J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/01/11/2006014009/justel

Titel
11 JANUARI 2006. - [Koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van de artikelen 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en ter bepaling van de plafonds voor de schadevergoedingen en interesten die de aanbieders van postdiensten verschuldigd zijn in geval van extracontractuele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een postzending tijdens de uitvoering van een postdienst in het kader van een openbare dienst.]<KB 2014-04-19/33, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2014>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-01-2006 en tekstbijwerking tot 22-05-2014)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 17-01-2006 nummer :   2006014009 bladzijde : 2643       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-01-11/30
Inwerkingtreding : 17-04-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Definities.
Art. 1
HOOFDSTUK II. [1 - Substantiële weerslag.]1
Art. 2
HOOFDSTUK III. [1 - Extracontractuele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een postzending tijdens de uitvoering van een postdienst in het kader van een openbare dienst.]1
Art. 3-5
HOOFDSTUK IV.
Art. 6
HOOFDSTUK V.
Art. 7
HOOFDSTUK VI. - Correctiemaatregelen.
Art. 8-9
HOOFDSTUK VII. - Indienen van de aanvragen van de individuele vergunning voor de levering van niet-voorbehouden postdiensten die deel uitmaken van de universele dienst.
Art. 10-12
HOOFDSTUK VIII. - Aanpassing van de vergunning.
Art. 13
HOOFDSTUK IX. - Retributies.
Art. 14-19
BIJLAGEN.
Art. N1-N2.Bijlage 2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Definities.

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° wet : de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
  2° Instituut : het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
  3° [1 een postdienst uitgevoerd in het kader van een openbare dienst : de universele postdienst uitgevoerd door de postoperator die is aangewezen als universele dienstverlener of door een van zijn dochterondernemingen conform artikel 13, § 3, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en elke andere aan een postoperator toevertrouwde openbare dienst.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-04-19/33, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

  HOOFDSTUK II. [1 - Substantiële weerslag.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-04-19/33, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

  Art. 2.[1 De aangewezen aanbieder van de universele dienst informeert zowel de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor de aanbieding van de universele dienst onmiddellijk en de gebruikers die getroffen worden door de onderbreking of stopzetting zo snel mogelijk :
   1. indien de stopzetting of onderbreking betrekking heeft op de ophaling of uitreiking van binnenkomende grensoverschrijdende of nationale postzendingen, in volgende onderscheiden gevallen :
   - de dienstverlening op het hele grondgebied treft gedurende meer dan 24 uur, of,
   - de dienstverlening gedurende een ononderbroken periode van meer dan 48 uur op het volledige grondgebied van meerdere aangrenzende gemeenten treft, of,
   - de dienstverlening gedurende een ononderbroken periode van meer dan 72 uur op het volledige grondgebied van één gemeente treft, of,
   2. indien de stopzetting of onderbreking betrekking heeft op de ophaling van internationaal uitgaande postzendingen met een duur van minstens één week.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-04-19/33, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

  HOOFDSTUK III. [1 - Extracontractuele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een postzending tijdens de uitvoering van een postdienst in het kader van een openbare dienst.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-04-19/33, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

  Art. 3.[1 § 1. De plafonds voor de werkelijke schadevergoedingen en interesten in geval van verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een nationale postzending naar aanleiding van een postdienst uitgevoerd in het kader van een openbare dienst, zijn als volgt vastgelegd :
   1° In geval van vertraging van een gewone zending, van een aangetekende zending of een zending met aangegeven waarde, is het plafond van de verschuldigde schadevergoedingen en interesten gelijk aan de port betaald voor de betrokken zending. De aantekenport en de kosten voor de waardeaangifte worden niet terugbetaald.
   2° In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een zending, behalve een aangetekende zending of een zending met aangegeven waarde, is het plafond van de verschuldigde schadevergoedingen en interesten gelijk aan de port betaald voor de betrokken zending.
   3° In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een aangetekende zending of een administratieve aangetekende zending (.R.P.), bedraagt het plafond van de verschuldigde schadevergoedingen en interesten vijftig keer de totale prijs per zending. De totale prijs van de