenance navale 33.150 Reparatie en onderhoud van schepen
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Dans E : Dans production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution : In E: In distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering:
36 Captage, traitement et distribution d'eau 36 Winning, behandeling en distributie van water
Dans F : Dans construction : In F: In bouwnijverheid:
41.1, à l'exception des micro entreprises starters Promotion immobilière, à l'exception des micro entreprises starters 41.1, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Ontwikkeling van bouwprojecten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Dans G : Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles : In G: In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen:
46.1 Intermédiaires du commerce de gros 46.1 Handelsbemiddeling
47.730, sauf pour l'aide aux investissements de sécurisation Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, sauf pour l'aide aux investissements de sécurisation 47.730, behalve voor de steun voor beveiligingsinvesteringen Apotheken, behalve voor de steun voor beveiligingsinvesteringen
Dans H : Dans transports et entreposage : In H: In vervoer en opslag:
49.100 Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain 49.100 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
49.200 Transports ferroviaires de fret 49.200 Goederenvervoer per spoor
49.310 Transports urbains et suburbains de voyageurs 49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49.390 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.
49.410 Transports routiers de fret, sauf services de déménagement 49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
50 Transports par eau 50 Vervoer over water
51.100 Transports aériens de passagers 51.100 Personenvervoer door de lucht
51.200 Transports aériens de fret 51.200 Goederenvervoer door de lucht
K, à l'exception des micro entreprises starters Activités financières et d'assurance, à l'exception des micro entreprises starters K, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Financiële activiteiten en verzekeringen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
L, à l'exception des micro entreprises starters Activités immobilières, à l'exception des micro entreprises starters L, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Exploitatie van en handel in onroerend goed, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Dans M : Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques : In M: In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten:
69.101, à l'exception des micro entreprises starters Activités des avocats, à l'exception des micro entreprises starters 69.101, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Activiteiten van advocaten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
69.102 Activités des notaires 69.102 Activiteiten van notarissen
69.103 Activités des huissiers de justice 69.103 Activiteiten van deurwaarders
69.109, à l'exception des micro entreprises starters Autres activités juridiques, à l'exception des micro entreprises starters 69.109, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Overige rechtskundige dienstverlening, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
70.100, à l'exception des micro entreprises starters Activités des sièges sociaux, à l'exception des micro entreprises starters 70.100, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Activiteiten van hoofdkantoren, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
70.210, à l'exception des micro entreprises starters Conseil en relations publiques et en communication, à l'exception des micro entreprises starters 70.210, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
71.201, à l'exception des micro entreprises starters Contrôle technique des véhicules automobiles, à l'exception des micro entreprises starters 71.201, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Technische controle van motorvoertuigen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
75.000, à l'exception des micro entreprises starters Activités vétérinaires, à l'exception des micro entreprises starters 75.000, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Veterinaire diensten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
O Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
P Enseignement P Onderwijs
Q, à l'exception de : Santé humaine et action sociale, à l'exception de : Q, uitgezonderd: Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:
88.104 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires 88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.109 Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur 88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
88.91 Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants 88.91 Kinderopvang
88.992 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires 88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.995 Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité 88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten
Dans S : Dans autres activités de services : In S: In overige diensten:
94 Activités des organisations associatives 94 Verenigingen
T Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Activités des organismes extra-territoriaux U Extraterritoriale organisaties en lichamen

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2019 betreffende de steun voor specifieke investeringen,
Brussel, 24 januari 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN

Bijlage 2. - Sectoren die toegestaan zijn in het kader van de steun voor verfraaiing van ondernemingen in het kader van openbare werken
Code NACE BEL 2008 Description NACE-BEL 2008 Code Beschrijving
45.113 Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( ≤ 3,5 tonnes ) 45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)
45.193 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) 45.193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45.194 Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes 45.194 Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles 45.2 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
45.32 Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles 45.32 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45.402 Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires 45.402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
47 A l'exception de 47.8 et 47.9 Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des Motocycles. A l'exception de Commerce de détail sur éventaires et marchés et Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés. 47 Behalve 47.8 en 47.9 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen. Behalve Markt- en straathandel en Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
55 Hébergement 55 Verschaffen van accommodatie
56.1 Restaurants et services de restauration mobile 56.1 Restaurants en mobiele eetgelegenheden
56.290 Autres services de restauration 56.290 Overige eetgelegenheden
56.3 Débits de boissons 56.3 Drinkgelegenheden
59.140 Projection de films cinématographiques 59.140 Vertoning van films
68.311 Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers 68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
74.201 Production photographique, sauf activités des photographes de presse 74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74.209 Autres activités photographiques 74.209 Overige fotografische activiteiten
77.110 Location et location-bail de véhicules et autres véhicules automobiles légers (<3,5 tonnes) 77.110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
77.210 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 77.210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
77.220 Location de vidéocassettes et de disques vidéo 77.220 Verhuur van videobanden, dvd's en cd's
77.291 Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage 77.291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
77.292 Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels 77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
77.293 Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers 77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77.294 Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures 77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77.295 Location et location-bail de matériel médical et paramédical 77.295 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
77.296 Location et location-bail de fleurs et de plantes 77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten
77.299 Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques n.c.a. 77.299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
77.3 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 77.3 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
79.110 Agence de voyage 79.110 Reisbureau
82.190 Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau 82.190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
95.110 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 95.110 Reparatie van computers en randapparatuur
95.120 Réparation d'équipements de communication 95.120 Reparatie van communicatieapparatuur
95.210 Réparation de produits électroniques grand public 95.210 Reparatie van consumentenelektronica
95.220 Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 95.220 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
95.230 Réparation de chaussures et d'articles en cuir 95.230 Reparatie van schoeisel en lederwaren
95.240 Réparation de meubles et d'équipements du foyer 95.240 Reparatie van meubelen en stoffering
95.250 Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 95.250 Reparatie van uurwerken en sieraden
95.290 Réparation d'autres biens personnels et domestiques 95.290 Reparatie van andere consumentenartikelen
96.012 Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers 96.012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
96.021 Coiffure 96.021 Haarverzorging
96.022 Soins de beauté 96.022 Schoonheidsverzorging
96.031 Soins funéraires 96.031 Uitvaartverzorging
96.040 Entretien corporel 96.040 Sauna's, solaria, baden enz.
96.092 Services de tatouage et de piercing 96.092 Plaatsen van tatouages en piercings
96.093 Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires 96.093 Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
96.095 Hébergement d'animaux de compagnie 96.095 Pensions voor huisdieren

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2019 betreffende de steun voor specifieke investeringen,
Brussel, 24 januari 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN


begin

Publicatie : 2019-02-06