J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/10/01/2001012852/justel

Titel
1 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van kennisgeving bedoeld in de artikelen 3, derde lid, en 13, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 september 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de maatregelen van de algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week en de collectieve arbeidsduurvermindering.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 05-10-2001 nummer :   2001012852 bladzijde : 33922       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-10-01/31
Inwerkingtreding : 15-10-2001

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGEN.
Art. N1, N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De kennisgeving bedoeld in artikel 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 september 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de maatregelen van de algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week en de collectieve arbeidsduurvermindering moet in overeenstemming zijn met het als bijlage 1 gevoegde model.

  Art. 2. De kennisgeving bedoeld in artikel 13, tweede lid, van hetzelfde besluit moet in overeenstemming zijn met het als bijlage 2 gevoegde model.
  Brussel, 1 oktober 2001.
  Mevr. L. ONKELINX

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - WIJZIGING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 05-10-2001, p. 33923-33924).
  Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2001.
  De Minister van Werkgelegenheid,
  Mevr. L. ONKELINX

  Art. N2. Bijlage 2. - WIJZIGING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 05-10-2001, p. 33925-33926).
  Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2001.
  De Minister van Werkgelegenheid
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Werkgelegenheid,
   Gelet op de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, inzonderheid op de artikelen 4, lid 6, 8, § 2, lid 2, en 9, lid 4;
   Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de maatregelen van de algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week en de collectieve arbeidsduurvermindering, inzonderheid op de artikelen 3, derde lid, en 13, tweede lid;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de bepalingen van de hoofdstukken II en III van de voornoemde wet van 10 augustus 2001, die betrekking hebben op de maatregelen van de algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week en de collectieve arbeidsduurvermindering, op grond van artikel 36, eerste en tweede lid, van dezelfde wet respectievelijk op 1 juli 2001 en 1 oktober 2001 in werking treden en deze bepalingen, op grond van de artikelen 4, vierde lid, en 8, § 4, van dezelfde wet, gevolgen kunnen hebben op bepaalde feiten die zich reeds vóór die data van inwerkingtreding hebben voorgedaan; dat de bepalingen van het voornoemd koninklijk besluit van 27 september 2001, die betrekking hebben op de nadere regelen inzake procedure en controle evenals de nadere regelen met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden voor de bijdrageverminderingen die de werkgevers in het kader van de voornoemde maatregelen kunnen genieten, respectievelijk op 1 juli 2001 en 1 oktober 2001 in werking treden; dat bijgevolg de modellen van de kennisgeving bedoeld in de artikelen 3, derde lid, en 13, tweede lid, van het voornoemd besluit van 27 september 2001 onverwijld moeten worden vastgesteld, daar de werkgevers, die vanaf de voormelde data beroep kunnen doen op deze maatregelen en die het dossier en de documenten die zij in dit lader zullen moeten indienen moeten kunnen voorbereiden, hierover tijdig moeten worden ingelicht, enerzijds, en de instanties, instellingen en organismen belast met de uitvoering van deze maatregelen hiervan tijdig op de hoogte moeten worden gebracht teneinde de nodige praktische voorbereidingen te kunnen treffen, anderzijds,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie