einde

Publicatie : 2017-09-25

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

15 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoortenDe Minister van Buitenlandse Zaken en Europese zaken,
Gelet op artikelen 50 tot 67 van het Consulair Wetboek, meer bepaald artikel 58, 1ste lid, 1į ;
Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 28/06/2017;
Gelet op het advies nr. 61.928/2/V van de Raad van State, gegeven op 30/08/2017 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten wordt vervangen als volgt :
"De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken kan zelf alle paspoorten en reisdocumenten afgeven.
In BelgiŽ worden paspoorten en reisdocumenten ook afgegeven door de gemeentebesturen.
Een Belg ingeschreven in een consulair bevolkingsregister kan een gewoon paspoort aanvragen en verkrijgen bij zijn eigen consulaire beroepspost van inschrijving of, na het akkoord van de consulaire beroepspost van inschrijving, bij een andere consulaire beroepspost of bij het gemeentebestuur van zijn laatste woonplaats in BelgiŽ. Woonde de Belg voordien nooit in BelgiŽ maar werd hij er wel geboren, dan is zijn gemeente van geboorte bevoegd. Woonde de Belg nooit in BelgiŽ en is hij er evenmin geboren, dan kan hij zich wenden tot het gemeentebestuur van zijn keuze."
Art. 2. Artikel 6 van het ministerieel besluit van 19 april 2014 wordt vervangen als volgt :
"Reisdocumenten voor staatlozen, vluchtelingen of vreemdelingen die niet erkend zijn als staatloze of vluchteling en die geen paspoort of reisdocument kunnen verkrijgen bij hun eigen nationale overheid of een internationale instantie, worden aangevraagd bij en uitgereikt door het gemeentebestuur waar de aanvrager in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister is ingeschreven."
Art. 3. Artikel 10 van het ministerieel besluit van 19 april 2014 wordt opgeheven.
Art. 4. Artikel 11 van het ministerieel besluit van 19 april 2014 wordt vervangen als volgt :
"Indien het bevoegde paspoortbestuur om technische of andere redenen niet in staat is om paspoorten of reisdocumenten af te geven, kan de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken een ander paspoortbestuur aanduiden om de paspoorten of reisdocumenten af te geven, of de paspoorten of reisdocumenten zelf afgeven."
Art. 5. Dit ministerieel besluit treedt in werking op 1 januari 2018.
Voor de gemeenten Brussel en Anderlecht treedt het evenwel in werking op 1 november 2017.
Brussel, 15 september 2017.
D. REYNDERS


begin

Publicatie : 2017-09-25