J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/04/25/2014011371/justel

Titel
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de analytische boekhouding van de aanbieder van de universele postdienst

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 03-07-2014 nummer :   2014011371 bladzijde : 51136       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-04-25/D4
Inwerkingtreding : 13-07-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Definities
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Documenten
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Controle van de gescheiden boekhouding
Afdeling 1. - Voorwerp
Art. 3
Afdeling 2. - Referentieperiode
Art. 4
Afdeling 3. - Kenmerken van het kostentoerekeningssysteem
Art. 5-6
Afdeling 4. - Kwaliteit van de informatie
Art. 7
Afdeling 5. - Verzoening van de analytische boekhouding met de algemene boekhouding
Art. 8
Afdeling 6. - Het causale verband tussen de cost drivers en de activiteiten
Art. 9-11
Afdeling 7. - Verificatie via peiling van de juistheid van de statistische gegevens die worden ingevoerd in het costing-model van de universeledienstaanbieder
Art. 12
Afdeling 8. - Verificatie van de juistheid van de indeling van de producten en diensten in universele, openbare of commerciėle producten of diensten
Art. 13-15
Afdeling 9. - Verificatie van de procedures inzake wijziging en invoering van de basisgegevens in de analytische boekhouding
Art. 16-17
HOOFDSTUK III. - Verslag van de auditeur
Art. 18
HOOFDSTUK IV. - De verklaring van het Instituut
Art. 19
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen
Art. 20
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Definities

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° wet : de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
  2° auditeur : de bevoegde en onafhankelijke instantie belast met de verificatie van de rekeningen bedoeld in art. 144quinquies van de wet;
  3° cost driver : variabele aan de hand waarvan het verband tussen een activiteit en een kost kan worden gemodelleerd;
  4° activiteiten : acties die nodig zijn om producten of diensten te leveren;
  5° "global sustaining" : kosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten of diensten van de universeledienstaanbieder, meer bepaald zijn algemene kosten;
  6° referentielijst : lijst van de cost drivers van het referentiejaar;
  7° diensten en producten van de universele dienst : het geheel van de diensten en producten die onder de universele dienst vallen zoals bepaald in artikel 142 van de wet;
  8° diensten en producten van de openbare dienst, buiten die welke bedoeld zijn in de bepaling onder 7° van dit artikel : het geheel van de diensten aangeboden in het belang van de gemeenschap door een aanbieder van postdiensten op basis van een met de Staat gesloten contract van openbare dienst, of beheerscontract;
  9° commerciėle producten en diensten : het geheel van de producten en diensten die niet universeel of openbaar zijn.

  HOOFDSTUK II. - Documenten

  Art. 2. § 1. De universeledienstaanbieder houdt de verzameling bij van de vertrouwelijke inlichtingen bedoeld in de bijlage bij dit besluit. Elk jaar wordt deze verzameling ter beschikking gehouden van de auditeur binnen 60 dagen na de afsluiting van de algemene boekhouding van de universeledienstaanbieder, via elektronische weg en via de post. De universeledienstaanbieder zendt, op aanvraag, deze verzameling aan het Instituut en de Europese Commissie via elektronische weg en per post.
  § 2. De universeledienstaanbieder levert op eigen initiatief, via elektronische weg of per post, ter goedkeuring van het Instituut voor de publicatie bedoeld in het tweede lid, een versie van het in § 1 bedoelde document, waaruit alle vertrouwelijke boekhoudkundige informatie werd verwijderd.
  De universeledienstaanbieder publiceert jaarlijks op zijn website een beschrijvend document van zijn analytische boekhouding.
  Dat document is een niet-vertrouwelijke versie van de verzameling bedoeld in § 1 van dit artikel.
  Dat beschrijvend document omvat ten minste :
  - de reikwijdte van de analytische boekhouding;
  - een beschrijving van de structuur van de werkwijze voor toewijzing via de activiteiten;
  - de toerekeningsmethodes voor de directe, indirecte en algemene kosten;
  - de manieren voor toewijzing van de middelen, de lijsten met de cost drivers per hoofdactiviteit;
  - de rechtvaardiging van elke wijziging van een van de voormelde elementen ten opzichte van het voorgaande jaar.

  HOOFDSTUK III. - Controle van de gescheiden boekhouding

  Afdeling 1. - Voorwerp

  Art. 3. De volgende elementen maken deel uit van de controle van de analytische boekhouding beoogd in de artikelen 144quinquies, 144sexies en 144septies, van de wet :
  - de afstemming van de gescheiden boekhouding op de bedrijfsboekhouding;
  - de nauwkeurigheid van de cijfers, met inbegrip van de operationele gegevens zoals de volumes;
  - de interne facturering tussen de verschillende diensten van de universeledienstaanbieder;
  - de verbanden tussen de kosten en de volumes;
  - de identificatie van de impliciete toerekeningsregels die een beduidende impact hebben op het algemene niveau van de kosten;
  - de frequentie van de update van de cost drivers gebruikt voor de kostentoerekening.

  Afdeling 2. - Referentieperiode

  Art. 4. De gescheiden boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd, ten laatste zes maanden na de afsluiting van de bedrijfsboekhouding.

  Afdeling 3. - Kenmerken van het kostentoerekeningssysteem

  Art. 5. Het systeem voor kostentoerekening en gescheiden boekhouding gebruikt door de universeledienstaanbieder verstrekt voldoende duidelijke en gedetailleerde financiėle gegevens. Aan de hand van deze informatie kan de inachtneming van de regels vermeld in de wet en in dit besluit worden gecontroleerd door een definitie en gepaste toewijzing van de inkomsten, de kosten en de bijbehorende volumes aan de diverse activiteiten die de universeledienstaanbieder beoefent.

  Art. 6. Het kostentoerekeningssysteem van de universeledienstaanbieder neemt de volgende principes in acht :
  1° causaliteitsbeginsel : de kosten worden direct of indirect toegeschreven aan de diensten die de kosten hebben veroorzaakt. De auditeur verifieert de relevantie van elke kostenpost, identificeert en kwantificeert de cost driver en gebruikt deze voor de toewijzing van de overeenstemmende kosten. Methodes van het type Activity-Based Costing (ABC) worden gebruikt;
  2° objectiviteitsbeginsel : de toewijzing van de kosten moet objectief zijn;
  3° consistentiebeginsel : de verdelingsregels zijn in de mate van het mogelijke vergelijkbaar van jaar tot jaar. Wanneer veranderingen in de methode, structuur, interne organisatie of werking een aanzienlijke impact hebben, worden de aard en de rechtvaardiging van die veranderingen duidelijk uiteengezet;
  4° transparantiebeginsel : het systeem van kostentoerekening wordt voldoende gedetailleerd en volledig gedocumenteerd.

  Afdeling 4. - Kwaliteit van de informatie

  Art. 7. § 1. De informatie gebruikt door het kostentoerekeningssysteem en de informatie die eruit wordt verkregen zijn :
  1° relevant. Ze worden gebruikt voor het besluitvormingsproces en zijn te gelegener tijd beschikbaar;
  2° betrouwbaar. Ze zijn volledig, vrij van materiėle fouten en systematische fouten, waardoor een waarheidsgetrouw beeld wordt weergegeven. Wanneer steekproeven gebruikt worden om de toewijzing van de kosten af te leiden, moeten de steekproefmethodes steunen op erkende statistische technieken;
  3° vergelijkbaar. Ze brengen de ontwikkelingen en verschillen in de tijd tot uiting;
  4° materieel. De weglating of een onjuiste weergave ervan heeft redelijkerwijze een invloed op de interpretatie van de resultaten of de besluiten die op basis van het kostentoerekeningssysteem moeten worden genomen;
  5° verifieerbaar. De gegevens kunnen worden gevolgd en op elkaar worden afgestemd aan de hand van de toewijzingsprocedure, vanaf de brongegevens tot het eindresultaat.
  § 2. De universeledienstaanbieder bewaart gedurende tien jaar de nodige gegevens om de controle van het kostentoerekeningssysteem mogelijk te maken.

  Afdeling 5. - Verzoening van de analytische boekhouding met de algemene boekhouding

  Art. 8. § 1. De universeledienstaanbieder brengt de bedragen van de kosten en de inkomsten in zijn analytische boekhouding in overeenstemming met deze vermeld in zijn algemene boekhouding.
  § 2. Binnen 30 dagen na de goedkeuring van de algemene boekhouding door de algemene vergadering verstrekt de universeledienstaanbieder aan de auditeur en aan het Instituut de resultatenrekening van het overeenstemmende jaar.
  § 3. Die verzoening neemt concreet de vorm aan van een tabel waarin de volgende informatie staat :
  1° het totale bedrag van de bedrijfskosten en -