J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/08/2004023045/justel

Titel
8 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit bepalende het presentiegeld en de reiskosten van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 19-01-2005 nummer :   2004023045 bladzijde : 01500       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-12-08/37
Inwerkingtreding : 01-01-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. ß 1. Aan de voorzitter, de leden en de deskundigen van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie van de wet van 28 mei 2002 wordt een presentiegeld toegekend waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld :
  Voorzitter euro 25
  Leden en deskundigen : euro 20 per vergadering.
  Het presentiegeld wordt uitsluitend ontvangen voor de vergaderingen waaraan de leden effectief hebben deelgenomen.
  ß 2. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, genieten de voorzitter, de leden en de deskundigen de terugbetalingen van hun reiskosten.

  Art. 2. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit vanaf 1 januari 2005.
  Onze Minister van Volksgezondheid is belast, ten laste van het budget 2004, met de uitvoering van dit besluit voor de jaren 2002, 2003 en 2004.
  Gegeven te Brussel, 8 december 2004.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzonderheid op artikel 6;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel van de Federale Overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 7;
   Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van FinanciŽn bij Volksgezondheid, gegeven op 24 september 2004;
   Gelet op het gunstig advies van de Inspectie FinanciŽn bij Justitie, gegeven op 28 oktober 2004;
   Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 24 februari 2004, overeenkomstig artikel 84, ß 1, 1į van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 2 december 2004;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie