J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/05/22/1996016126/justel

Titel
22 MEI 1996. - Koninklijk besluit houdende reglementering van de benamingen van visserijprodukten en verwerkte visserijprodukten.

Bron :
MIDDENSTAND.LANDBOUW.ECONOMISCHE ZAKEN.SOCIALE VOORZORG.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 07-08-1996 nummer :   1996016126 bladzijde : 20989
Dossiernummer : 1996-05-22/42
Inwerkingtreding : 01-10-1996

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6
BIJLAGE.
Art. N1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° "Visserijprodukten": de vissen en de ongewervelde waterdieren, bestemd voor menselijke voeding, zowel voortkomend van de visvangst als van de teelt, in levende, verse, gekoelde, bevroren of diepgevroren toestand, in hun gehele staat, of in delen, gemalen, gehakt, geportioneerd, gekuist of gefileerd.
  2° "Verwerkte visserij-produkten": produkten bestemd voor menselijke voeding verkregen uit visserijprodukten welke één of meer behandelingen, die niet vallen onder 1°, hebben ondergaan zoals ondermeer koken, stomen, braden, bakken, roosteren, fruiten, paneren, zouten, drogen, vriesdrogen, aanzuren, marineren of roken.

  Art. 2. § 1. Wanneer de visserijprodukten, opgenomen in kolom A van de bijlage bij dit besluit, onder een verkoopbenaming op de markt worden gebracht, kan dit enkel onder de overeenkomstige benaming welke voorkomt in de kolommen B, C of D van deze bijlage.
  § 2. De benamingen opgenomen in de kolommen B, C of D van de bijlage mogen niet gebruikt worden voor visserijprodukten die niet in kolom A voorkomen.

  Art. 3. Een verwerkt visserijprodukt mag onder de volgende voorwaarden verwijzen naar de overeenkomstige benamingen van de als grondstof gebruikte visserijprodukten vermeld in de bijlage van dit besluit:
  1° De verwijzing naar één benaming kan slechts indien dit visserijprodukt het enige is dat als grondstof werd gebruikt.
  2° Indien er verschillende visserijprodukten als grondstof werden gebruikt, mag het verwerkt visserijprodukt enkel verwijzen naar de afzonderlijke visserijprodukten wanneer alle verschillende soorten waaruit dergelijke mengeling bestaat aldus vermeld worden. Deze verwijzing dient te gebeuren in dalende volgorde van gewicht op het ogenblik van hun verwerking.

  Art. 4. § 1. De voorgeschreven benamingen, opgenomen in de kolommen B, C of D van de bijlage, mogen worden gepreciseerd met de volgende toevoegingen voor zover het daartoe gebruikte lettertype niet groter noch opvallender is dan van de voorgeschreven benamingen:
  - een gebruikelijke plaatselijke benaming;
  - wanneer het niet uitdrukkelijk voorzien is in de benaming, mag een geografische term worden toegevoegd die betrekking heeft op het werelddeel, het land of de streek van herkomst of het vangstgebied;
  - de benamingen die alleen bestaan uit een orde-, familie- of geslachtsnaam mogen worden aangevuld met een bijkomende term, of mogen in een samenstelling worden aangewend die het visserijprodukt of het verwerkt visserijprodukt nader omschrijft.
  § 2. Voor verwerkte visserijprodukten is het gebruik van culinaire termen, namen van verwerkingsvormen of dierkundige groepsnamen toegelaten.
  § 3. De in de §§ 1 en 2 bedoelde benamingen of toevoegingen zijn slechts toegelaten voor zover ze niet verwijzen naar een benaming opgenomen in de bijlage, noch voor de consument misleidend zijn.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
  Bij wijze van overgangsmaatregel mogen de volgende produkten, die niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit, gedurende de aangegeven bijkomende periode volgend op de dag van in werking treding van dit besluit op de markt worden gebracht:
  - 18 maanden voor de visserijprodukten en de verwerkte visserijprodukten, die voor de datum van inwerkingtreding voorverpakt werden;
  - 36 maanden voor de visserijprodukten en de verwerkte visserijprodukten in conserven, die voor de datum van inwerkingtreding in voorraad waren.

  Art. 6. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie, Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 mei 1996.
  ALBERT
  Van Koningswege:
  De Vice-Eerste Minister
  en Minister van Economie en Telecommunicatie,
  E. DI RUPO
  De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
  M. COLLA
  De Minister van Landbouw
  en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
  K. PINXTEN

  BIJLAGE.

  Art. N1. Tabel

  A: Wetenschappelijke naam (1)     B: Verkoopsbenamingen
       
                  1. VISSEN
       
                                    1.1. Kraakbeenvissen
       
  Lamna spp.                        Haringhaai
  Mustelus spp.                     Zandhaai
  Raja spp.                         Rog
     R. batis                          Id. of Vleet
  Scyliorhinus spp.                 Hondshaai
  Squalus acanthias                 Doornhaai
  Squatina squatina                 Zeeengel
       
                                    1.2. Zalmachtigen
       
  Argentina spp.                    Zilversmelt
  Mallotus villosus                 Lodde
  Oncorhynchus gorbuscha            Roze Pacific zalm
  Oncorhynchus keta                 Pacific keta zalm
  Oncorhynchus kisutch              Pacific zilverzalm
  Oncorhynchus masou                Pacific masouzalm
  Oncorhynchus mykiss               Forel, Regenboogforel, Zalmforel
                                    (alleen met zalmkleurig visvlees)
       
  Oncorhynchus nerka                Pacific rode zalm
  Oncorhynchus tsawytscha           Pacific koningszalm
  Osmeris spp.                      Spiering
  Salmo spp. (uitg. S. salar,       Forel; Zalmforel (alleen met
  S. trutta trutta)                 zalmkleurig visvlees)
     Salmo salar                       Atlantische Zalm
     Salmo trutta trutta               Zeeforel
  Salvelinus spp.                   Bronforel
     S. alpinus                        Id. of Riddervis
       
                                    1.3. Haringachtigen
       
  Alosa spp.                        Elft
     A. fallax                         Id. of Fint
  Clupea harengus, C. pallasii      Haring
  Clupeonella spp.                  Kilka
  Engraulis spp.                    Ansjovis
  Sardina pilchardus                Sardien
  Sardinella spp.                   Sardinella
  Sardinops spp.                    Sardinops
  Sprattus sprattus                 Sprot
       
                                    1.4. Makreelachtigen
       
  Auxis rochei                      Boniet
  Auxis thazard                     Boniet, Valse bonito
  Euthynnus spp. (uitg.             Boniet, Dwergtonijn
     E. pelamis)
     E. affinis                        Id. of Oost-dwergtonijn
     E. lineatus                       Id. of Zwarte dwergtonijn
  Euthynnus pelamis                 Tonijn, Gestreepte tonijn; Listao
                                    (alleen ingeblikt)
  Sarda spp.                        Boniet
     S. sarda                          Id. of Atlantische boniter
     S. chiliensis                     Id. of Boniet van de oostelijke
                                           Stille Oceaan
     S. orientalis                     Id. of Boniet van de Indische
                                           Oceaan
  Scomber scomber                   Makreel
  Scomber japonicus                 Spaanse makreel
  Scomberomorus spp.                Koningsmakreel
  Thunnus spp.                      Tonijn
     T. alalunga                       Id. of witte tonijn
       
     T. albacares                      Id. of Geelvintonijn
     T. obesus                         Id. of Grootoogtonijn
     T. thynnus                        Id. of Blauwvintonijn
       
                                    1.5 Kabeljauwachtigen
       
  Brosme brosme                     Lom
  Gadus morhua, G. ogac,            Kabeljauw
  G. macrocephalus
  Macruronus novaezelandiae         Hoki
  Melanogrammus aeglefinus          Schelvis
  Merlangius merlangus              Wijting
  Merluccius spp.                   Heek
  Molva spp.                        Leng
     M. dypterygia                     Id. of Blauwe leng
  Micromesistius poutassou          Blauwe wijting
  Phycis, Urophycis spp.            Gaffelkabeljauw
  Pollachius pollachius             Pollak
  Pollachius virens                 Koolvis
  Theragra chalcogramma             Alaska pollak
  Trisopterus spp.                  Steenbolk
       
                                    1.6. Platvissen
       
  Glyptocephalus cynoglossus        Hondstong, Witje
  Cynoglossus spp.                  Tropische tong
  Hippoglossoides platessoides      Lange schar
  Hippoglossus hippoglossus,        Heilbot
  H. stenolepsis
  Lepidorhombus spp.                Scharretong
  Limanda spp.                      Schar
  Microstomus kitt, M. pacificus    Tongschar
  Platichthys flesus                Bot
  Pleuronectes platessa             Schol, Pladijs
  Psetta maxima                     Tarbot
  Reinhardtius hippoglossoides      Zwarte heilbot, Groenlandse heil-
                                    bot (2)
  Scophthalmus rhombus              Griet
  Solea lascaris                    Zandtong
  Solea solea                       Tong, Zeetong
       
                                    1.7. Zeebrasemachtigen
       
  Boops boops                       Bokvis
  Dentex spp.                       Tandbrasem
  Lithognathus spp.                 Gestreepte zeebrasem
  Pagellus spp.                     Zeebrasem
     P. bogaraveo                      Id. of roze zeebrasem
     P. coupei                         Id. of rode zeebrasem
       
  Sparus aurata                     Goudbrasem
  Sparus pagrus                     Pagrus-zeebrasem
  Spondyliosoma cantharus           Zeekarper
       
                                    1.8. Andere zeevissen
       
  Acipenseridae                     Steur
     A. stellatus                      Id. of Sevruga
     Huso huso                         Id. of Beluga
                                           Kaviaar (alleen steureieren)
  Allocytus, Pseudocyttus spp.      Nieuw-Zeelandse dorie
  Anarhichas spp.                   Zeewolf
  Belonidae                         Geep
  Beryx spp.                        Beryx, keizersbaars
  Channichthyidae                   IJsvis
  Conger spp.                       Kongeraal
  Cyclopteridae                     Lompvis
  Dicentrarchus, Roccus spp.        Zeebaars
  Hoplosthetus atlanticus           Atlantische dorie
  Istiophoridae                     Marlijn
  Lophius spp.                      Zeeduivel, Staartvis
  Lutjanidae                        Snapper
  Mugilidae                         Harder
  Mullidae                          Zeebarbeel
  Sebastes spp.                     Roodbaars
  Trachinus spp.                    Pieterman
  Trachurus spp.                    Horsmakreel
  Triglidae                         Poon, Knorhaan
     Trigla lucerna                    Id. of Rode poon
     Eutrigla gurnardus                Id. of Grauwe poon
     Aspitriglia cuculus               Id. of Engelse poon
  Xiphias gladius                   Zwaardvis
  Zeus spp.                         Zonnevis
       
                                    1.9. Andere zoetwatervissen
       
  Abramis spp.                      Brasem
  Anguilla spp.                     Paling, Aal
  Carassius carassius               Kroeskarper
  Clariidae, Ictaluridae,           Meerval
  Siluridae
  Creochromis, Danakilia,
  Seratherodon,
  Tilapia spp.                      Tilapia
  Esox spp.                         Snoek
  Gobio spp.                        Grondel
  Lates niloticus                   Victoriabaars
  Lota spp.                         Kwabaal
  Perca spp.                        Baars
  Rutilus spp.                      Voorn
  Stizostedion, Lucioperca spp.     Snoekbaars
  Tinca tinca                       Zeelt  A: Wetenschappelijke naam (1)     B: Verkoopsbenamingen
       
                  2. SCHAALDIEREN
       
                                    2.1. Garnalen (Natantia)
       
  Natantia                          Garnaal
  (uitg. Aristaeidae, Crangon
  crangon, Paleamonidae, Pandalus
  borealis)
  Aristaeidae                       Rode garnaal
  Crangon crangon                   Grijze garnaal, Noordzeegarnaal
       
  Pandalus borealis                 Noordse garnaal
  Palaemonidae                      Steurgarnaal
     Macrobrachium rosenbergii         Id. of Zoetwater-reuzegarnaal
  Penaeidae                         Garnaal, Roze garnaal
     P. monodon                        Id. of Tijgergarnaal
       
                                    2.2. Kreeften (Macrura)
       
  Astacidae, Parastacidae,          Rivierkreeft
  Cambaridae
  Homarus spp.                      Kreeft, Zeekreeft
  Nephrops norvegicus               Langoestine
  Palinuridae                       Langoest
  Scyllaridae                       Beerkreeft
       
                                    2.3. Krabben (Lithodidae en
                                         Brachyura)
       
  Lithodidae en Brachyura           Krab
     Cancer pagurus                    Id. of Noordzeekrab
     Carcinus maenas                   Id. of Strandkrab
     Chionoecetes spp.                 Id. of Sneeuwkrab
     Lithodidae                        Id. of Koningskrab
     Maja spp.                         Id. of Spinkrab
     Portunidae (uitg.                 Id. of Zwemkrab
     Carcinus spp.)
                                    2.4. Andere schaaldieren
       
  Cirrepedia, Lepadomorpha          Eendemossel
  Euphausiacea                      Krill
  Galatheidae                       Springkrab
  Paguridae, Diogenidae             Hermietkreeft
  Stomatopoda                       Mantisgarnaal  A: Wetenschappelijke naam (1)     B: Verkoopsbenamingen
       
                  3. WEEKDIEREN
       
                                    3.1. Bivalven
       
  Cardiidae (uitg. Cerastoderma     Hartschelp
               spp.)
  Cerastoderma spp.                 Kokkel
  Crassostrea angulata, C. gigas    Holle oester
  Donacidae                         Zaagje
  Glycymeridae                      Amandelschelp
  Lithophaga spp.                   Zeedadel
  Mactridae                         Strandschelp
  Mercenaria spp.                   Clam
  Modiolus spp.                     Paardemossel
  Myidae                            Strandgaper
  Mytilidae (uitg. Modiolus,
  Lithophaga spp.)                  Mossel
  Ostrea edulis                     Platte oester
  Ostreidae (uitg. Ostrea edulis/   Oester
  Crassostrea angulata, C. gigas)
  Pecten spp.                       St. jakobsschelp
  Pectinidae (uitg. Pecten          Mantelschelp
  spp.) (3)
  Perna canaliculus                 Mossel, Nieuwzeelandse mossel
       
  Pinnidae                          Steekmossel
  Pholadidae                        Boormossel
  Solenidae                         Messchede
  Ruditapes, Tapes,                 Tapijtschelp
  Venerupis spp.
  Tellinidae                        Platschelp
  Venus spp.                        Venusschelp
       
                                    3.2. Gastropoden
       
  Buccinidae                        Wulk
  Haliotidae                        Zeeoor
  Littorinidae                      Alikruik, Kreukel
  Muricidae                         Brandhoornslak
  Patellidae                        Schaalhoren
  Trochidae                         Tolhoren
       
                                    3.3. Cephalopoden
       
  Loliginidae, Ommastrephidae       Pijlinktvis, Inktvis, Calamar
  Sepiidae                          Zeekat, Inktvis
  Sepiolidae                        Dwerginktvis, Inktvis
  Octopodidae                       Octopus, Achtarmige inktvis,
                                    Inktvis
       
                  4. STEKELHUIDIGEN
       
  Echinoidea                        Zeeappel, Zeeegel
  Holothuroidea                     Zeekomkommer


  (1)De afkorting spp. betekent: alle soorten van het vermelde geslacht; wanneer alleen de familie of de orde is vermeld betekent dit: alle soorten van deze familie of orde.
  (2) De benaming "heilbot" mag voor het gerookte produkt worden gebruikt.
  (3) Ontschelpte Pectinidae (uitg. Chlamys spp.) mogen St. Jacobsnoten worden genoemd.
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 mei 1996.
  ALBERT
  Van Koningswege:
  De Vice-Eerste Minister van Economie en Telecommunicatie,
  E. DI RUPO
  De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
  M. COLLA
  De Minister van Landbouw en
  de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  K. PINXTEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;
   Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, inzonderheid op artikel 2, eerste en tweede lid;
   Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14;
   Gelet op de notificatie aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen in het kader van de Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, zoals gewijzigd;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Middenstand, verstrekt op 6 april 1994;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, verstrekt op 5 juli 1994;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie, Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie