J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/09/10/2009011386/justel

Titel
10 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit betreffende de termijn en de modaliteiten van betaling van de administratieve geldboeten in uitvoering van artikel 21octies van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 18-09-2009 nummer :   2009011386 bladzijde : 62912       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-09-10/08
Inwerkingtreding : 28-09-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° de wet : de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;
  2° administratieve geldboeten : de administratieve geldboeten bedoeld in artikel 21bis van de wet.

  Art. 2. De administratieve geldboeten moeten betaald worden binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de kennisgeving bedoeld in artikel 21octies, derde lid, van de wet.

  Art. 3. De bedragen van de administratieve geldboeten zijn voldaan door storting op rekeningnummer BE92-6792-0058-8623, BIC : PCHQBEBB, van het Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 10 september 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
  V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, artikel 21octies, zesde lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008;
   Gelet op het advies 46.805/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie