J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1984/06/27/1984024529/justel

Titel
27 JUNI 1984. - Besluit van de Vlaamse Executieve houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-02-1994 en tekstbijwerking tot 18-04-2013)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 02-10-1984 nummer :   1984024529 bladzijde : 13388
Dossiernummer : 1984-06-27/37
Inwerkingtreding : 01-01-1985

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit is toepasselijk op de bermen gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, in zoverre publiekrechtelijke rechtspersonen krachtens enig recht van beheer bevoegd zijn om de handelingen te stellen die bij dit besluit geregeld worden.
  Onder bermen wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan : bermen en taluds.

  Art. 2.
  <Opgeheven bij BVR 2013-03-15/14, art. 17, 003; Inwerkingtreding : 28-04-2013>

  Art. 3. Begraasde bermen mogen niet vůůr 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september.
  Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien.

  Art. 4. Door de (Vlaamse Minister) bevoegd voor natuurbehoud mag worden afgeweken van de bepalingen van artikel 3. <BVR 1994-01-19/31, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 25-02-1994>

  Art. 5. Maaibeheer, hetzij in handwerk, hetzij met machines, dient uitgevoerd te worden zonder de ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen te beschadigen.

  Art. 6. Overtreding van dit besluit wordt gestraft overeenkomstig de artikelen 44 en 47 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1985.

  Art. 8. De (Vlaamse Minister) van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit. <BVR 1994-01-19/31, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 25-02-1994>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse [regering],
   Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid de artikelen 37 en 38;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Natuurbehoud (Vlaamse Kamer);
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op voordracht van de [Vlaamse Minister] van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud;
Erratum Tekst Begin

originele versie
1985024133
PUBLICATIE :
1985-02-26
bladzijde : 2129

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 15-03-2013 GEPUBL. OP 18-04-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 19-01-1994 GEPUBL. OP 15-02-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 8)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie