J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1876/02/07/1876020751/justel

Titel
7 FEBRUARI 1876. - Koninklijk besluit houdende inrichting der bestuurraden bij de synagogen (VERTALING).
(NOTA : Opgeheven voor de Vlaamse Gemeenschap voor de aangelegenheden die geregeld worden door het BVR 2004-05-07/04; zie art. 275, 8į; Inwerkingtreding : 01-03-2005)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-04-2014 en tekstbijwerking tot 04-04-2014)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 15-02-1876 nummer :   1876020751 bladzijde : 454
Dossiernummer : 1876-02-07/31
Inwerkingtreding : 25-02-1876

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-12

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <KB 25-02-1924, art. 1, BS 14-03-1924> De raden tot beheer der israŽlietsche synagogen zijn samengesteld uit:
  1į den bedienaar van den eeredienst, den hoogsten in rang, of zijnen gevolmachtigde, die er van rechswege lid van is;
  2į zes bij verkiezing aan te duiden leden voor de synagogen van Brussel en Antwerpen en vier voor de andere synagogen, bij koninklijk besluit van 25 Februari 1871 opgericht.

  Art. 2. De kiesbare leden zullen gekozen worden door de vergadering der werkdadige leden van elke gemeente ten volle 21 jaren oud zijnde, tellende eene residentie van ten minste ťťn jaar in de circumscriptie.
  De werkdadige leden tellende eene residentie van meer dan twee jaren zullen alleen kiesbaar zijn.

  Art. 3. Er zal in den loop der maand mei 1876, voor de eerste maal overgegaan worden tot de algemeene kiezing der kiesbare leden van den raad.
  De raad zal, alle drie jaren, op hetzelfde tijdstip, hernieuwd worden.
  De aftredende leden zullen, voor de eerste maal, bij loting aangewezen worden; zij kunnen herkozen worden.

  Art. 4. De lijst der kiesbare leden zal aan den ingang des tempels, twee maanden voor de verkiezingen, aangeplakt worden.

  Art. 5. Alle reclamatiŽn betrekkelijk de vorming der lijst, zullen binnen den tijd van vijftien dagen, te rekenen van de afkondiging der lijst, aan den raad moeten toegezonden worden.
  Er zal over beslist worden, ten laatste, binnen de vijftien dagen, die op den afloop van dien termijn zullen volgen.
  De beslissing van den raad zal, door de zorg van den voorzitter, den reclamant, binnen de drie dagen, bij aanbevolen brief, ter kennis gebracht worden.

  Art. 6. De reclamant kan tegen de beslissing van den raad in beroep gaan.
  Het beroep zal gedaan worden binnen de acht dagen te rekenen van den dag ter kennisgeving.
  Er zal in hoogste gebied door het centraal consistorie beslist worden.
  De beslissing zal door de zorg van den voorzitter den reclamant, bij aanbevolen brief, vůůr de kiezing ter kennis gebracht worden.

  Art. 7. De vergadering der kiezers zal bijeengeroepen worden bij omzendbrief gezonden aan elken kiezer en bij plakbrief aan den ingang van den tempel.
  Er zal in het proces-verbaal der kiezing melding worden gemaakt van de vervulling dezer formaliteiten.
  De kiezing zal bij geheime stemming en bij meerderheid van stemmen plaats hebben. In geval van gelijkheid van stemmen, zal er tot eene baloteering overgegaan worden. Indien de tweede stemming denzelfden uitslag geeft, zal het lot den kandidaat aanduiden, die de voorkeur zal hebben.

  Art. 8. Indien een der kiesbare leden, gedurende zijn mandaat, ophoudt deel van den raad te maken, zal er door de overblijvende leden in zijne vervanging voorzien worden.
  De gekozen kandidaat voltrekt den termijn van het lid dat hij vervangt.

  Art. 9. De raad benoemt bij stembriefjes, tusschen zijne leden en voor den duur van hun mandaat, eenen voorzitter, eenen secretaris en eenen schatbewaarder.
  In de gevallen voorzien bij het tegenwoordig en bij het voorgaande artikel, indien er gelijkheid van stemmen is, zal de stem van den voorzitter beslissend zijn.
  De secretaris en de schatbewaarder mogen buiten den raad gekozen worden; hunne functiŽn kunnen door een zelfden persoon waargenomen worden.

  Art. 10. De raad zal niet mogen beraadslagen indien niet meer dan de helft der leden op de vergadering aanwezig is.
  De besluiten zullen zij meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen worden.
  De raad zal zijn reglement van inwendige orde vaststellen, welk aan de goedkeuring van den Minister van justitie zal onderworpen worden.

  Art. 11. De ambtstoekenningen bij het Ie hoofdstuk der wet van 4 maart 1870 aan de opperhoofden der bisdommen, voor den catholieken eeredienst toegeschreven, zullen voor den israŽlietschen eeredienst door het centraal consistorie waargenomen worden.

  Art. 12.De goederen der gemeenschap worden door den raad beheerd onder den vorm gebruikelijk voor de goederen der gemeenten.
  De beraadslagingen onderworpen aan de goedkeuring der bestendige afvaardiging of van de regeering, zullen ten advieze aan het centraal consistorie medegedeeld worden.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 12. (WAALSE GEWEST)
  De goederen der gemeenschap worden door den raad beheerd [1 ...]1.
  [1 ...]1
  

  ----------
  (1)<DWG 2014-03-13/24, art. 60, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • DECREET WAALSE GEWEST VAN 13-03-2014 GEPUBL. OP 04-04-2014
    (GEWIJZIGD ART. : 12)
  • originele versie
  • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 06-09-2004

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie