J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/06/06/2018012703/justel

Titel
6 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-06-2018 nummer :   2018012703 bladzijde : 51016       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-06-06/07
Inwerkingtreding : 01-10-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2006022081       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2, 2░, van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 april 2013, wordt c) vervangen als volgt:
  "c) hetzij een kopie van een getuigschrift waaruit blijkt dat de competenties als zorgkundige behaald zijn door een persoon die :
  1░ geslaagd is voor het programma van het eerste jaar van de opleiding van verpleegkundige. Wanneer deze opleiding in ECTS studiepunten georganiseerd wordt, is het slagen voor de 60 ECTS studiepunten zonder overblijvende studiepunten vereist; en
  2░ een zowel theoretische als klinische opleiding heeft gevolgd die ingaat op de ouderenzorg. Deze opleidingsdomeinen kunnen al dan niet in het opleidingsprogramma van het voornoemde eerste jaar van verpleegkundige worden ge´ntegreerd; en
  3░ met vrucht minstens 150 uren stage aan het bed van de patiŰnt te hebben doorlopen - inclusief ouderenzorg. Deze stage-uren kunnen al dan niet in het opleidingsprogramma van het voornoemde eerste jaar van verpleegkundige worden ge´ntegreerd.".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 6 juni 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, geco÷rdineerd op 10 mei 2015, artikel 56 ;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige;
   Gelet op de adviezen van de Federale Raad voor Verpleegkunde, gegeven op 4 mei 2010, 27 juni 2011, 27 november 2012 en 12 september 2017 ;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 21 november 2017 ;
   Gelet op adviezen 62.952/2 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2018, en 63.319/2 van de Raad van State, gegeven op 14 mei 2018, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie