Justel databank
Inhoudstafel van

Justel databank

        
        
        

        
        
        
        

12 april 2024

9 mei 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitsstandaard voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het secundair onderwijs en de leertijd en aanwijzing van de bevoegde dienst voor de goedkeuring van de CLIL-plannen (Opschrift gewijzigd door BVR 2019-07-19/20, art. 44, 002; ED : 01-09-2019).

 

7 december 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

 

3 april 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit.

 

24 juli 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van de werkgroepen 'leerlingen met speciale noden in het deeltijds kunstonderwijs' en 'afstemming tijdelijke projecten kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen en muzische vorming'.

 

23 mei 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs.

 

17 juni 1997. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs.

 

13 oktober 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een begeleidingstoelage voor herhuisvesting.

 

12 november 1997. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs. (NOTA : De bijlage van de tekst (nooit gepubliceerd) wordt opgeheven bij BVR 2007-07-06/44, art. 13; ED : 01-09-2007) .

11 april 2024

9 december 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL II. (Art. 217 tot en met 406) (Om technische redenen is het Wetboek van Strafvordering ingedeeld in 8 delen waarvan het vierde deel Titel II van het tweede Boek omvat) .

 

8 maart 1999. - Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - .

 

5 mei 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.

 

5 mei 2014. - Wet betreffende de internering .

 

28 oktober 2016. - Codificatie van decreten betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs.

 

25 februari 1997. - Decreet basisonderwijs.

 

24 maart 2017. - Besluit van de secretaris-generaal tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij.

 

19 december 2003. - Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel .

 

18 februari 2014. - Wet van betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie.

 

17 november 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING - EERSTE BOEK. (Art. 8 tot en met 136ter) .

 

17 mei 2006. - Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.

 

17 maart 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de erkenningstekens voor een erkend toeristisch logies.

 

17 maart 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies.

 

17 april 1878. - WET HOUDENDE DE VOORAFGAANDE TITEL VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. (Om technische redenen is het Wetboek van Strafvordering ingedeeld in 8 delen waarvan de voorafgaande titel het eerste deel inhoudt) .

 

16 september 1997. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken. (NOTA : De bijlage van deze tekst (nooit gepubliceerd) wordt opgeheven bij BVR 2007-07-06/44, art. 6; ED : 01-09-2007) .

 

16 oktober 2022. - Wet van 16 oktober 2022 tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen, houdende tijdelijke versoepelingen betreffende de elektronische ondertekening door leden of entiteiten van de rechterlijke orde en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen .

 

16 juli 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang.

 

15 juni 2007. - Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

 

14 december 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITELS V EN VI. (Art. 525 tot en met 588) .

 

13 april 2019. - BURGERLIJK WETBOEK - BOEK 8 : " Bewijs ".

 

10 oktober 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/27) .

 

10 oktober 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies) .

 

10 oktober 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel II : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555/16) .

 

1 juni 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

10 april 2024

8 februari 2001. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten.

 

6 juni 2008. - Decreet houdende het instellen van een rookverbod in 1 onderwijsinstellingen, onderwijsinternaten en centra voor leerlingenbegeleiding1 (1).

 

25 november 1996. - Het huishoudelijk reglement van de Technische raad voor kinesitherapie ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 

24 oktober 2001. - Koninklijk besluit houdende de benaming van de politiezones.

 

20 december 2023. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2024 tot het behoud van de visbestanden in zee.

 

18 juli 2008. - Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer .

 

16 maart 1803. - Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

 

15 april 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren.

9 april 2024

9 december 2019. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

 

8 mei 2009. - Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs .

 

6 december 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.

 

5 juli 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

 

5 april 1995. - Decreet tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs.

 

3 november 1993. - Koninklijk besluit betreffende de landtanks.

 

29 april 1999. - Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt .

 

25 mei 2020. - Technisch reglement houdende de vaststelling van het model van de aanvraag tot erkenning als radiofarmaceut en voorwaarden van de praktijkervaring vereist bij de aanvraag tot erkenning tot radiofarmaceut.

 

25 april 2014. - Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra.

 

25 april 2014. - Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra.

 

2 april 1965. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel.

 

14 maart 2023. - Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector pluimvee.

 

13 juli 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

 

10 maart 2008. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de taken van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking.

8 april 2024

6 september 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen (VERTALING) (Opschrift gewijzigd door BDG 2020-02-06/10, art. 1, 008; ED : 01-01-2020, opheffing van de woorden "de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of") .

 

28 november 1969. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

 

28 april 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life 4 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij.

 

25 april 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.

 

24 december 1987. - Koninklijk besluit betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren.

 

23 maart 2017. - Ordonnantie houdende de organisatie van kinderopvang.

 

23 maart 1989. - WET betreffende de verkiezing van het Europese Parlement .

 

22 oktober 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker.

 

22 december 2000. - Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel.

 

15 juli 2013. - Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg.

 

10 november 2005. - Koninklijk besluit tot toekenning aan het Bureau voor Normalisatie van gedelegeerde opdrachten met betrekking tot de collectieve centra.

 

10 februari 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 2 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd .

5 april 2024

8 juni 2001. - Decreet houdende instelling van een onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest (VERTALING).

 

5 april 2019. - Ministerieel besluit houdende het aantonen van biomassakenmerken.

 

30 april 2004. - Decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn. (aangehaald als : decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht) .

 

3 mei 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen.

 

28 juni 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen.

 

25 januari 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het instellen van een lage-emissiezone.

 

24 mei 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

 

21 december 2022. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2023 tot het behoud van de visbestanden in zee.

 

2 juli 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen.

 

17 juli 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot regeling van de tegemoetkoming van de Diensten van de Regering, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren in de vervoerkosten van de personeelsleden.

 

17 december 2010. - Codificatie betreffende het secundair onderwijs, gecoördineerd op 17 december 2010 (Citeertitel : Codex Secundair Onderwijs) .

 

16 juni 2006. - Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.

 

14 juli 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

4 april 2024

8 november 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg.

 

7 mei 1991. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.

 

7 december 2007. - Decreet houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers (Opschrift gewijzigd door DCFL 2018-06-29/16, art. 31; ED : 01-01-2019) .

 

6 mei 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen. (VERTALING) .

 

26 februari 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones.

 

25 maart 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen.

 

24 september 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6.

 

24 oktober 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik.

 

24 oktober 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen.

 

22 mei 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten.

 

22 mei 2014. - Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg.

 

21 november 1960. - Koninklijk besluit houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector. - .

 

20 mei 2022. - Decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus.

 

2 oktober 1937. - Koninklijk besluit houdende het statuut van het rijkspersoneel (NOTA : opgeheven, wat de rechtspositie van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreft, bij BVR 1993-11-24/32, art. XV.1, 1°; Inwerkingtreding : 01-01-1995, doch slechts met ingang van 01-06-1994 wat niveau A betreft (art. XV.1, 1°). ) (NOTA : opgeheven, voor de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren, door BFG 2010-03-04/30, art. 34; Inwerkingtreding : 04-03-2010 .

 

19 februari 2009. - Koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement van de Commissie voor nucleaire voorzieningen opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales, gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007 .

 

17 juli 2003. - Ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode (versie 2013 - tekst vervangen door erratum gepubliceerd in p. 47151-47212 van B.St. van 26-07-2013) .

 

17 december 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren.

 

16 oktober 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de samenstelling, de opdrachten en de subsidiëring van een cliëntenforum als vermeld in artikel 45/2 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

 

16 oktober 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de aanvullende erkenningsvoorwaarden en de subsidiëringsvoorwaarden van cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp, vermeld in artikel 45/1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

 

16 juni 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen .

 

16 juli 1985. - Dekreet betreffende natuurparken.

 

16 februari 1971. - Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur in de landbouwondernemingen, welke ressorteren onder het Nationaal Paritair Comité voor de landbouw; b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1970, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de landbouw tot inkorting van de wekelijkse arbeidsduur en tot vaststelling van sommige bijzondere loonsvoorwaarden in de landbouwondernemingen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Zuid-West-Vlaanderen-West" liggen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Westhoek-Zuid" liggen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Waasland-West" liggen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Vlaamse Ardennen-West" liggen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Rivierenland-West" liggen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Rivierenland-Oost" liggen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Oost-Brabant-West" liggen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Oost-Brabant-Oost" liggen.

 

15 juli 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW'S die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Oost-Brabant-Midden" liggen.

 

14 maart 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams.

 

13 juli 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen.

 

11 juni 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

 

10 mei 2015. - Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen .

 

1 februari 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten .

 

1 augustus 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 en 8 van het ministerieel besluit van 30 juni 2006 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën en begroting aan de leidende ambtenaren van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

3 april 2024

9 mei 2019. - Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector (genoemd ook : "Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector") .

 

7 december 2016. - Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren .

 

31 mei 2017. - Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

 

3 augustus 2007. - Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen.

 

29 maart 2018. - Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen.

 

29 juni 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie.

 

28 september 2003. - Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145). (Opschrift vervangen door KB 2024-03-21/14, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 28-03-2024).

 

28 november 2022. - Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

 

26 juni 2022. - Wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning.

 

26 december 2022. - Programmawet (I).

 

25 november 2018. - Wet houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit.

 

25 juni 1992. - Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.

 

24 december 2002. - Programmawet (I).

 

23 april 2018. - Gemeentedecreet.

 

21 februari 1986. - WET tot strafbaarstelling van de overtredingen van de verordeningen van de Europese Economische Gemeenschap inzake de wijnmarkt .

 

19 juni 2022. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG.

 

19 december 2003. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004.

 

18 september 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten .

 

17 maart 2019. - Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (NOTA : de wijzigingen aangebracht door art. 153 tot 170 van de wet van 20 juli 2020 (2020-07-20/12) op de kunsten. 6, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 50, 51 52, 54, 62, 72, 77, 85, 98 en 117 werden vernietigd bij arrest nr. 166/2021 van 18 november 2021 van de Grondwettelijk Hof (2021-11-18/21) met handhaving van effecten tot en met 31 maart 2022) .

 

16 december 2022. - Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen.

 

15 juli 2016. - Wet tot uitvoering van de Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 .

 

14 juni 2023. - Ministerieel besluit tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

13 maart 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

 

11 februari 2013. - Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

 

1 juni 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.

1 april 2024

7 mei 2004. - Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ".

 

5 juni 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs .

 

24 september 2006. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.

 

23 november 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

 

23 augustus 2014. - Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

 

22 november 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (aangehaald als : Subsidiebesluit).

 

20 juli 1971. - Koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

 

19 april 2004. - Sportdecreet (VERTALING).

 

18 juli 2003. - Decreet betreffende het integraal waterbeleid.

 

13 juni 2021. - Koninklijk besluit betreffende het telewerk voor personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

 

12 november 2021. - Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden.

 

12 december 1991. - Ordonnantie houdende oprichting van begrotingsfondsen.

 

10 november 2006. - Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening .

 

10 januari 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling.

29 maart 2024

9 juli 1971. - Wet tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.

 

6 juli 1976. - Wet tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter.

 

28 februari 2013. - Wetboek van economisch recht .

 

26 juni 1963. - Wet tot instelling van een orde van architecten.

 

24 september 2006. - Kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep .

 

22 januari 1945. - Wet betreffende de economische reglementering en de prijzen (Opschrift vervangen door W 30-07-1971, Art. 3 § 1) .

 

20 mei 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad.

 

2 augustus 2002. - Programmawet.

 

19 mei 2009. - Koninklijk besluit van 19 mei 2009 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen .

 

13 juni 2005. - Bijlage 1. Bepalingen betreffende de universele dienst.

 

13 februari 1998. - Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.

 

11 juni 2004. - Wet betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen .

 

11 augustus 1987. - Wet houdende waarborg van werken uit edele metalen.