J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/05/27/2011202870/justel

Titel
27 MEI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft het bepalen van een termijn waarbinnen een uitzendbureau effectief gebruik moet maken van een erkenning

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 17-06-2011 nummer :   2011202870 bladzijde : 35993       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-05-27/05
Inwerkingtreding : 01-07-2011

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2010036022       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In hoofdstuk 4, afdeling 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling wordt een artikel 10/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
  "Art. 10/1. Het uitzendbureau is ertoe gehouden effectief gebruik te maken van de erkenning binnen een termijn van negen maanden. Die termijn gaat in op de dag dat het uitzendbureau de beslissing tot erkenning ontvangt. De beslissing tot erkenning wordt geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na de datum van verzending."

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 27 mei 2011.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Vlaamse minister van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
  Ph. MUYTERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, artikel 12, ß 4;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling;
   Gelet op het advies van de adviescommissie voor uitzendactiviteiten, gegeven op 10 februari 2011;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 22 maart 2011;
   Gelet op advies 49.518/1 van de Raad Van State, gegeven op 5 mei 2011, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie