einde

Publicatie : 2016-02-22

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

16 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingenFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede, derde, zevende en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;
Gelet op het voorstel van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen;
Gelet op adviezen van de procureur des Konings Antwerpen, de arbeidsauditeur te Antwerpen, de hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en het gezamenlijk advies van de stafhouders van de ordes van advocaten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen;
Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 8 juli 2015;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juli 2015;
Gelet op het advies 58.097/3 van de Raad van State, gegeven op 1 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. - Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Artikel 1. De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld.
De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.
De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.
De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.
Art. 2. Voor strafzaken inzake milieu, stedenbouw, voedselveiligheid, hormonen, landbouw, dierenwelzijn en doping is de afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.
Art. 3. Voor fiscale strafzaken en strafzaken betreffende douane en accijnzen is de afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.
Art. 4. Voor strafzaken inzake intellectuele eigendom is de afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.
Art. 5. Voor strafzaken inzake uitlevering is de afdeling Turnhoutexclusief bevoegd.
Art. 6. Voor strafzaken inzake mensenhandel is de afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.
Art. 7. Voor de strafzaken inzake socio-economische zaken, die in toepassing van artikel 92, § 1/1, van het Gerechtelijk Wetboek aan een kamer met drie rechters zijn toegewezen, is de afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.
Art. 8. Voor strafzaken inzake militaire misdrijven is de afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.
Art. 9. Voor financiŽle strafzaken zijn de afdelingen Antwerpen en Mechelen exclusief bevoegd.
De afdeling Antwerpen zal de financiŽle zaken van de afdeling Antwerpen behandelen, de afdeling Mechelen zal de financiŽle zaken van de afdelingen Turnhout en Mechelen behandelen.
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
Art. 10. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen wordt opgeheven.
HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen
Art. 11. Alle zaken die reeds aanhangig zijn gemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze werden aanhangig gemaakt.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 12. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 februari 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS


begin

Publicatie : 2016-02-22