J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/02/08/1995011067/justel

Titel
8 FEBRUARI 1995. - Koninklijk besluit waarbij bepaalde personeelsleden aangewezen worden om overtredingen op te sporen en vast te stellen die verband houden met de statistieken bedoeld in artikel 108, f, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-03-1995 en tekstbijwerking tot 04-11-2009)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 14-03-1995 nummer :   1995011067 bladzijde : 5660
Dossiernummer : 1995-02-08/32
Inwerkingtreding : 14-03-1995

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[1 De kaderleden van de afdeling Geschillen en logistieke ondersteuning alsmede de bedienden van de sectie Geschillen van de Dienst Externe Statistieken]1 van de Nationale Bank van BelgiŽ zijn aangesteld om de overtredingen van de bepalingen van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de koninklijke besluiten ter uitvoering ervan, voor alles wat verband houdt met de statistieken bedoeld in artikel 108, f, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, op te sporen en vast te stellen door processen-verbaal die gelden tot bewijs van het tegendeel. <KB 1998-12-26/33, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 10-02-1999>
  ----------
  (1)<KB 2009-10-19/01, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 05-11-2009>

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 8 februari 1995.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Economische Zaken,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 108, f, 109, ß 3, lid 3, 121 en 122;
   Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, gewijzigd bij wet van 1 augustus 1985, inzonderheid op artikel 19;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de statistieken van de buitenlandse handel, die in het verleden werden opgemaakt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek en die vanaf 1 januari 1995 moeten worden opgesteld door de Nationale Bank van BelgiŽ, verder zonder onderbreking dienen te worden opgemaakt;
   Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-10-2009 GEPUBL. OP 04-11-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-12-1998 GEPUBL. OP 10-02-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie