Uitvoeringsmaatregelen van : STRAFWETBOEK (WET) van 08-06-1867
1 13 JANUARI 2021. - Samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Zorg en Gezondheid, de zorgkassen, enerzijds en de FOD Financiėn anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen aangaande de zorgvoorzieningen die via een elektronisch netwerk factureren inzonderheid de residentiėle ouderenvoorzieningen

Gepubliceerd op : 25-01-2021
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 458
2021011302/N

2 15 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de verlofregeling zoals bedoeld in artikel 120ter van het Strafwetboek

Gepubliceerd op : 06-02-2019
Bron : LANDSVERDEDIGING
Uitvoering van artikel : 120ter
2019011512/N

3 23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de aflevering van de farmaceutische specialiteit Mifegyne

Gepubliceerd op : 09-10-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 350;351;352
2018092305/N

4 18 APRIL 2018. - Samenwerkingsprotocol tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiėn anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Gepubliceerd op : 11-05-2018
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 458
2018041804/N

5 23 DECEMBER 2016. - Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel

Gepubliceerd op : 10-03-2017
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 433quinquies
2016122380/N

6 15 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende de erkenning van Child Focus als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek

Gepubliceerd op : 18-11-2016
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 383bis/1
2016111501/N

7 18 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek

Gepubliceerd op : 30-09-2016
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 383bis/1
2016091803/N

8 16 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2014 tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening

Gepubliceerd op : 20-03-2015
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 37quater,§1
2015031605/N

9 24 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening

Gepubliceerd op : 11-07-2014
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 37quater,§1
2014062401/N

10 1 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit houdende de samenstelling en werking van de overlegstructuren inzake de harmonisering van de uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten toevertrouwd aan het directoraat-generaal Justitiehuizen van de FOD Justitie.

Gepubliceerd op : 17-10-2008
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 37QUATER,§4
2008100133/N

11 23 MAART 2007. - Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening.

Gepubliceerd op : 05-04-2007
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 37TER en 37QUATER en 37QUINQUIES
2007032341/N

12 29 JANUARI 2004. - Rondzendbrief nr. 2004/MINFP/001 betreffende de opvang van personen die tot een werkstraf zijn veroordeeld en van minderjarigen (VERTALING).

Gepubliceerd op : 03-03-2004
Bron : WAALSE GEWEST
Uitvoering van artikelen : 7 en 37ter-37quinquie
2004012945/N

13 17 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de subsidiėring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure.

Gepubliceerd op : 12-03-2004
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 37TER en 37QUATER en 37QUINQUIES
2003121753/N

14 9 JULI 2000. - Koninklijk besluit betreffende het logo van de federale en lokale politie.

Gepubliceerd op : 22-08-2000
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 228
2000070946/N

15 7 MEI 2000. - [Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van de geneesmiddelen die mifepriston, misoprostol of gemeprost bevatten]

Gepubliceerd op : 16-05-2000
Bron : SOCIALE ZAKEN _ VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikelen : 350 en 351 en 352
2000050731/N

16 29 MEI 1997. - Omzendbrief. - Relatie tussen de burgemeester en de rijkswacht.

Gepubliceerd op : 06-06-1997
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
1997052932/N

17 13 JANUARI 1997. - Richtlijnen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, parketten, politiediensten, inspectie van de sociale wetten en de sociale inspectie omtrent de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel.

Gepubliceerd op : 21-02-1997
Bron : JUSTITIE _ BINNENLANDSE ZAKEN _ TEWERKSTELLING EN ARBEID _ SOCIALE ZAKEN _ VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 380bis,§3
1997011343/N

18 8 JULI 1996. - Omzendbrief OOP 23 betreffende de uitsluiting van toeschouwers bij voetbalwedstrijden.

Gepubliceerd op : 25-07-1996
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 458
1996070833/N

19 10 OKTOBER 1995. - Relatie tussen brandweer en de pers.

Gepubliceerd op : 09-12-1995
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 458
1995101038/N

20 10 OKTOBER 1995. - Omzendbrief betreffende de relatie politiediensten en pers.

Gepubliceerd op : 31-10-1995
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 458
1995101031/N

21 18 MEI 1995. - Omzendbrief Pol 54 betreffende het dragen van het uniform door op rust gestelde politieambtenaren.

Gepubliceerd op : 16-06-1995
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 228
1995051833/N

22 9 AUGUSTUS 1991. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak.

Gepubliceerd op : 17-10-1991
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 43BIS
1991080930/N

23 8 MAART 1982. - Koninklijk besluit betreffende de uitroeiing van de klassieke varkenspest

Gepubliceerd op : 26-03-1982
Bron : LANDBOUW
Uitvoering van artikelen : 319 en 320 en 321
1982030830/N

24 10 SEPTEMBER 1981. - Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest.

Gepubliceerd op : 11-11-1981
Bron : LANDBOUW
Uitvoering van artikelen : 319 en 320 en 321
1981091032/N

25 16 JULI 1981. - Koninklijk besluit houdende maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de vogelpest en de pseudo-vogelpest.

Gepubliceerd op : 07-11-1981
Bron : LANDBOUW
Uitvoering van artikelen : 319 en 320 en 321
1981071630/N

26 6 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de runderbrucellose.

Gepubliceerd op : 12-12-1978
Bron : LANDBOUW
Uitvoering van artikelen : 319 en 320 en 321
1978120632/N

27 20 JANUARI 1977. - Koninklijk besluit houdende maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de besmettelijke laryngo-trachéitis bij het pluimvee

Gepubliceerd op : 03-02-1977
Uitvoering van artikelen : 319 en 320 en 321
1977012030/N

28 18 JUNI 1968. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de varkenspest

Gepubliceerd op : 16-07-1968
Uitvoering van artikelen : 319 en 320 en 321
1968061830/N

29 21 MEI 1965. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen.

Gepubliceerd op : 25-05-1965
Uitvoering van artikelen : 14 en 15 en 17 en 26 en 27 en 29
1965052130/N

30 10 DECEMBER 1890. - KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE Reglement betrekkelijk de gereedschappen, vazen, enz., voor de nijverheid en den handel in eetwaren gebruikt.

Gepubliceerd op : 17-12-1890
Uitvoering van artikelen : 454 en 455 en 456 en 457
1890121030/N