J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/02/03/2003022142/justel

Titel
3 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-02-2003 nummer :   2003022142 bladzijde : 08728       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-02-03/32
Inwerkingtreding : 21-02-2003

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld in toepassing van de wet betreffende de euthanasie wordt vastgesteld als volgt :

              Niveau A
  Adjunct-adviseur                 1
              Niveau B
  Administratief deskundige        1  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 3 februari 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  J. TAVERNIER
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN
  De Minister van Begroting,
  J. VANDE LANOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzonderheid op artikel 10;
   Gelet op het met redenen omkleed advies van 17 december 2002 uitgebracht door het Hoog Overlegcomitť van Sector I;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 3 september 2002;
   Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting, gegeven op 27 september 2002;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 september 2002;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Justitie en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie