J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/02/03/2003022144/justel

Titel
3 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-02-2003 nummer :   2003022144 bladzijde : 08730       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-02-03/34
Inwerkingtreding : 21-02-2003

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de betrekkingen van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie, zal worden voorzien door detachering.
  Zij kunnen worden toegewezen aan ambtenaren die behoren tot een Federale Overheidsdienst, tot een ministerie, tot een dienst of een organisme van openbaar nut die onder de Staat valt.
  Na oproep in het Belgisch Staatsblad worden de kandidaten aangewezen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. Enkel de kandidaten die, bij hun eerste aanwijzing titularis zijn van een graad die gelijkwaardig is met een graad vermeld in de personeelsformatie, kunnen worden aangewezen.
  De gedetacheerde ambtenaren genieten een wedde die gelijk is aan de wedde waarop ze in hun oorspronkelijke dienst recht zouden hebben. De openbare dienst van oorsprong blijft de wedde van de gedetacheerde ambtenaar verder uitbetalen.

  Art. 2. De in artikel 1 bedoelde gedetacheerde ambtenaren blijven onderworpen aan het administratief en geldelijk statuut en aan de pensioenregeling die in hun oorspronkelijke openbare dienst van kracht zijn. De gedetacheerde ambtenaren behouden in hun oorspronkelijke dienst hun aanspraken op bevordering, op wedde en op bevordering in de weddeschaal.

  Art. 3. De duur van de detachering wordt beschouwd als een periode van dienstactiviteit.

  Art. 4. De gedetacheerd ambtenaar is onderworpen aan het hiŽrarchisch gezag van de Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu.

  Art. 5. De gedetacheerde ambtenaar kan vragen dat een einde wordt gemaakt aan zijn detachering, mits een vooropzeg van ťťn maand.
  De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu kan aan de detachering van de ambtenaar een einde maken mits een vooropzeg van drie maanden. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu brengt de oorspronkelijke dienst van de gedetacheerde ambtenaar hiervan op de hoogte.

  Art. 6. De ambtenaar wiens detachering wordt beŽindigd, stelt zich ter beschikking van de Minister of van de overheid waaronder hij ressorteert.

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 8. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Justitie, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 3 februari 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  J. TAVERNIER
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzonderheid op artikel 10;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het taalkader van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 3 september 2002;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 27 september 2002;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 september 2002;
   Gelet op het protocol nr. 447 van 8 januari 2003 van het Comitť voor de federale, de gemeenschaps-, en de gewestelijke overheidsdiensten;
   Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3 ß 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het nodig is zo snel mogelijk de voorwaarden voor de detachering van het administratief personeel naar de Commissie vast te leggen zodat deze kan functioneren vanaf de inwerkingtreding van de wet betreffende de euthanasie;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid Onze Minister van Justitie en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie