einde

Publicatie : 2001-06-19

Beeld van de publicatie
MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

31 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité van het spektakel (1)ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité van het spektakel, inzonderheid op artikel 1, derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 1992;
Gelet op de in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 1991 en 9 september 1999 bekendgemaakte berichten;
Gelet op het advies 31.274/1 van de Raad van State, gegeven op 22 februari 2001;
Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het opschrift in het nederlands van het koninklijk besluit van 28 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité van het spektakel wordt vervangen door het volgende opschrift :
« Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf. »
Art. 2. Artikel 1, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 1992, wordt aangevuld als volgt :
« 4° de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector. »
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van installatie van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.
Art. 4. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Ponza, 31 mei 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX
_______
Nota
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Koninklijk besluit van 28 maart 1973, Belgisch Staatsblad van 23 juni 1973.
Koninklijk besluit van 21 mei 1992, Belgisch Staatsblad van 4 juni 1992.
begin

Publicatie : 2001-06-19