J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/02/03/2003022143/justel

Titel
3 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-02-2003 nummer :   2003022143 bladzijde : 08729       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-02-03/33
Inwerkingtreding : 21-02-2003

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De betrekkingen vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie worden in taalkaders verdeeld volgens de hierna vermelde tabel.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

                            Frans kader         Nederlands kader
     Trappen van de              -                     -
       hierarchie
                             Percentage            Percentage
                            betrekkingen          betrekkingen
           3                    50 %                  50 %
           4                    50 %                  50 %


  Gegeven te Brussel, 3 februari 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  J. TAVERNIER
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzonderheid op artikel 10;
   Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993, 10 april 1995 en 19 oktober 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel, die eenzelfde trap van de hiŽrarchie vormen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1996;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie;
   Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voornoemde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;
   Gelet op het advies nr. 34.190/I/PN van de Vaste Commissie voor taaltoezicht, gegeven op 6 september 2002;
   Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Justitie en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie